]> git.pld-linux.org Git - packages/clcc.git/blame - clcc.spec
- new
[packages/clcc.git] / clcc.spec
CommitLineData
7e5e9a01
JB
1Summary: CLCC - The OpenCL kernel compiler
2Summary(pl.UTF-8): CLCC - kompilator jąder OpenCL
3Name: clcc
4Version: 0.3.0
5Release: 1
6License: Boost v1.0
7Group: Development/Tools
8Source0: http://downloads.sourceforge.net/clcc/%{name}-%{version}-25-src.zip
9# Source0-md5: 7ec003cc775d1cd06e789fb054c1d695
10Patch0: %{name}-shared.patch
11Patch1: %{name}-no-svn.patch
12Patch2: %{name}-opencl.patch
13URL: http://clcc.sourceforge.net/
14BuildRequires: boost-devel
15BuildRequires: cmake >= 2.8
16BuildRequires: doxygen
17BuildRequires: libstdc++-devel
18Requires: OpenCL
19BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21%description
22CLCC is a compiler for OpenCL kernel source files. It is intended to
23be a tool for application developers who need to incorporate OpenCL
24source code into their programs and who want to verify their OpenCL
25code actually gets compiled by the driver before their program tries
26to compile it on-demand.
27
28%description -l pl.UTF-8
29CLCC to kompilator plików źródłowych jąder OpenCL. Jest pomyślany jako
30narzędzie dla programistów potrzebujących wykorzystywać we własnych
31programach kody źródłowe OpenCL i chcących zweryfikować je przed
32skompilowaniem przez sterownik na żądanie w przypadku użycia przez
33program.
34
35%prep
36%setup -q -c
37%patch0 -p1
38%patch1 -p1
39%patch2 -p1
40
41%build
42install -d build
43cd build
44%cmake .. \
45 -DBOOST_LIBRARIES=%{_libdir}
46%{__make} all clcc_doc
47
48%install
49rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
50
51%{__make} -C build install \
52 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
53
54# not really useful for non-clcc developers
55%{__rm} -r $RPM_BUILD_ROOT%{_prefix}/doc
56
57%clean
58rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
59
60%files
61%defattr(644,root,root,755)
62%doc license.txt
63%attr(755,root,root) %{_bindir}/clcc
This page took 0.072148 seconds and 4 git commands to generate.