6b11170b968910782bfb70e6fc74efa54215faee
[packages/capi4k-utils.git] / capi4k-utils.spec
1
2 %bcond_with     capifax   # capifax has some error and won't build right now
3
4 Summary:        CAPI 2.0 libraries and configuration tools
5 Summary(de):    CAPI 2.0 Werkzeuge für verschiedene ISDN Karten
6 Summary(pl):    Biblioteki i narzêdzia konfiguracyjne CAPI 2.0
7 Name:           capi4k-utils
8 Version:        2004.10.06
9 Release:        1
10 License:        GPL
11 Group:          Applications/Communications
12 Source0:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/%{name}-2004-10-06.tar.gz
13 # Source0-md5:  54992ff362ca44629fdf59773a6864cd
14 Source1:        ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/CHANGES
15 # Source1-md5:  054b9f2bf1b0c0fc1eb5010ca0c9380d
16 Source10:       capi.conf
17 Source11:       capi.init
18 Patch0:         %{name}-make.patch
19 URL:            ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/
20 BuildRequires:  libtool
21 BuildRequires:  ppp-plugin-devel
22 PreReq:         rc-scripts
23 Requires(post,postun):  /sbin/ldconfig
24 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
25 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
26
27 %define         ppp_ver         %(awk -F'"' '/VERSION/ { print $2 }' /usr/include/pppd/patchlevel.h 2>/dev/null || echo ERROR)
28
29 %description
30 These are the necessary tools to operate various CAPI 2.0 compatible
31 ISDN adapters.
32
33 In order to use the tools you need to install the appropriate driver
34 for the adapter. Native driver packages for some adapters are provided
35 with the kernel.
36
37 %description -l de
38 Dies sind die notwendigen Grundprogramme um verschiedene CAPI 2.0
39 fähige Geräte und ISDN Karten einzurichten. Für einige Karten müssen
40 Sie zusätzlich entsprechende Treiber installieren.
41
42 %description -l pl
43 W tym pakiecie zawarte s± biblioteki wspó³dzielone libcapi20 oraz
44 narzêdzia s³u¿±ce do ³adowania i konfiguracji sterowników CAPI.
45
46 Aby skorzystaæ z tych narzêdzi potrzebny jest jeszcze odpowiedni
47 sterownik do karty ISDN. Kilka takich sterowników znajduje siê ju¿ w
48 j±drze.
49
50 %package devel
51 Summary:        Header files for capi development
52 Summary(pl):    Pliki nag³ówkowe capi
53 Summary(de):    Kopfdateien zur Entwicklung von CAPI Programmen
54 Group:          Development/Libraries
55 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
56
57 %description devel
58 This package contains the header files required to develop capi
59 applications.
60
61 %description devel
62 Ten pakiet zawiera pliki nag³ówkowe potrzebne do budowania programów
63 korzystaj±cych ze sterowników w standardzie CAPI poprzez bibliotekê
64 libcapi.
65
66 %description devel -l de
67 Dieses Paket stellt die Dateien bereit um CAPI Programme zu entwickeln
68 oder neu zu Übersetzen.
69
70 %package static
71 Summary:        Static capi libraries
72 Summary(pl):    Statyczne biblioteki capi
73 Group:          Development/Libraries
74 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
75
76 %description static
77 Static versions of capi libraries.
78
79 %description static -l pl
80 Statyczne wersje bibliotek capi.
81
82 %if %{with capifax}
83 %package capifax
84 Summary:        CAPI 2.0 fax tool
85 Summary(de):    CAPI 2.0 Fax Programm
86 Summary(pl):    Proste narzêdzia do faksowania wykorzystuj±cy mo¿liwo¶ci CAPI 2.0
87 Group:          Applications/Communications
88 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
89
90 %description capifax
91 Native tools for sending and receiving fax with CAPI 2.0.
92
93 HINT: If you intend to use other CAPI 2.0 compliant fax software you
94       do not need to install this package.
95
96 %description capifax -l de
97 Basis Programm zum Senden und Empfangen von Fax mittels CAPI 2.0.
98
99 HINWEIS: Falls Sie andere CAPI 2.0 fähige Faxprogramme einsetzen
100          wollen brauchen Sie dieses Paket nicht installieren.
101
102 %description capifax -l pl
103 Podstawowe programy do wysy³ania i odbierania faksów przez CAPI 2.0.
104
105 PORADA: Je¶li zamierzasz korzystaæ z innego pakietu do obs³ugi faksów
106         (np. capisuite lub hylafax) to nie potrzebujesz tego pakietu.
107
108 %endif
109
110 %package remotecapi
111 Summary:        CAPI 2.0 remote tool
112 Summary(de):    CAPI 2.0 Fernsteuerungsprogramm
113 Summary(pl):    Program udostêpniaj±cy interface CAPI 2.0 przez sieæ
114 Group:          Applications/Communications
115 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
116
117 %description remotecapi
118 Native tool for remote control (login) with CAPI 2.0.
119
120 ATTENTION: This is extreme BETA.
121            Avoid to install this package.
122
123 %description remotecapi -l de
124 Basis Programm zu Fernsteuerung (Login) mittels CAPI 2.0.
125
126 ACHTUNG: Dieses Programm ist BETA Testsoftware.
127          Vermeiden Sie dieses Paket zu installieren.
128
129 %description remotecapi -l pl
130 Program udostêpniaj±cy interface CAPI 2.0 przez sieæ
131
132 UWAGA: To jest na razie BETA. Tylko do testów.
133
134 %package -n ppp-plugin-capi
135 Summary:        capiplugin for pppd-%{ppp_ver}
136 Summary(pl):    Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}
137 Group:          Applications/Communications
138 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
139 Requires:       ppp = %{ppp_ver}
140
141 %description -n ppp-plugin-capi
142 capiplugin for pppd-%{ppp_ver}.
143
144 %description -n ppp-plugin-capi -l pl
145 Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}.
146
147 %prep
148 %setup -q -n %{name}
149 %patch0 -p1
150
151 cat > .config << END
152 CONFIG_BINDIR='%{_bindir}'
153 CONFIG_SBINDIR='%{_sbindir}'
154 CONFIG_MANDIR='%{_mandir}'
155 CONFIG_AVMCAPICTRL=y
156 %{?with_capifax:CONFIG_CAPIFAX=y}
157 CONFIG_RCAPID=y
158 CONFIG_PPPDCAPIPLUGIN=y
159 END
160
161 install -p %{SOURCE1} .
162
163 %build
164 %{__make} subconfig
165 %{__make} \
166         PPPVERSIONS=%{ppp_ver}
167
168 %install
169 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
170
171 %{__make} install \
172         PPPVERSIONS=%{ppp_ver} \
173         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
174
175 # Firmware goes here - see LSB and kernel 2.6.x ISDN stuff
176 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/isdn
177
178 # install capi configuration file used by capiinit
179 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
180 install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
181
182 # install capi startup script
183 install -D %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{_initrddir}/capi
184
185 %clean
186 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
187
188 %post
189 /sbin/ldconfig
190 /sbin/chkconfig --add capi
191 exit 0
192
193 %preun
194 if [ "$1" = "0" ]; then
195         /etc/rc.d/init.d/capi stop >&2
196         /sbin/chkconfig --del capi
197 fi
198 exit 0
199
200 %postun
201 /sbin/ldconfig
202 if [ "$1" -ge "1" ]; then
203         /etc/rc.d/init.d/capi stop >&2
204 fi
205 exit 0
206
207 %files
208 %defattr(644,root,root,755)
209 %doc CHANGES pppdcapiplugin/examples
210 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
211 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
212 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
213 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
214 %attr(754,root,root) %{_initrddir}/capi
215 %{_mandir}/man8/capiinfo.8*
216 %{_mandir}/man8/avmcapictrl.8*
217 %dir %{_datadir}/isdn
218 %dir %{_sysconfdir}/capi
219 %config(noreplace) %verify(not md5 size mtime) %{_sysconfdir}/capi/capi.conf
220 # mi to nie chce dzialac, wypisuje ze brak pliku
221 #%ghost %{_sysconfdir}/capi.conf
222
223 %files devel
224 %defattr(644,root,root,755)
225 %attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
226 %{_libdir}/lib*.la
227 %{_includedir}/*
228
229 %files static
230 %defattr(644,root,root,755)
231 %{_libdir}/lib*.a
232
233 %if %{with capifax}
234 %files capifax
235 %defattr(644,root,root,755)
236 %attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax*
237 %endif
238
239 %files remotecapi
240 %defattr(644,root,root,755)
241 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/rcapid
242
243 %files -n ppp-plugin-capi
244 %defattr(644,root,root,755)
245 %exclude %{_sysconfdir}/drdsl
246 %exclude %{_sysconfdir}/ppp
247 %{_libdir}/pppd/%{ppp_ver}/*
248 %{_mandir}/man8/capiplugin.8*
This page took 0.046687 seconds and 2 git commands to generate.