822aff57053301a368ca57dc50f5c8c4c268e66a
[packages/capi4k-utils.git] / capi4k-utils.spec
1 Summary:        CAPI 2.0 libraries and configuration tools
2 Summary(pl):    Biblioteki i narzedzia konfiguracyjne CAPI 2.0
3 Summary(de):    CAPI 2.0 Werkzeuge für verschiedene ISDN Karten
4 Name:           capi4k-utils
5 Version:        2004.03.31
6 Release:        1
7 License:        GPL
8 Group:          Applications/Communications
9 Source0:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/%{name}-2004-03-31.tar.gz
10 Source1:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/CHANGES
11 Source10:       capi.conf
12 Source11:       capi.init
13 Patch0:         %{name}-make.patch
14 URL:            ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/
15 BuildRequires:  libtool
16 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
17 PreReq:         rc-scripts
18 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %define         ppp_ver         %(awk -F'"' '/VERSION/ { print $2 }' /usr/include/pppd/patchlevel.h 2>/dev/null || echo ERROR)
22
23 %description
24 These are the necessary tools to operate various CAPI 2.0 compatible ISDN
25 adapters.
26
27 In order to use the tools you need to install the appropriate driver for the
28 adapter.
29 Native driver packages for some adapters are provided with the kernel.
30
31 %description -l pl
32 W tym pakiecie zawarte s± biblioteki wspó³dzielone libcapi20 oraz narzêdzia
33 s³u¿±ce do ³adowania i konfiguracji sterowników CAPI.
34
35 Aby skorzystaæ z tych narzêdzi bêdziesz potrzebowa³ jeszcze odpowiedniego
36 sterownika do swojej karty ISDN. Kilka takich sterowników znajduje siê ju¿
37 w j±drze.
38
39 %description -l de
40 Dies sind die notwendigen Grundprogramme um verschiedene CAPI 2.0 fähige Geräte
41 und ISDN Karten einzurichten.
42 Für einige Karten müssen Sie zusätzlich entsprechende Treiber installieren.
43
44 %package devel
45 Summary:        Static library and header files for capi development.
46 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe i biblioteki statyczne libcapi.
47 Summary(de):    Bibliotheken und Kopfdateien zur Entwicklung von CAPI Programmen
48 Group:          Development/Libraries
49 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
50
51 %description devel
52 The %{name}-devel package contains the capi static library and header
53 files required to develop capi applications.
54
55 %description devel
56 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe i biblioteki statyczne potrzebne
57 do budowania programów korzystaj±cych ze sterowników w standardzie CAPI
58 poprzez bibliotekê libcapi.
59
60 %description devel -l de
61 Dieses Paket stellt die notwendigen Bibliotheken und andere Dateien bereit um
62 CAPI Programme zu entwickeln oder neu zu Übersetzen.
63
64 %package capifax
65 Summary:        CAPI 2.0 fax tool
66 Summary(pl):    Proste narzêdzia do faksowania wykorzystuj±cy mo¿liwo¶ci CAPI 2.0
67 Summary(de):    CAPI 2.0 Fax Programm
68 Group:          Applications/Communications
69 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
70
71 %description capifax
72 Native tools for sending and receiving fax with CAPI 2.0.
73
74 HINT: If you intend to use other CAPI 2.0 compliant fax software you do not
75       need to install this package.
76
77 %description capifax -l pl
78 Podstawowe programy do wysy³ania i odbierania faksów przez CAPI 2.0.
79
80 PORADA: Je¶li zamierzasz korzystaæ z innego pakietu do obs³ugi faksów
81         (np. capisuite lub hylafax) to nie potrzebujesz tego pakietu.
82
83 %description capifax -l de
84 Basis Programm zum Senden und Empfangen von Fax mittels CAPI 2.0.
85
86 HINWEIS: Falls Sie andere CAPI 2.0 fähige Faxprogramme einsetzen wollen
87          brauchen Sie dieses Paket nicht installieren.
88
89 %package remotecapi
90 Summary:        CAPI 2.0 remote tool
91 Summary(pl):    Program udostêpniaj±cy interface CAPI 2.0 przez sieæ
92 Summary(de):    CAPI 2.0 Fernsteuerungsprogramm
93 Group:          Applications/Communications
94 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
95
96 %description remotecapi
97 Native tool for remote control (login) with CAPI 2.0.
98
99 ATTENTION: This is extreme BETA.
100            Avoid to install this package.
101
102 %description remotecapi -l pl
103 Program udostêpniaj±cy interface CAPI 2.0 przez sieæ
104
105 UWAGA: To jest na razie BETA. Tylko do testów.
106
107 %description remotecapi -l de
108 Basis Programm zu Fernsteuerung (Login) mittels CAPI 2.0.
109
110 ACHTUNG: Dieses Programm ist BETA Testsoftware.
111          Vermeiden Sie dieses Paket zu installieren.
112
113 %package -n ppp-plugin-capi
114 Summary:        capiplugin for pppd-%{ppp_ver}
115 Summary(pl):    Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}
116 Group:          Applications/Communications
117 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
118 Requires:       ppp = %{ppp_ver}
119
120 %description -n ppp-plugin-capi
121 capiplugin for pppd-%{ppp_ver}.
122
123 %description -n ppp-plugin-capi -l pl
124 Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}.
125
126 %prep
127 %setup -q -n %{name}
128 %patch0 -p1
129
130 cat > .config << END
131 CONFIG_BINDIR='%{_bindir}'
132 CONFIG_SBINDIR='%{_sbindir}'
133 CONFIG_MANDIR='%{_mandir}'
134 CONFIG_AVMCAPICTRL=y
135 CONFIG_CAPIFAX=y
136 CONFIG_RCAPID=y
137 CONFIG_PPPDCAPIPLUGIN=y
138 END
139
140 install -p %{SOURCE1} .
141
142 %build
143 %{__make} subconfig
144 %{__make} PPPVERSIONS=%{ppp_ver}
145
146 %install
147 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
148 %{__make} PPPVERSIONS=%{ppp_ver} install \
149         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
150
151 # Firmware goes here - see LSB and kernel 2.6.x ISDN stuff
152 install -d %{buildroot}%{_datadir}/isdn
153
154 # install capi configuration file used by capiinit
155 install -d %{buildroot}%{_sysconfdir}/capi
156 install %{SOURCE10} %{buildroot}%{_sysconfdir}/capi/
157
158 # install capi startup script
159 install -D %{SOURCE11} %{buildroot}%{_initrddir}/capi
160
161 %post -n %{name}
162 /sbin/ldconfig
163 /sbin/chkconfig --add capi
164 exit 0
165
166 %preun -n %{name}
167 if [ "$1" = "0" ]; then
168         /sbin/service capi stop > /dev/null 2>&1
169         /sbin/chkconfig --del capi
170 fi
171 exit 0
172
173 %postun -n %{name}
174 /sbin/ldconfig
175 if [ "$1" -ge "1" ]; then
176         /sbin/service capi stop > /dev/null 2>&1
177 fi
178 exit 0
179
180 %clean
181 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
182
183 %files
184 %defattr(644,root,root,755)
185 %doc CHANGES
186 %doc pppdcapiplugin/examples
187 %attr(0755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
188 %attr(0755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
189 %attr(0755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
190 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
191 %attr(754,root,root) %{_initrddir}/capi
192 %{_mandir}/man8/capiinfo.8*
193 %{_mandir}/man8/avmcapictrl.8*
194 %dir %{_datadir}/isdn
195 %dir %{_sysconfdir}/capi
196 %config(noreplace) %verify(not md5 size mtime) %{_sysconfdir}/capi/capi.conf
197 # mi to nie chce dzialac, wypisuje ze brak pliku
198 #%ghost %{_sysconfdir}/capi.conf
199
200 %files devel
201 %defattr(644,root,root,755)
202 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
203 %{_includedir}/*
204 %{_libdir}/lib*.la
205 # to chyba powinno isc do -static, ale nie wiem...
206 %{_libdir}/lib*.a
207
208 %files capifax
209 %defattr(644,root,root,755)
210 %attr(0755,root,root) %{_bindir}/capifax*
211
212 %files remotecapi
213 %defattr(644,root,root,755)
214 %attr(0755,root,root) %{_sbindir}/rcapid
215
216 %files -n ppp-plugin-capi
217 %defattr(644,root,root,755)
218 %exclude %{_sysconfdir}/drdsl
219 %exclude %{_sysconfdir}/ppp
220 %{_libdir}/pppd/%{ppp_ver}/*
221 %{_mandir}/man8/capiplugin.8*
This page took 0.049469 seconds and 2 git commands to generate.