a8da9f61c5562500be325d1cbe483ace974bd622
[packages/collectd.git] / collectd.spec
1 # TODO:
2 # - lm_sensors subpackage
3 # - perl (plugin and bindings) subpackage
4 # - hddtemp subpackage
5 # - initscripts for local/client/server mode (subpackage ?)
6 # - collection CGI script
7 # - package contrib scripts as %doc
8 # - build nut, iptables and other plugins
9 # - fix building perl plugin
10 Summary:        Collects system information in RRD files
11 Summary(pl.UTF-8):      Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
12 Name:           collectd
13 Version:        4.2.1
14 Release:        0.1
15 License:        GPL v2
16 Group:          Daemons
17 Source0:        http://collectd.org/files/%{name}-%{version}.tar.gz
18 # Source0-md5:  8f708005ce592f53566385118f6eef76
19 Source1:        %{name}.conf
20 URL:            http://collectd.org/
21 BuildRequires:  autoconf
22 BuildRequires:  automake
23 BuildRequires:  curl-devel
24 BuildRequires:  libstatgrab-devel >= 0.12
25 BuildRequires:  libpcap-devel
26 BuildRequires:  libtool
27 BuildRequires:  mysql-devel
28 BuildRequires:  perl-devel
29 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.228
30 BuildRequires:  rrdtool-devel
31 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
32 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
33
34 %description
35 collectd is a small daemon which collects system information every 10
36 seconds and writes the results in an RRD-file.
37
38 In contrast to most similar software, collectd is not a script but
39 written in plain C for performance and portability. As a daemon it
40 stays in memory, so there is no need to start up a heavy interpreter
41 every time new values should be logged. This allows collectd to have a
42 10 second resolution while being nice to the system.
43
44 %description -l pl.UTF-8
45 collectd to mały demon zbierający co 10 sekund informacje o systemie i
46 zapisujący wyniki do pliku RRD.
47
48 W odróżnieniu od innych podobnych programów collectd nie jest
49 skryptem, lecz jest napisany w czystym C z myślą o wydajności i
50 przenośności. Jako demon pozostaje w pamięci, więc nie ma potrzeby
51 urychamiania ciężkiego interpretera za każdym razem, kiedy powinny być
52 zapisane nowe wartości. Dzięki temu collect może mieć rozdzielczość 10
53 sekund i nie obciążać zbytnio systemu.
54
55 %package apache
56 Summary:        apache-plugin for collectd.
57 Summary(pl_PL.UTF-8):   moduł apache dla collectd.
58 Group:          Daemons
59 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
60
61 %description apache
62 This plugin collectd data provided by Apache's `mod_status'.
63
64 %description apache -l pl.UTF-8
65 Plugin collectd zbierający informacje udostępniane przez moduł 'mod_status' Apacha.
66
67 %package mysql
68 Summary:        mysql-plugin for collectd.
69 Summary(pl_PL.UTF-8):   moduł mysql-plugin do collectd.
70 Group:          Daemons
71 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
72
73 %description mysql
74 MySQL  querying  plugin.  This plugins  provides data of  issued commands,
75 called handlers and database traffic.
76
77 %description mysql -l pl.UTF-8
78 Moduł odpytujący MySQL. Wtyczka udostępnia dane z mysqla.
79
80 %prep
81 %setup -q
82
83 %build
84 %{__libtoolize}
85 %{__aclocal}
86 %{__autoconf}
87 %{__autoheader}
88 %{__automake}
89 %configure \
90         --with-libstatgrab=/usr \
91         --with-lm-sensors=/usr \
92         --with-libmysql=/usr 
93 %{__make}
94
95 %install
96 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
97
98 %{__make} install \
99         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
100
101 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.conf
102
103 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
104
105 %clean
106 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
107
108 %post
109 /sbin/chkconfig --add %{name}
110 %service %{name} restart
111
112 %preun
113 if [ "$1" = "0" ]; then
114         %service -q %{name} stop
115         /sbin/chkconfig --del %{name}
116 fi
117
118 %files
119 %defattr(644,root,root,755)
120 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
121
122 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/collectd
123 %attr(755,root,root) %{_bindir}/collectd-nagios
124 %dir %{_libdir}/%{name}
125 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apcups.so
126 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apple_sensors.so
127 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/battery.so
128 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpufreq.so
129 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpu.so
130 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/csv.so
131 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/df.so
132 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/disk.so
133 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/dns.so
134 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/email.so
135 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/entropy.so
136 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/exec.so
137 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/hddtemp.so
138 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/interface.so
139 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/irq.so
140 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/load.so
141 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/logfile.so
142 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mbmon.so
143 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memcached.so
144 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memory.so
145 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/multimeter.so
146 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/network.so
147 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nfs.so
148 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nginx.so
149 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ntpd.so
150 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/perl.so
151 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ping.so
152 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/processes.so
153 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/rrdtool.so
154 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/sensors.so
155 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/sensors.so
156 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/serial.so
157 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/swap.so
158 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/syslog.so
159 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tape.so
160 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tcpconns.so
161 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/traffic.so
162 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/unixsock.so
163 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/users.so
164 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vserver.so
165 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/wireless.so
166 %{_libdir}/%{name}/types.db
167   
168
169 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.conf
170
171 #%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/%{name}
172 #%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
173
174 %{_mandir}/man1/collectd.1*
175 %{_mandir}/man1/collectd-nagios.1*
176 %{_mandir}/man5/collectd.conf.5*
177 %{_mandir}/man5/collectd-email.5*
178 %{_mandir}/man5/collectd-exec.5*
179 %{_mandir}/man5/collectd-perl.5*
180 %{_mandir}/man5/collectd-snmp.5*
181 %{_mandir}/man5/collectd-unixsock.5*
182
183 %files apache
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apache.so
186
187 %files mysql
188 %defattr(644,root,root,755)
189 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mysql.so
This page took 0.09807 seconds and 2 git commands to generate.