7a72796dfaea72b1da03ec13e36612ef24040d9c
[packages/capi4k-utils.git] / capi4k-utils.spec
1
2 %bcond_with     capifax # capifax has some error and won't build right now
3
4 Summary:        CAPI 2.0 libraries and configuration tools
5 Summary(de.UTF-8):      CAPI 2.0 Werkzeuge für verschiedene ISDN Karten
6 Summary(pl.UTF-8):      Biblioteki i narzędzia konfiguracyjne CAPI 2.0
7 Name:           capi4k-utils
8 Version:        2005.07.18
9 Release:        3
10 License:        GPL
11 Group:          Applications/Communications
12 Source0:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/%{name}-2005-07-18.tar.gz
13 # Source0-md5:  c745759b6b3d64e19763727176648cdf
14 Source1:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/CHANGES
15 # Source1-md5:  03739a0170eba14f03f7dc7ccc58bba8
16 Source10:       capi.conf
17 Source11:       capi.init
18 Patch0:         %{name}-include.patch
19 Patch1:         %{name}-make.patch
20 Patch2:         %{name}-msg2str_safety.patch
21 Patch3:         %{name}-ppd244.patch
22 Patch4:         %{name}-ppd245.patch
23 Patch5:         %{name}-rcapid.patch
24 Patch6:         %{name}-amd64.patch
25 URL:            ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/
26 BuildRequires:  libtool
27 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
28 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.268
29 Requires(post): /sbin/ldconfig
30 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
31 Requires:       rc-scripts
32 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
33
34 %define         ppp_ver         %(awk -F'"' '/VERSION/ { print $2 }' /usr/include/pppd/patchlevel.h 2>/dev/null || echo ERROR)
35
36 %description
37 These are the necessary tools to operate various CAPI 2.0 compatible
38 ISDN adapters.
39
40 In order to use the tools you need to install the appropriate driver
41 for the adapter. Native driver packages for some adapters are provided
42 with the kernel.
43
44 %description -l de.UTF-8
45 Dies sind die notwendigen Grundprogramme um verschiedene CAPI 2.0
46 fähige Geräte und ISDN Karten einzurichten. Für einige Karten müssen
47 Sie zusätzlich entsprechende Treiber installieren.
48
49 %description -l pl.UTF-8
50 W tym pakiecie zawarte są biblioteki współdzielone libcapi20 oraz
51 narzędzia służące do ładowania i konfiguracji sterowników CAPI.
52
53 Aby skorzystać z tych narzędzi potrzebny jest jeszcze odpowiedni
54 sterownik do karty ISDN. Kilka takich sterowników znajduje się już w
55 jądrze.
56
57 %package devel
58 Summary:        Header files for capi development
59 Summary(de.UTF-8):      Kopfdateien zur Entwicklung von CAPI Programmen
60 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe capi
61 Group:          Development/Libraries
62 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
63
64 %description devel
65 This package contains the header files required to develop capi
66 applications.
67
68 %description devel -l pl.UTF-8
69 Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do budowania programów
70 korzystających ze sterowników w standardzie CAPI poprzez bibliotekę
71 libcapi.
72
73 %description devel -l de.UTF-8
74 Dieses Paket stellt die Dateien bereit um CAPI Programme zu entwickeln
75 oder neu zu Übersetzen.
76
77 %package static
78 Summary:        Static capi libraries
79 Summary(pl.UTF-8):      Statyczne biblioteki capi
80 Group:          Development/Libraries
81 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
82
83 %description static
84 Static versions of capi libraries.
85
86 %description static -l pl.UTF-8
87 Statyczne wersje bibliotek capi.
88
89 %if %{with capifax}
90 %package capifax
91 Summary:        CAPI 2.0 fax tool
92 Summary(de.UTF-8):      CAPI 2.0 Fax Programm
93 Summary(pl.UTF-8):      Proste narzędzia do faksowania wykorzystujący możliwości CAPI 2.0
94 Group:          Applications/Communications
95 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
96
97 %description capifax
98 Native tools for sending and receiving fax with CAPI 2.0.
99
100 HINT: If you intend to use other CAPI 2.0 compliant fax software you
101       do not need to install this package.
102
103 %description capifax -l de.UTF-8
104 Basis Programm zum Senden und Empfangen von Fax mittels CAPI 2.0.
105
106 HINWEIS: Falls Sie andere CAPI 2.0 fähige Faxprogramme einsetzen
107          wollen brauchen Sie dieses Paket nicht installieren.
108
109 %description capifax -l pl.UTF-8
110 Podstawowe programy do wysyłania i odbierania faksów przez CAPI 2.0.
111
112 PORADA: Jeśli zamierzasz korzystać z innego pakietu do obsługi faksów
113         (np. capisuite lub hylafax) to nie potrzebujesz tego pakietu.
114
115 %endif
116
117 %package remotecapi
118 Summary:        CAPI 2.0 remote tool
119 Summary(de.UTF-8):      CAPI 2.0 Fernsteuerungsprogramm
120 Summary(pl.UTF-8):      Program udostępniający interface CAPI 2.0 przez sieć
121 Group:          Applications/Communications
122 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
123
124 %description remotecapi
125 Native tool for remote control (login) with CAPI 2.0.
126
127 ATTENTION: This is extreme BETA.
128            Avoid to install this package.
129
130 %description remotecapi -l de.UTF-8
131 Basis Programm zu Fernsteuerung (Login) mittels CAPI 2.0.
132
133 ACHTUNG: Dieses Programm ist BETA Testsoftware.
134          Vermeiden Sie dieses Paket zu installieren.
135
136 %description remotecapi -l pl.UTF-8
137 Program udostępniający interface CAPI 2.0 przez sieć
138
139 UWAGA: To jest na razie BETA. Tylko do testów.
140
141 %package -n ppp-plugin-capi
142 Summary:        capiplugin for pppd-%{ppp_ver}
143 Summary(pl.UTF-8):      Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}
144 Group:          Applications/Communications
145 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
146 Requires:       ppp = 3:%{ppp_ver}
147
148 %description -n ppp-plugin-capi
149 capiplugin for pppd-%{ppp_ver}.
150
151 %description -n ppp-plugin-capi -l pl.UTF-8
152 Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}.
153
154 %prep
155 %setup -q -n %{name}
156 %patch0 -p1
157 %patch1 -p1
158 %patch2 -p0
159 %patch3 -p0
160 %patch4 -p0
161 %patch5 -p1
162 %if "%{_lib}" == "lib64"
163 %patch6 -p1
164 %endif
165
166 cat > .config << END
167 CONFIG_BINDIR='%{_bindir}'
168 CONFIG_SBINDIR='%{_sbindir}'
169 CONFIG_MANDIR='%{_mandir}'
170 CONFIG_AVMCAPICTRL=y
171 CONFIG_LIBDIR='%{_libdir}'
172 %{?with_capifax:CONFIG_CAPIFAX=y}
173 CONFIG_RCAPID=y
174 CONFIG_PPPDCAPIPLUGIN=y
175 END
176
177 install -p %{SOURCE1} .
178
179 %build
180 %{__make} subconfig
181 %{__make} \
182         PPPVERSIONS=%{ppp_ver}
183
184 %install
185 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
186
187 %{__make} install \
188         PPPVERSIONS=%{ppp_ver} \
189         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
190
191 # Firmware goes here - see LSB and kernel 2.6.x ISDN stuff
192 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/isdn
193
194 # install capi configuration file used by capiinit
195 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
196 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
197
198 # install capi startup script
199 install -D %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/capi
200
201 %clean
202 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
203
204 %post
205 /sbin/ldconfig
206 /sbin/chkconfig --add capi
207 %service capi restart
208
209 %preun
210 if [ "$1" = "0" ]; then
211         %service capi stop
212         /sbin/chkconfig --del capi
213 fi
214
215 %postun -p /sbin/ldconfig
216
217 %files
218 %defattr(644,root,root,755)
219 %doc CHANGES pppdcapiplugin/examples
220 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
221 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
222 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
223 %ghost %{_libdir}/libcapi20.so.3
224 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
225 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/capi
226 %{_mandir}/man8/capiinfo.8*
227 %{_mandir}/man8/avmcapictrl.8*
228 %dir %{_datadir}/isdn
229 %dir %{_sysconfdir}/capi
230 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/capi/capi.conf
231 # mi to nie chce dzialac, wypisuje ze brak pliku
232 #%ghost %{_sysconfdir}/capi.conf
233
234 %files devel
235 %defattr(644,root,root,755)
236 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
237 %{_libdir}/lib*.la
238 %{_includedir}/*
239
240 %files static
241 %defattr(644,root,root,755)
242 %{_libdir}/lib*.a
243
244 %if %{with capifax}
245 %files capifax
246 %defattr(644,root,root,755)
247 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax*
248 %endif
249
250 %files remotecapi
251 %defattr(644,root,root,755)
252 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rcapid
253
254 %files -n ppp-plugin-capi
255 %defattr(644,root,root,755)
256 %exclude %{_sysconfdir}/drdsl
257 %exclude %{_sysconfdir}/ppp
258 %{_libdir}/pppd/%{ppp_ver}/*
259 %{_mandir}/man8/capiplugin.8*
This page took 0.042366 seconds and 2 git commands to generate.