8e307535901d5b1c5e3c234ac5f3c16bb2ea404a
[packages/collectd.git] / collectd.spec
1 # TODO:
2 # - lm_sensors subpackage
3 # - perl (plugin and bindings) subpackage
4 # - hddtemp subpackage
5 # - initscripts for local/client/server mode (subpackage ?)
6 # - collection CGI script
7 # - package contrib scripts as %doc
8 # - build nut, iptables and other plugins
9 # - fix building perl plugin
10 Summary:        Collects system information in RRD files
11 Summary(pl.UTF-8):      Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
12 Name:           collectd
13 Version:        4.2.1
14 Release:        0.1
15 License:        GPL v2
16 Group:          Daemons
17 Source0:        http://collectd.org/files/%{name}-%{version}.tar.gz
18 # Source0-md5:  8f708005ce592f53566385118f6eef76
19 Source1:        %{name}.conf
20 URL:            http://collectd.org/
21 BuildRequires:  autoconf
22 BuildRequires:  automake
23 BuildRequires:  curl-devel
24 BuildRequires:  libstatgrab-devel >= 0.12
25 BuildRequires:  libpcap-devel
26 BuildRequires:  libtool
27 BuildRequires:  mysql-devel
28 BuildRequires:  perl-devel
29 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.228
30 BuildRequires:  rrdtool-devel
31 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
32 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
33
34 %description
35 collectd is a small daemon which collects system information every 10
36 seconds and writes the results in an RRD-file.
37
38 In contrast to most similar software, collectd is not a script but
39 written in plain C for performance and portability. As a daemon it
40 stays in memory, so there is no need to start up a heavy interpreter
41 every time new values should be logged. This allows collectd to have a
42 10 second resolution while being nice to the system.
43
44 %description -l pl.UTF-8
45 collectd to mały demon zbierający co 10 sekund informacje o systemie i
46 zapisujący wyniki do pliku RRD.
47
48 W odróżnieniu od innych podobnych programów collectd nie jest
49 skryptem, lecz jest napisany w czystym C z myślą o wydajności i
50 przenośności. Jako demon pozostaje w pamięci, więc nie ma potrzeby
51 urychamiania ciężkiego interpretera za każdym razem, kiedy powinny być
52 zapisane nowe wartości. Dzięki temu collect może mieć rozdzielczość 10
53 sekund i nie obciążać zbytnio systemu.
54
55 %package apache
56 Summary:        apache-plugin for collectd
57 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka apache dla collectd
58 Group:          Daemons
59 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
60
61 %description apache
62 This plugin collectd data provided by Apache's `mod_status'.
63
64 %description apache -l pl.UTF-8
65 Wtyczka collectd zbierająca informacje udostępniane przez moduł
66 'mod_status' Apacha.
67
68 %package mysql
69 Summary:        mysql-plugin for collectd
70 Summary(pl_PL.UTF-8):   Moduł mysql dla collectd.
71 Group:          Daemons
72 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
73
74 %description mysql
75 MySQL querying plugin. This plugins provides data of issued commands,
76 called handlers and database traffic.
77
78 %description mysql -l pl.UTF-8
79 Moduł odpytujący MySQL. Wtyczka udostępnia dane o wydawanych
80 poleceniach, wywoływanych procedurach obsługi i ruchu bazodanowym.
81
82 %prep
83 %setup -q
84
85 %build
86 %{__libtoolize}
87 %{__aclocal}
88 %{__autoconf}
89 %{__autoheader}
90 %{__automake}
91 %configure \
92         --with-libstatgrab=/usr \
93         --with-lm-sensors=/usr \
94         --with-libmysql=/usr 
95 %{__make}
96
97 %install
98 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
99
100 %{__make} install \
101         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
102
103 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.conf
104
105 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
106
107 %clean
108 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
109
110 %post
111 /sbin/chkconfig --add %{name}
112 %service %{name} restart
113
114 %preun
115 if [ "$1" = "0" ]; then
116         %service -q %{name} stop
117         /sbin/chkconfig --del %{name}
118 fi
119
120 %files
121 %defattr(644,root,root,755)
122 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO
123
124 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/collectd
125 %attr(755,root,root) %{_bindir}/collectd-nagios
126 %dir %{_libdir}/%{name}
127 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apcups.so
128 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apple_sensors.so
129 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/battery.so
130 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpufreq.so
131 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpu.so
132 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/csv.so
133 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/df.so
134 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/disk.so
135 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/dns.so
136 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/email.so
137 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/entropy.so
138 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/exec.so
139 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/hddtemp.so
140 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/interface.so
141 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/irq.so
142 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/load.so
143 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/logfile.so
144 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mbmon.so
145 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memcached.so
146 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memory.so
147 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/multimeter.so
148 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/network.so
149 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nfs.so
150 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nginx.so
151 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ntpd.so
152 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/perl.so
153 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ping.so
154 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/processes.so
155 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/rrdtool.so
156 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/sensors.so
157 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/sensors.so
158 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/serial.so
159 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/swap.so
160 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/syslog.so
161 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tape.so
162 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tcpconns.so
163 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/traffic.so
164 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/unixsock.so
165 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/users.so
166 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vserver.so
167 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/wireless.so
168 %{_libdir}/%{name}/types.db
169
170 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.conf
171
172 #%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/%{name}
173 #%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/%{name}
174
175 %{_mandir}/man1/collectd.1*
176 %{_mandir}/man1/collectd-nagios.1*
177 %{_mandir}/man5/collectd.conf.5*
178 %{_mandir}/man5/collectd-email.5*
179 %{_mandir}/man5/collectd-exec.5*
180 %{_mandir}/man5/collectd-perl.5*
181 %{_mandir}/man5/collectd-snmp.5*
182 %{_mandir}/man5/collectd-unixsock.5*
183
184 %files apache
185 %defattr(644,root,root,755)
186 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apache.so
187
188 %files mysql
189 %defattr(644,root,root,755)
190 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mysql.so
This page took 0.073022 seconds and 2 git commands to generate.