boost rebuild
[packages/clcc.git] / clcc.spec
1 Summary:        CLCC - The OpenCL kernel compiler
2 Summary(pl.UTF-8):      CLCC - kompilator jąder OpenCL
3 Name:           clcc
4 Version:        0.3.0
5 Release:        11
6 License:        Boost v1.0
7 Group:          Development/Tools
8 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/clcc/%{name}-%{version}-25-src.zip
9 # Source0-md5:  7ec003cc775d1cd06e789fb054c1d695
10 Patch0:         %{name}-shared.patch
11 Patch1:         %{name}-no-svn.patch
12 Patch2:         %{name}-opencl.patch
13 Patch3:         boost-1.59.patch
14 URL:            http://clcc.sourceforge.net/
15 BuildRequires:  boost-devel
16 BuildRequires:  cmake >= 2.8
17 BuildRequires:  doxygen
18 BuildRequires:  libstdc++-devel
19 Requires:       OpenCL
20 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
21
22 %description
23 CLCC is a compiler for OpenCL kernel source files. It is intended to
24 be a tool for application developers who need to incorporate OpenCL
25 source code into their programs and who want to verify their OpenCL
26 code actually gets compiled by the driver before their program tries
27 to compile it on-demand.
28
29 %description -l pl.UTF-8
30 CLCC to kompilator plików źródłowych jąder OpenCL. Jest pomyślany jako
31 narzędzie dla programistów potrzebujących wykorzystywać we własnych
32 programach kody źródłowe OpenCL i chcących zweryfikować je przed
33 skompilowaniem przez sterownik na żądanie w przypadku użycia przez
34 program.
35
36 %prep
37 %setup -q -c
38 %patch0 -p1
39 %patch1 -p1
40 %patch2 -p1
41 %patch3 -p1
42
43 %build
44 install -d build
45 cd build
46 %cmake .. \
47         -DBOOST_LIBRARIES=%{_libdir}
48 %{__make} all clcc_doc
49
50 %install
51 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53 %{__make} -C build install \
54         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
55
56 # not really useful for non-clcc developers
57 %{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc
58
59 %clean
60 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
61
62 %files
63 %defattr(644,root,root,755)
64 %doc license.txt 
65 %attr(755,root,root) %{_bindir}/clcc
This page took 0.07053 seconds and 3 git commands to generate.