- remove versioned obsoletes, won't likely work with multiple providers
[packages/cloog-polylib.git] / cloog-polylib.spec
CommitLineData
3fd123db
JB
1Summary: The Chunky Loop Generator
2Summary(pl.UTF-8): Chunky Loop Generator - generator pętli cząstkowych
3Name: cloog-polylib
4Version: 0.16.1
5Release: 1
6License: LGPL v2.1+
7Group: Development/Tools
8Source0: http://www.bastoul.net/cloog/pages/download/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: ba3bef32edfe9c61d0558132da5f32f2
10URL: http://www.cloog.org/
11BuildRequires: autoconf >= 2.13
12BuildRequires: automake
13BuildRequires: gmp-devel >= 4.1.3
14BuildRequires: gmp-c++-devel >= 4.1.3
15BuildRequires: libtool
16BuildRequires: polylib-devel
17BuildRequires: texinfo >= 4.12
18Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
19Provides: cloog = %{version}
91ab5a70 20Obsoletes: cloog
3fd123db
JB
21BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23%description
24CLooG is a software which generates loops for scanning Z-polyhedra.
25That is, CLooG finds the code or pseudo-code where each integral point
26of one or more parametrized polyhedron or parametrized polyhedra union
27is reached. CLooG is designed to avoid control overhead and to produce
28a very efficient code.
29
30This version is based on PolyLib.
31
32%description -l pl.UTF-8
33CLooG to oprogramowanie generujące pętle do przeszukiwania
34Z-wielościanów (Z-polyhedra). Oznacza to, że CLooG znajduje kod lub
35pseudokod osiągający każdy punkt całkowity jednego lub większej liczby
36sparametryzowanych wielościanów lub sum sparametryzowanych
37wielościanów. CLooG jest zaprojektowany z myślą o zapobieganiu
38narzutowi na sterowaniu oraz generowaniu bardzo wydajnego kodu.
39
40Ta wersja jest oparta na bibliotece PolyLib.
41
42%package libs
43Summary: Chunky Loop Generator shared library - PolyLib based version
44Summary(pl.UTF-8): Biblioteka współdzielona Chunky Loop Generatora - wersja oparta na PolyLib
45Group: Libraries
46
47%description libs
48Chunky Loop Generator shared library - PolyLib based version.
49
50%description libs -l pl.UTF-8
51Biblioteka współdzielona Chunky Loop Generatora - wersja oparta na
52PolyLib.
53
54%package devel
55Summary: Header files for the PolyLib based version of Chunky Loop Generator
56Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe opartej na PolyLib wersji Chunky Loop Generatora
57Group: Development/Libraries
58Requires: %{name}-libs = %{version}-%{release}
59Requires: gmp-devel >= 4.1.3
60Requires: gmp-c++-devel >= 4.1.3
61Requires: polylib-devel
62Provides: cloog-devel = %{version}
63
64%description devel
65The header files for Chunky Loop Generator library.
66
67%description devel -l pl.UTF-8
68Pliki nagłówkowe biblioteki Chunky Loop Generatora.
69
70%package static
71Summary: Static library of PolyLib based version of Chunky Loop Generator
72Summary(pl.UTF-8): Statyczna biblioteka opartej na PolyLib wersji Chunky Loop Generatora
73Group: Development/Libraries
74Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
75
76%description static
77Static library of PolyLib based version of Chunky Loop Generator.
78
79%description static -l pl.UTF-8
80Statyczna biblioteka opartej na PolyLib wersji Chunky Loop Generatora.
81
82%prep
83%setup -q
84
85%build
86%configure
87
88%{__make}
89
90%install
91rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
92
93%{__make} install \
94 INSTALL="%{__install} -p" \
95 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
96
97%clean
98rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
99
100%post libs -p /sbin/ldconfig
101%postun libs -p /sbin/ldconfig
102
103%files
104%defattr(644,root,root,755)
105%attr(755,root,root) %{_bindir}/cloog
106
107%files libs
108%defattr(644,root,root,755)
109%doc cloog-core/README
110%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcloog-polylib.so.*.*.*
111%attr(755,root,root) %ghost %{_libdir}/libcloog-polylib.so.1
112
113%files devel
114%defattr(644,root,root,755)
115%doc cloog-core/doc/cloog.pdf
116%attr(755,root,root) %{_libdir}/libcloog-polylib.so
117%{_libdir}/libcloog-polylib.la
118%dir %{_includedir}/cloog
119%{_includedir}/cloog/*.h
120%{_includedir}/cloog/matrix
121%{_includedir}/cloog/polylib
122%{_pkgconfigdir}/cloog-polylib.pc
123
124%files static
125%defattr(644,root,root,755)
126%{_libdir}/libcloog-polylib.a
This page took 0.078808 seconds and 4 git commands to generate.