- 4.5.1
[packages/collectd.git] / collectd.spec
1 # TODO:
2 # - lm_sensors subpackage
3 # - package contrib scripts as %doc
4 # - put every plugin into subpackages
5 # - perl modules with Collectd classes package to separate package
6 # - Disabled modules:
7 #    apple_sensors . . . no             (obvious)
8 #    ipvs  . . . . . . . no             (ip_vs.h not found - llh to be fixed)
9 #    libvirt . . . . . . no             (requires library)
10 #    multimeter  . . . . no             ?
11 #    perl  . . . . . . . no             (needs libperl)
12 #    tape  . . . . . . . no             ?
13 #
14 # Conditional build:
15 %bcond_without  dns             # ???
16 %bcond_without  ipmi            # ipmi plugin package
17 %bcond_without  iptables        # iptables plugin
18 %bcond_with     multimeter      # multimeter plugin
19 %bcond_without  netlink         # netlink plugin
20 #
21 #http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=358637
22 %ifarch %{x8664}
23 %undefine with_iptables
24 %undefine with_netlink
25 %endif
26 Summary:        Collects system information in RRD files
27 Summary(pl.UTF-8):      Zbieranie informacji o systemie w plikach RRD
28 Name:           collectd
29 Version:        4.5.1
30 Release:        1
31 License:        GPL v2
32 Group:          Daemons
33 Source0:        http://collectd.org/files/%{name}-%{version}.tar.gz
34 # Source0-md5:  ab900d15662859b8793abf99eda15c29
35 Source1:        %{name}.conf
36 Source2:        %{name}.init
37 Source3:        %{name}-http.conf
38 Source10:       %{name}-ascent.conf
39 Source11:       %{name}-apache.conf
40 Source12:       %{name}-dns.conf
41 Source13:       %{name}-hddtemp.conf
42 Source14:       %{name}-ipmi.conf
43 Source15:       %{name}-mysql.conf
44 Source16:       %{name}-nginx.conf
45 Source17:       %{name}-notify_desktop.conf
46 Source18:       %{name}-notify_email.conf
47 Source19:       %{name}-nut.conf
48 Source20:       %{name}-ping.conf
49 Source21:       %{name}-postgresql.conf
50 Source22:       %{name}-powerdns.conf
51 Source23:       %{name}-rrdtool.conf
52 Source24:       %{name}-sensors.conf
53 Source25:       %{name}-snmp.conf
54 Source26:       %{name}-uuid.conf
55 Source27:       %{name}-xmms.conf
56 Source28:       %{name}-tcpconns.conf
57 Source29:       %{name}-teamspeak2.conf
58 Source30:       %{name}-thermal.conf
59 Source31:       %{name}-unixsock.conf
60 Source32:       %{name}-users.conf
61 Source33:       %{name}-vmem.conf
62 Source34:       %{name}-vserver.conf
63 Source35:       %{name}-wireless.conf
64 Source36:       %{name}-apcups.conf
65 Source37:       %{name}-battery.conf
66 Source38:       %{name}-cpufreq.conf
67 Source39:       %{name}-cpu.conf
68 Source40:       %{name}-csv.conf
69 Source41:       %{name}-df.conf
70 Source42:       %{name}-disk.conf
71 Source43:       %{name}-email.conf
72 Source44:       %{name}-entropy.conf
73 Source45:       %{name}-exec.conf
74 Source46:       %{name}-filecount.conf
75 Source47:       %{name}-interface.conf
76 Source48:       %{name}-iptables.conf
77 Source49:       %{name}-irq.conf
78 Source50:       %{name}-irq.conf
79 Source51:       %{name}-load.conf
80 Source52:       %{name}-logfile.conf
81 Source53:       %{name}-mbmon.conf
82 Source54:       %{name}-memcached.conf
83 Source55:       %{name}-memory.conf
84 Source56:       %{name}-multimeter.conf
85 Source57:       %{name}-netlink.conf
86 Source58:       %{name}-network.conf
87 Source59:       %{name}-nfs.conf
88 Source60:       %{name}-ntpd.conf
89 Source61:       %{name}-processes.conf
90 Source62:       %{name}-serial.conf
91 Source63:       %{name}-swap.conf
92 Source64:       %{name}-syslog.conf
93 Source65:       %{name}-tail.conf
94 URL:            http://collectd.org/
95 %{?with_ipmi:BuildRequires:     OpenIPMI-devel >= 2.0.14-3}
96 BuildRequires:  autoconf
97 BuildRequires:  automake
98 BuildRequires:  curl-devel
99 BuildRequires:  iptables-devel >= 1.4.1.1-4
100 BuildRequires:  libesmtp-devel
101 BuildRequires:  libnetlink-devel
102 BuildRequires:  libnotify-devel
103 BuildRequires:  liboping-devel
104 BuildRequires:  libpcap-devel
105 BuildRequires:  libstatgrab-devel >= 0.12
106 BuildRequires:  libtool
107 BuildRequires:  lm_sensors-devel
108 BuildRequires:  mysql-devel
109 BuildRequires:  nut-devel
110 BuildRequires:  perl-devel
111 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.268
112 BuildRequires:  rrdtool-devel
113 BuildRequires:  net-snmp-devel
114 BuildRequires:  xmms-devel
115 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
116 Requires:       rc-scripts
117 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
118
119 %define         _pkglibdir      /var/lib/%{name}
120 %define         _webapps        /etc/webapps 
121 %define         _webapp         %{name}
122 %define         _webappdir      %{_webapps}/%{_webapp}
123 %define         _appdir         %{_datadir}/%{_webapp}
124
125 %description
126 collectd is a small daemon which collects system information every 10
127 seconds and writes the results in an RRD-file.
128
129 In contrast to most similar software, collectd is not a script but
130 written in plain C for performance and portability. As a daemon it
131 stays in memory, so there is no need to start up a heavy interpreter
132 every time new values should be logged. This allows collectd to have a
133 10 second resolution while being nice to the system.
134
135 %description -l pl.UTF-8
136 collectd to mały demon zbierający co 10 sekund informacje o systemie i
137 zapisujący wyniki do pliku RRD.
138
139 W odróżnieniu od innych podobnych programów collectd nie jest
140 skryptem, lecz jest napisany w czystym C z myślą o wydajności i
141 przenośności. Jako demon pozostaje w pamięci, więc nie ma potrzeby
142 urychamiania ciężkiego interpretera za każdym razem, kiedy powinny być
143 zapisane nowe wartości. Dzięki temu collect może mieć rozdzielczość 10
144 sekund i nie obciążać zbytnio systemu.
145
146 %package ascent
147 Summary:        ascent-plugin for collectd
148 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka ascent dla collectd
149 Group:          Daemons
150 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
151
152 %description ascent
153 ascent plugin for collectd.
154
155 %package apache
156 Summary:        apache-plugin for collectd
157 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka apache dla collectd
158 Group:          Daemons
159 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
160
161 %description apache
162 This plugin collectd data provided by Apache's `mod_status'.
163
164 %description apache -l pl.UTF-8
165 Wtyczka collectd zbierająca informacje udostępniane przez moduł
166 'mod_status' Apacha.
167
168 %package collection
169 Summary:        Web script for collectiond
170 Summary(pl_PL.UTF-8):   Web script for collectiond
171 Group:          Applications/WWW
172 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
173
174 %description collection
175 Web script for collectiond
176
177 %package dns
178 Summary:        dns-plugin for collectd
179 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka dns dla collectd
180 Group:          Daemons
181 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
182 Requires:       perl-rrdtool
183
184 %description dns
185 dns plugin for collectd.
186
187 %package hddtemp
188 Summary:        hddtemp-plugin for collectd
189 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka hddtemp dla collectd
190 Group:          Daemons
191 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
192
193 %description hddtemp
194 hddtemp plugin for collectd.
195
196 %package ipmi
197 Summary:        ipmi-plugin for collectd
198 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka ipmi dla collectd
199 Group:          Daemons
200 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
201
202 %description ipmi
203 ipmi plugin for collectd.
204
205 %description ipmi -l pl.UTF-8
206 Wtyczka ipmi dla collectd.
207
208 %package mysql
209 Summary:        mysql-plugin for collectd
210 Summary(pl_PL.UTF-8):   Moduł mysql dla collectd.
211 Group:          Daemons
212 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
213
214 %description mysql
215 MySQL querying plugin. This plugins provides data of issued commands,
216 called handlers and database traffic.
217
218 %description mysql -l pl.UTF-8
219 Moduł odpytujący MySQL. Wtyczka udostępnia dane o wydawanych
220 poleceniach, wywoływanych procedurach obsługi i ruchu bazodanowym.
221
222 %package nginx
223 Summary:        nginx-plugin for collectd
224 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka nginx dla collectd
225 Group:          Daemons
226 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
227
228 %description nginx
229 nginx plugin for collectd.
230
231 %package notify_desktop
232 Summary:        notify_desktop for collectd
233 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka notify_desktop dla collectd
234 Group:          Daemons
235 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
236
237 %description notify_desktop
238 notify_desktop plugin for collectd.
239
240 %package notify_email
241 Summary:        notify_email for collectd
242 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka notify_email dla collectd
243 Group:          Daemons
244 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
245
246 %description notify_email
247 notify_email plugin for collectd.
248
249 %package nut
250 Summary:        nut-plugin for collectd
251 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka nut dla collectd
252 Group:          Daemons
253 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
254
255 %description nut
256 nut plugin for collectd.
257
258 %package ping
259 Summary:        ping-plugin for collectd
260 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka ping dla collectd
261 Group:          Daemons
262 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
263
264 %description ping
265 ping plugin for collectd.
266
267 %package postgresql
268 Summary:        mysql-plugin for collectd
269 Summary(pl_PL.UTF-8):   Moduł postgresql dla collectd.
270 Group:          Daemons
271 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
272
273 %description postgresql
274 PostgreSQL querying plugin. This plugins provides data of issued commands,
275 called handlers and database traffic.
276
277 %description postgresql -l pl.UTF-8
278 Moduł odpytujący PostgreSQL. Wtyczka udostępnia dane o wydawanych
279 poleceniach, wywoływanych procedurach obsługi i ruchu bazodanowym.
280
281 %package powerdns
282 Summary:        powerdns-plugin for collectd
283 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka powerdns dla collectd
284 Group:          Daemons
285 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
286
287 %description powerdns
288 powerdns plugin for collectd.
289
290 %package rrdtool
291 Summary:        rrdtool-plugin for collectd
292 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka rrdtool dla collectd
293 Group:          Daemons
294 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
295 Requires:       rrdtool
296
297 %description rrdtool
298 RRDTOOL plugin for collectd.
299
300 %package sensors
301 Summary:        sensors-plugin for collectd
302 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka sensors dla collectd
303 Group:          Daemons
304 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
305
306 %description sensors
307 This plugin collectd data provided by hardware sensors.
308
309 %package snmp
310 Summary:        snmp-plugin for collectd
311 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka snmp dla collectd
312 Group:          Daemons
313 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
314
315 %description snmp
316 snmp plugin for collectd.
317
318 %package uuid
319 Summary:        uuid-plugin for collectd
320 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka uuid dla collectd
321 Group:          Daemons
322 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
323
324 %description uuid
325 This plugin collectd UUID data.
326
327 %package xmms
328 Summary:        xmms-plugin for collectd
329 Summary(pl_PL.UTF-8):   Wtyczka xmms dla collectd
330 Group:          Daemons
331 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
332 Requires:       xmms-libs
333
334 %description xmms
335 This plugin collectd data provided by XMMS.
336
337 %prep
338 %setup -q
339
340 cat >> collection.conf <<'EOF'
341 datadir: "/var/lib/collectd/"
342 libdir: "/usr/lib/collectd/"
343 EOF
344
345 %build
346 %{__libtoolize}
347 %{__aclocal}
348 %{__autoconf}
349 %{__autoheader}
350 %{__automake}
351
352 %configure \
353         --with-libstatgrab=/usr \
354         --with-lm-sensors=/usr \
355         --with-libmysql=/usr \
356         --%{?with_ipmi:en}%{!?with_ipmi:dis}able-ipmi \
357         --%{?with_multimeter:en}%{!?with_multimeter:dis}able-multimeter \
358         --%{?with_dns:en}%{!?with_dns:dis}able-dns \
359         --%{?with_iptables:en}%{!?with_iptables:dis}able-iptables \
360         --%{?with_netlink:en}%{!?with_netlink:dis}able-netlink \
361         --disable-ipvs \
362         --disable-libvirt \
363         --disable-perl
364
365
366 %{__make} LDFLAGS="%{rpmldflags} -lstatgrab" \
367         BUILD_WITH_OPENIPMI_CFLAGS="-I/usr/include" \
368         BUILD_WITH_OPENIPMI_LIBS="-L/usr/lib64 -lOpenIPMIutils -lOpenIPMIpthread"
369
370 %install
371 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
372 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_var}/{log/,lib/%{name}},/etc/{rc.d/init.d/,collectd.d}} \
373         $RPM_BUILD_ROOT{%{_appdir}/cgi-bin,%{_webappdir},%{_pkglibdir}}
374
375 %{__make} install \
376         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
377
378 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/log/collectd.log
379 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/%{name}
380
381 # Web frontend:
382 install contrib/collection.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}
383 install contrib/collection.cgi $RPM_BUILD_ROOT%{_appdir}/cgi-bin
384 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/apache.conf
385 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_webappdir}/httpd.conf
386
387 ### Configs instalation ###
388 # Example config in sources: src/collectd.conf
389 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.conf
390 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/ascent.conf
391 install %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/apache.conf
392 install %{SOURCE12} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/dns.conf
393 install %{SOURCE13} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/hddtemp.conf
394 install %{SOURCE14} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/ipmi.conf
395 install %{SOURCE15} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/mysql.conf
396 install %{SOURCE16} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/nginx.conf
397 install %{SOURCE17} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/notify_desktop.conf
398 install %{SOURCE18} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/notify_email.conf
399 install %{SOURCE19} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/nut.conf
400 install %{SOURCE20} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/ping.conf
401 install %{SOURCE21} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/postgresql.conf
402 install %{SOURCE22} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/powerdns.conf
403 install %{SOURCE23} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/rrdtool.conf
404 install %{SOURCE24} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/sensors.conf
405 install %{SOURCE25} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/snmp.conf
406 install %{SOURCE26} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/uuid.conf
407 install %{SOURCE27} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/xmms.conf
408 install %{SOURCE28} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/tcpconns.conf
409 install %{SOURCE29} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/teamspeak2.conf
410 install %{SOURCE30} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/thermal.conf
411 install %{SOURCE31} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/unixsock.conf
412 install %{SOURCE32} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/users.conf
413 install %{SOURCE33} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/vmem.conf
414 install %{SOURCE34} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/vserver.conf
415 install %{SOURCE35} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/wireless.conf
416 install %{SOURCE36} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/apcups.conf
417 install %{SOURCE37} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/battery.conf
418 install %{SOURCE38} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/cpufreq.conf
419 install %{SOURCE39} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/cpu.conf
420 install %{SOURCE40} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/csv.conf
421 install %{SOURCE41} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/df.conf
422 install %{SOURCE42} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/disk.conf
423 install %{SOURCE43} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/email.conf
424 install %{SOURCE44} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/entropy.conf
425 install %{SOURCE45} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/exec.conf
426 install %{SOURCE46} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/filecount.conf
427 install %{SOURCE47} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/interface.conf
428 install %{SOURCE48} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/iptables.conf
429 install %{SOURCE49} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/irq.conf
430 install %{SOURCE50} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/irq.conf
431 install %{SOURCE51} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/load.conf
432 install %{SOURCE52} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/logfile.conf
433 install %{SOURCE53} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/mbmon.conf
434 install %{SOURCE54} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/memcached.conf
435 install %{SOURCE55} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/memory.conf
436 install %{SOURCE56} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/multimeter.conf
437 install %{SOURCE57} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/netlink.conf
438 install %{SOURCE58} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/network.conf
439 install %{SOURCE59} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/nfs.conf
440 install %{SOURCE60} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/ntpd.conf
441 install %{SOURCE61} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/processes.conf
442 install %{SOURCE62} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/serial.conf
443 install %{SOURCE63} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/swap.conf
444 install %{SOURCE64} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/syslog.conf
445 install %{SOURCE65} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/collectd.d/tail.conf
446
447 # Cleanups:
448 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/%{name}/*.la
449
450 %clean
451 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
452
453 %post
454 /sbin/chkconfig --add %{name}
455 %service %{name} restart
456
457 %preun
458 if [ "$1" = "0" ]; then
459         %service -q %{name} stop
460         /sbin/chkconfig --del %{name}
461 fi
462
463 %define module_scripts() \
464 %post %1 \
465 %service %{name} restart \
466 \
467 %postun %1 \
468 %service %{name} restart
469
470 %module_scripts ascent
471 %module_scripts apache
472 %module_scripts collection
473 %module_scripts dns
474 %module_scripts hddtemp
475 %module_scripts ipmi
476 %module_scripts mysql
477 %module_scripts nginx
478 %module_scripts notify_desktop
479 %module_scripts notify_email
480 %module_scripts nut
481 %module_scripts ping
482 %module_scripts postgresql
483 %module_scripts powerdns
484 %module_scripts rrdtool
485 %module_scripts sensors
486 %module_scripts snmp
487 %module_scripts uuid
488 %module_scripts xmms
489
490 %triggerin collection -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
491 %webapp_register apache %{_webapp}
492
493 %triggerun collection -- apache1 < 1.3.37-3, apache1-base
494 %webapp_unregister apache %{_webapp}
495
496 %triggerin collection -- apache < 2.2.0, apache-base
497 %webapp_register httpd %{_webapp}
498
499 %triggerun collection -- apache < 2.2.0, apache-base
500 %webapp_unregister httpd %{_webapp}
501
502 %files
503 %defattr(644,root,root,755)
504 %doc AUTHORS ChangeLog README TODO contrib
505 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.conf
506 %dir %{_sysconfdir}/%{name}.d
507 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/apcups.conf
508 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/battery.conf
509 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/cpufreq.conf
510 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/cpu.conf
511 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/csv.conf
512 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/df.conf
513 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/disk.conf
514 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/email.conf
515 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/entropy.conf
516 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/exec.conf
517 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/filecount.conf
518 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/interface.conf
519 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/iptables.conf
520 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/irq.conf
521 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/irq.conf
522 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/load.conf
523 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/logfile.conf
524 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/mbmon.conf
525 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/memcached.conf
526 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/memory.conf
527 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/multimeter.conf
528 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/netlink.conf
529 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/network.conf
530 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/nfs.conf
531 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ntpd.conf
532 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/processes.conf
533 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/serial.conf
534 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/swap.conf
535 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/syslog.conf
536 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/tail.conf
537 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/tcpconns.conf
538 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/teamspeak2.conf
539 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/thermal.conf
540 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/unixsock.conf
541 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/users.conf
542 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/vmem.conf
543 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/vserver.conf
544 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/wireless.conf
545 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/collectd
546 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/collectdmon
547 %attr(755,root,root) %{_bindir}/collectd-nagios
548
549 %dir %{_libdir}/%{name}
550 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apcups.so
551 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apple_sensors.so
552 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/battery.so
553 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpu.so
554 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/cpufreq.so
555 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/csv.so
556 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/df.so
557 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/disk.so
558 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/email.so
559 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/entropy.so
560 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/exec.so
561 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/filecount.so
562 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/interface.so
563 %if %{with iptables}
564 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/iptables.so
565 %endif
566 # Disabled - requires fixed libc-headers or whole kernel source.
567 # It was marked as disabled in status message on top.
568 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ipvs.so
569 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/irq.so
570 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/libvirt.so
571 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/load.so
572 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/logfile.so
573 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mbmon.so
574 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memcached.so
575 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/memory.so
576 %if %{with multimeter}
577 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/multimeter.so
578 %endif
579 %if %{with netlink}
580 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/netlink.so
581 %endif
582 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/network.so
583 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nfs.so
584 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ntpd.so
585 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/perl.so
586 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/processes.so
587 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/serial.so
588 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/swap.so
589 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/syslog.so
590 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tail.so
591 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tape.so
592 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/tcpconns.so
593 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/teamspeak2.so
594 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/thermal.so
595 #%attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/traffic.so
596 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/unixsock.so
597 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/users.so
598 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vmem.so
599 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/vserver.so
600 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/wireless.so
601 %{_libdir}/%{name}/types.db
602
603 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/%{name}
604
605 %{_mandir}/man1/collectd.1*
606 %{_mandir}/man1/collectd-nagios.1*
607 %{_mandir}/man5/collectd.conf.5*
608 %{_mandir}/man5/collectd-email.5*
609 %{_mandir}/man5/collectd-exec.5*
610 %{_mandir}/man5/collectd-perl.5*
611 %{_mandir}/man5/collectd-snmp.5*
612 %{_mandir}/man5/collectd-unixsock.5*
613 %{_mandir}/man1/collectdmon.1*
614 %{_mandir}/man5/types.db.5*
615 %{_var}/log/collectd.log
616 %dir %{_var}/lib/%{name}
617
618 ########## PLUGINS:
619 %files ascent
620 %defattr(644,root,root,755)
621 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ascent.conf
622 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ascent.so
623
624 %files apache
625 %defattr(644,root,root,755)
626 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/apache.conf
627 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/apache.so
628
629 %files collection
630 %defattr(644,root,root,755)
631 %dir %{_webappdir}
632 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/collection.conf
633 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/apache.conf
634 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_webappdir}/httpd.conf
635 %dir %{_appdir}
636 %dir %{_appdir}/cgi-bin
637 %attr(755,root,root) %{_appdir}/cgi-bin/collection.cgi
638
639 %files dns
640 %defattr(644,root,root,755)
641 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/dns.conf
642 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/dns.so
643
644 %files hddtemp
645 %defattr(644,root,root,755)
646 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/hddtemp.conf
647 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/hddtemp.so
648
649 %if %{with ipmi}
650 %files ipmi
651 %defattr(644,root,root,755)
652 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ipmi.conf
653 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ipmi.so
654 %endif
655
656 %files mysql
657 %defattr(644,root,root,755)
658 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/mysql.conf
659 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/mysql.so
660
661 %files nginx
662 %defattr(644,root,root,755)
663 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/nginx.conf
664 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nginx.so
665
666 %files notify_desktop
667 %defattr(644,root,root,755)
668 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/notify_desktop.conf
669 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/notify_desktop.so
670
671 %files notify_email
672 %defattr(644,root,root,755)
673 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/notify_email.conf
674 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/notify_email.so
675
676 %files nut
677 %defattr(644,root,root,755)
678 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/nut.conf
679 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/nut.so
680
681 %files ping
682 %defattr(644,root,root,755)
683 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/ping.conf
684 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/ping.so
685
686 %files postgresql
687 %defattr(644,root,root,755)
688 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/postgresql.conf
689 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/postgresql.so
690
691 %files powerdns
692 %defattr(644,root,root,755)
693 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/powerdns.conf
694 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/powerdns.so
695
696 %files rrdtool
697 %defattr(644,root,root,755)
698 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/rrdtool.conf
699 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/rrdtool.so
700
701 %files sensors
702 %defattr(644,root,root,755)
703 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/sensors.conf
704 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/sensors.so
705
706 %files snmp
707 %defattr(644,root,root,755)
708 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/snmp.conf
709 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/snmp.so
710
711 %files uuid
712 %defattr(644,root,root,755)
713 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/uuid.conf
714 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/uuid.so
715
716 %files xmms
717 %defattr(644,root,root,755)
718 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/%{name}.d/xmms.conf
719 %attr(755,root,root) %{_libdir}/%{name}/xmms.so
This page took 0.254257 seconds and 3 git commands to generate.