- tabs in preamble
[packages/cocoon.git] / cocoon.spec
CommitLineData
dfb7913b 1
2%define fopver 0_15_0
3%define xalanver 1_2_D02
4%define xercesver 1_2
5
6Summary: The servlet XML transformation system
5b917880 7Summary(pl.UTF-8): Serwletowy system transformacji XML-a
dfb7913b 8Name: cocoon
9Version: 1.8.2
96124520 10Release: 3
dfb7913b 11License: Apache
4c9c2bc8 12Group: Applications/Publishing/XML/Java
5d863eb3 13# new versions in http://www.apache.org/dist/cocoon/
f2a62a26 14Source0: http://www.apache.org/dist/cocoon/OLD/%{name}-%{version}.tar.gz
5d863eb3 15# Source0-md5: 57fc25fcbc96f51cb684741651e94e30
dfb7913b 16Source1: %{name}-web.xml
17Source2: %{name}-webapp.conf
96124520 18Source3: %{name}-properties
35c5dbbb 19Patch0: %{name}-paths.patch
dfb7913b 20URL: http://xml.apache.org/cocoon/
ec510f93 21BuildRequires: jar
137e3e22 22Requires: jre >= 1.1
dfb7913b 23BuildArch: noarch
ec510f93 24BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
dfb7913b 25
26%description
27Cocoon is a 100% pure Java publishing framework that relies on new W3C
28technologies (such as XML and XSL) to provide web content.
29
fba8c79b
JR
30%description -l pl.UTF-8
31Cocoon jest napisanym w 100% w Javie środowiskiem publikowania, który
9b884a06 32polega na nowych technologiach W3C (takich jak XML i XSL), aby
fba8c79b 33dostarczyć zawartość stron WWW.
9b884a06 34
dfb7913b 35%package doc
9b884a06 36Summary: Online manual for Cocoon
5b917880 37Summary(pl.UTF-8): Podręcznik online do Cocoona
4c9c2bc8 38Group: Applications/Publishing/XML/Java
dfb7913b 39
40%description doc
41Documentation for Cocoon, viewable through your web server, too.
42
fba8c79b
JR
43%description doc -l pl.UTF-8
44Dokumentacja do Cocoona, dająca się oglądać także przez serwer WWW.
9b884a06 45
dfb7913b 46%package optional
9b884a06 47Summary: Optional jars for cocoon
5b917880 48Summary(pl.UTF-8): Opcjonalne pakiety do Cocoona
4c9c2bc8 49Group: Applications/Publishing/XML/Java
027300ad 50Requires: %{name} = %{version}-%{release}
dfb7913b 51
52%description optional
53Additional functionality for Cocoon:
54 - bsfengines - Bean Scripting Framework (Xalan existion)
55 - bsf - Bean Scripting Framework (Xalan existion functions)
56 - fop - converts xsl:fo into PDF output
57
fba8c79b
JR
58%description optional -l pl.UTF-8
59Dodatkowa funkcjonalność do Cocoona:
9b884a06
JB
60 - bsfengines - Bean Scripting Framework (Xalan)
61 - bsf - Bean Scription Framework (funkcje Xalan)
62 - fop - konwertuje xsl:fo na PDF
63
dfb7913b 64%package sax-bugfix
9b884a06 65Summary: Fixes error reporting bug
5b917880 66Summary(pl.UTF-8): Poprawia błąd przy raportowaniu błędu
4c9c2bc8 67Group: Applications/Publishing/XML/Java
027300ad 68Requires: %{name} = %{version}-%{release}
dfb7913b 69
70%description sax-bugfix
71Note The sax-bugfix.jar is an optional, unofficial bugfix - which must
72be ahead of xerces in the CLASSPATH to work - to allow you to see line
73numbers and column numbers in XML parsing error messages, and is only
74needed on some virtual machines. If you get "sealing violations", try
75removing it from your CLASSPATH.
76
fba8c79b
JR
77%description sax-bugfix -l pl.UTF-8
78sax-bugfix.jar jest opcjonalną, nieoficjalną poprawką błędu - która
79musi być przed xercesem w CLASSPATH - pozwalającą zobaczyć numery
80wierszy i kolumn w komunikatach o błędach w analizie składniowej
81XML-a, i jest potrzebna tylko na niektórych maszynach wirtualnych.
82Jeżeli dostajesz "sealing violations", spróbuj usunąć ją z CLASSPATH.
9b884a06 83
dfb7913b 84%package samples
9b884a06 85Summary: Samples for cocoon
5b917880 86Summary(pl.UTF-8): Przykłady do Cocoona
4c9c2bc8 87Group: Applications/Publishing/XML/Java
027300ad 88Requires: %{name} = %{version}-%{release}
dfb7913b 89
90%description samples
35c5dbbb 91This directory contains samples to show you the power of the Cocoon
92Publishing Framework. Each subdirectory contains examples of possible
93uses that should give you insights on Cocoon capabilities as well as
94real-life suggestions on how to XML-ize your web-serving environment.
dfb7913b 95
fba8c79b
JR
96%description samples -l pl.UTF-8
97Ten pakiet zawiera przykłady pokazujące siłę Środowiska Publikacji
98Cocoon. Każdy podkatalog zawiera przykłady możliwych sposobów
99wykorzystania możliwości Cocoona oraz sugestie, jak z-XML-izować swój
9b884a06
JB
100serwis WWW.
101
dfb7913b 102%package xmldoc
9b884a06 103Summary: Documentation for cocoon in XML
5b917880 104Summary(pl.UTF-8): Dokumentacja do Cocoona w XML-u
4c9c2bc8 105Group: Applications/Publishing/XML/Java
027300ad 106Requires: %{name} = %{version}-%{release}
dfb7913b 107
108%description xmldoc
9b884a06
JB
109Documentation for cocoon in XML.
110
fba8c79b 111%description xmldoc -l pl.UTF-8
f9147ef1 112Dokumentacja do Cocoona w XML-u.
dfb7913b 113
114%prep
115%setup -q
116%patch0 -p1
117
dfb7913b 118%install
119rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
120install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name} \
96124520 121 $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/{lib,conf,xsp-library} \
dfb7913b 122 $RPM_BUILD_ROOT/home/httpd/%{name}/WEB-INF \
123 $RPM_BUILD_ROOT%{_localstatedir}/lib/%{name}/repository
124
9b884a06 125install bin/cocoon.jar \
dfb7913b 126 lib/{turbine-pool,w3c,xalan_%{xalanver},xerces_%{xercesver}}.jar \
127 $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/lib
9b884a06 128install lib/{bsfengines,bsf,fop_%{fopver}}.jar \
dfb7913b 129 $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/lib
9b884a06 130install lib/sax-bugfix.jar $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/lib
dfb7913b 131
96124520 132jar xf bin/cocoon.jar org/apache/cocoon/processor/xsp/library
9b884a06 133mv -f org/apache/cocoon/processor/xsp/library/* \
96124520 134 $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/xsp-library
135
9b884a06 136install index.html $RPM_BUILD_ROOT/home/httpd/%{name}
dfb7913b 137
a737d758 138install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/conf/web.xml
9b884a06
JB
139install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/conf/webapp.conf
140install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/%{name}/conf/cocoon.properties
dfb7913b 141
142cp -R samples $RPM_BUILD_ROOT/home/httpd/%{name}
143
9b884a06
JB
144mv -f {todo,changes}.xml xdocs
145cp -Rf xdocs $RPM_BUILD_ROOT/home/httpd/%{name}
dfb7913b 146
dfb7913b 147%clean
148rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
149
150%post
96124520 151ln -sf %{_datadir}/%{name}/conf/cocoon.properties /home/httpd/%{name}/WEB-INF
dfb7913b 152
153%postun
154rm -rf /home/httpd/%{name}/WEB-INF/{lib,cocoon.properties}
155
156%post doc
ec510f93 157ln -sf %{_docdir}/%{name}-doc-%{version}/docs /home/httpd/%{name}
dfb7913b 158
159%postun doc
160rm -rf /home/httpd/%{name}/docs
161
162%files
163%defattr(644,root,root,755)
9b884a06
JB
164%dir %{_datadir}/%{name}
165%dir %{_datadir}/%{name}/conf
f2a62a26
ER
166%attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_datadir}/%{name}/conf/cocoon.properties
167%attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_datadir}/%{name}/conf/webapp.conf
168%attr(640,root,http) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_datadir}/%{name}/conf/web.xml
9b884a06 169%dir %{_localstatedir}/lib/%{name}
f2a62a26 170%attr(770,root,http) %dir %{_localstatedir}/lib/%{name}/repository
9b884a06 171%dir /home/httpd/%{name}
dfb7913b 172/home/httpd/%{name}/index.html
9b884a06 173%dir %{_datadir}/%{name}/lib
dfb7913b 174%{_datadir}/%{name}/lib/cocoon.jar
175%{_datadir}/%{name}/lib/turbine-pool.jar
176%{_datadir}/%{name}/lib/w3c.jar
177%{_datadir}/%{name}/lib/xalan_%{xalanver}.jar
178%{_datadir}/%{name}/lib/xerces_%{xercesver}.jar
96124520 179%{_datadir}/%{name}/xsp-library
d615fee7 180%doc LICENSE README
dfb7913b 181
182%files doc
183%defattr(644,root,root,755)
184%doc docs
185
186%files optional
187%defattr(644,root,root,755)
188%{_datadir}/%{name}/lib/bsfengines.jar
189%{_datadir}/%{name}/lib/bsf.jar
190%{_datadir}/%{name}/lib/fop_%{fopver}.jar
191
192%files sax-bugfix
193%defattr(644,root,root,755)
194%{_datadir}/%{name}/lib/sax-bugfix.jar
195
196%files samples
197%defattr(644,root,root,755)
198/home/httpd/%{name}/samples
199
200%files xmldoc
201%defattr(644,root,root,755)
202/home/httpd/%{name}/xdocs
This page took 0.086883 seconds and 4 git commands to generate.