- new
[packages/chasm.git] / chasm.spec
1 Summary:        Chasm - tool to improve C++ and Fortran 90 interoperability
2 Summary(pl.UTF-8):      Chasm - narzędzie do poprawy współpracy C++ z Fortranem 90
3 Name:           chasm
4 Version:        1.4
5 %define subver  RC3
6 Release:        0.%{subver}.1
7 License:        MIT-like
8 Group:          Libraries
9 # note: old chasm_1.4 tarball is older than 1.4RC3
10 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/chasm-interop/%{name}_%{version}.%{subver}.tar.gz
11 # Source0-md5:  e7db64f14c47a6122b02d66fe1e2bd8b
12 URL:            http://chasm-interop.sourceforge.net/
13 BuildRequires:  gcc-fortran >= 5:4.0
14 BuildRequires:  libstdc++-devel
15 BuildRequires:  pdtoolkit-devel >= 3.0
16 BuildRequires:  xalan-j
17 Suggests:       pdtoolkit >= 3.0
18 Suggests:       xalan-j
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Chasm is a tool to improve C++ and Fortran 90 interoperability. Chasm
23 parses Fortran 90 source code and automatically generates C++ bridging
24 code that can be used in C++ programs to make calls to Fortran
25 routines. It also automatically generates C structs that provide a
26 bridge to Fortran derived types. Chasm supplies a C++ array descriptor
27 class which provides an interface between C and F90 arrays. This
28 allows arrays to be created in one language and then passed to and
29 used by the other language.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 Chasm to narzędzie poprawiające współpracę między C++ a Fortranem 90.
33 Analizuje kod źródłowy w Fortranie 90 i automatycznie generuje kod
34 pomostowy C++, który można używać w programach w C++ w celu
35 wywoływania procedur w Fortranie. Ponadto automatycznie generuje
36 struktury C będące pomostem do typów wywodzących się z Fortrana.
37 Dostarcza klasę C++ opisu tablicy, udostępniającą interfejs między
38 tablicami C i F90. Pozwala to na tworzenie tablic w jednym języku i
39 przekazywanie ich do drugiego.
40
41 %prep
42 %setup -q -n %{name}
43
44 %build
45 %configure \
46         --enable-pdt \
47         --with-F90-vendor=GNU \
48         --with-pdt-root=%{_libdir}/pdtoolkit \
49         --with-xalan-root=/usr/share/java
50
51 # pass CXX/CCFLAGS for xmlgen
52 %{__make} \
53         CXX="%{__cxx}" \
54         CCFLAGS="%{rpmcxxflags} -Wall -I\$(INC)"
55
56 %install
57 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
58
59 %{__make} install \
60         CHASM_BIN=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
61         CHASM_INCLUDE=$RPM_BUILD_ROOT%{_includedir} \
62         CHASM_LIBS=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir} \
63         datadir=$RPM_BUILD_ROOT%{_datadir} \
64         mandir=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1
65
66 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/mapping.dtd $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/xform/mapping.dtd
67
68 %clean
69 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
70
71 %files
72 %defattr(644,root,root,755)
73 %doc LICENSE README
74 %attr(755,root,root) %{_bindir}/chasm-config
75 %attr(755,root,root) %{_bindir}/xmlgen
76 %{_libdir}/libchasm.a
77 %{_libdir}/f90_*.mod
78 %{_includedir}/CompilerCharacteristics.h
79 %{_includedir}/F90*.h
80 %{_includedir}/MakeIncl.chasm
81 %{_includedir}/compilers
82 %{_datadir}/xform
This page took 0.077199 seconds and 3 git commands to generate.