- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:42 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    cman.spec -> 1.12

cman.spec

index bb2972c..277bc1e 100644 (file)
--- a/cman.spec
+++ b/cman.spec
@@ -1,5 +1,5 @@
 Summary:       General-purpose symmetric cluster manager
-Summary(pl):   Zarz±dca symetrycznych klastrów ogólnego przeznaczenia
+Summary(pl.UTF-8):   Zarządca symetrycznych klastrów ogólnego przeznaczenia
 Name:          cman
 Version:       1.03.00
 Release:       1
@@ -24,40 +24,40 @@ management. The CMAN cluster manager is the foundational system upon
 which DLM, GFS, CLVM, and Fence all depend. The CMAN API in the kernel
 and userspace is general and available for other programs to use.
 
-%description -l pl
-MAN to zarz±dca opartych na j±drze symetrycznych klastrów ogólnego
-przeznaczenia. Sk³ada siê z dwóch czê¶ci. Zarz±dca po³±czeñ
-(Connection Manager, cnxman) obs³uguje cz³onkostwo, komunikacjê,
-kworum, powiadamianie o zdarzeniach i przej¶cia. Zarz±dca us³ug
-(Service Manager, sm) obs³uguje "grupy us³ug", które s± ogólnym
-sposobem reprezentacji i zarz±dzania instancjami zewnêtrznych systemów
-wymagaj±cych zarz±dzania klastrem. Zarz±dca klastrów CMAN to
-podstawowy system, na którym polegaj± DLM, GFS, CLVM i Fence. API
-CMAN-a w j±drze i przestrzeni u¿ytkownika jest ogólne i w ca³o¶ci
-dostêpne do wykorzystania w innych programach.
+%description -l pl.UTF-8
+MAN to zarządca opartych na jądrze symetrycznych klastrów ogólnego
+przeznaczenia. Składa się z dwóch części. Zarządca połączeń
+(Connection Manager, cnxman) obsługuje członkostwo, komunikację,
+kworum, powiadamianie o zdarzeniach i przejścia. Zarządca usług
+(Service Manager, sm) obsługuje "grupy usług", które są ogólnym
+sposobem reprezentacji i zarządzania instancjami zewnętrznych systemów
+wymagających zarządzania klastrem. Zarządca klastrów CMAN to
+podstawowy system, na którym polegają DLM, GFS, CLVM i Fence. API
+CMAN-a w jądrze i przestrzeni użytkownika jest ogólne i w całości
+dostępne do wykorzystania w innych programach.
 
 %package devel
 Summary:       CMAN header files
-Summary(pl):   Pliki nag³ówkowe CMAN
+Summary(pl.UTF-8):   Pliki nagłówkowe CMAN
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name} = %{version}-%{release}
 
 %description devel
 CMAN header files.
 
-%description devel -l pl
-Pliki nag³ówkowe CMAN.
+%description devel -l pl.UTF-8
+Pliki nagłówkowe CMAN.
 
 %package static
 Summary:       CMAN static library
-Summary(pl):   Biblioteka statyczna CMAN
+Summary(pl.UTF-8):   Biblioteka statyczna CMAN
 Group:         Development/Libraries
 Requires:      %{name}-devel = %{version}-%{release}
 
 %description static
 CMAN static library.
 
-%description devel -l pl
+%description devel -l pl.UTF-8
 Biblioteka statyczna CMAN.
 
 %prep
This page took 0.113205 seconds and 4 git commands to generate.