- converted to UTF-8
[packages/capi4k-utils.git] / capi4k-utils.spec
CommitLineData
cd0c35f0 1
d33cb680 2%bcond_with capifax # capifax has some error and won't build right now
cd0c35f0 3
1b551225 4Summary: CAPI 2.0 libraries and configuration tools
37f23fb5
JR
5Summary(de.UTF-8): CAPI 2.0 Werkzeuge für verschiedene ISDN Karten
6Summary(pl.UTF-8): Biblioteki i narzędzia konfiguracyjne CAPI 2.0
1b551225 7Name: capi4k-utils
92c39629 8Version: 2005.07.18
9Release: 1
1b551225
TP
10License: GPL
11Group: Applications/Communications
92c39629 12Source0: ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/%{name}-2005-07-18.tar.gz
13# Source0-md5: c745759b6b3d64e19763727176648cdf
1b551225 14Source1: ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/CHANGES
92c39629 15# Source1-md5: 03739a0170eba14f03f7dc7ccc58bba8
1b551225
TP
16Source10: capi.conf
17Source11: capi.init
18Patch0: %{name}-make.patch
5133f98b 19Patch1: %{name}-amd64.patch
1b551225
TP
20URL: ftp://ftp.in-berlin.de/pub/capi4linux/
21BuildRequires: libtool
22BuildRequires: ppp-plugin-devel
0621f6b4
ER
23BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.268
24Requires(post): /sbin/ldconfig
1b551225 25Requires(post,preun): /sbin/chkconfig
180f9ba6 26Requires: rc-scripts
1b551225
TP
27BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
28
29%define ppp_ver %(awk -F'"' '/VERSION/ { print $2 }' /usr/include/pppd/patchlevel.h 2>/dev/null || echo ERROR)
30
31%description
df147066 32These are the necessary tools to operate various CAPI 2.0 compatible
33ISDN adapters.
1b551225 34
df147066 35In order to use the tools you need to install the appropriate driver
36for the adapter. Native driver packages for some adapters are provided
37with the kernel.
1b551225 38
37f23fb5 39%description -l de.UTF-8
df147066 40Dies sind die notwendigen Grundprogramme um verschiedene CAPI 2.0
37f23fb5
JR
41fähige Geräte und ISDN Karten einzurichten. Für einige Karten müssen
42Sie zusätzlich entsprechende Treiber installieren.
1b551225 43
37f23fb5
JR
44%description -l pl.UTF-8
45W tym pakiecie zawarte są biblioteki współdzielone libcapi20 oraz
46narzędzia służące do ładowania i konfiguracji sterowników CAPI.
1b551225 47
37f23fb5
JR
48Aby skorzystać z tych narzędzi potrzebny jest jeszcze odpowiedni
49sterownik do karty ISDN. Kilka takich sterowników znajduje się już w
50jądrze.
1b551225
TP
51
52%package devel
5cd715a5 53Summary: Header files for capi development
37f23fb5
JR
54Summary(de.UTF-8): Kopfdateien zur Entwicklung von CAPI Programmen
55Summary(pl.UTF-8): Pliki nagłówkowe capi
1b551225
TP
56Group: Development/Libraries
57Requires: %{name} = %{version}-%{release}
58
59%description devel
5cd715a5
JB
60This package contains the header files required to develop capi
61applications.
1b551225 62
37f23fb5
JR
63%description devel -l pl.UTF-8
64Ten pakiet zawiera pliki nagłówkowe potrzebne do budowania programów
65korzystających ze sterowników w standardzie CAPI poprzez bibliotekę
5cd715a5 66libcapi.
1b551225 67
37f23fb5 68%description devel -l de.UTF-8
5cd715a5 69Dieses Paket stellt die Dateien bereit um CAPI Programme zu entwickeln
37f23fb5 70oder neu zu Übersetzen.
5cd715a5
JB
71
72%package static
73Summary: Static capi libraries
37f23fb5 74Summary(pl.UTF-8): Statyczne biblioteki capi
5cd715a5
JB
75Group: Development/Libraries
76Requires: %{name}-devel = %{version}-%{release}
77
78%description static
79Static versions of capi libraries.
80
37f23fb5 81%description static -l pl.UTF-8
5cd715a5 82Statyczne wersje bibliotek capi.
1b551225 83
cd0c35f0 84%if %{with capifax}
1b551225
TP
85%package capifax
86Summary: CAPI 2.0 fax tool
37f23fb5
JR
87Summary(de.UTF-8): CAPI 2.0 Fax Programm
88Summary(pl.UTF-8): Proste narzędzia do faksowania wykorzystujący możliwości CAPI 2.0
1b551225
TP
89Group: Applications/Communications
90Requires: %{name} = %{version}-%{release}
91
92%description capifax
93Native tools for sending and receiving fax with CAPI 2.0.
94
df147066 95HINT: If you intend to use other CAPI 2.0 compliant fax software you
96 do not need to install this package.
97
37f23fb5 98%description capifax -l de.UTF-8
df147066 99Basis Programm zum Senden und Empfangen von Fax mittels CAPI 2.0.
100
37f23fb5 101HINWEIS: Falls Sie andere CAPI 2.0 fähige Faxprogramme einsetzen
df147066 102 wollen brauchen Sie dieses Paket nicht installieren.
1b551225 103
37f23fb5
JR
104%description capifax -l pl.UTF-8
105Podstawowe programy do wysyłania i odbierania faksów przez CAPI 2.0.
1b551225 106
37f23fb5 107PORADA: Jeśli zamierzasz korzystać z innego pakietu do obsługi faksów
1b551225
TP
108 (np. capisuite lub hylafax) to nie potrzebujesz tego pakietu.
109
cd0c35f0 110%endif
111
1b551225
TP
112%package remotecapi
113Summary: CAPI 2.0 remote tool
37f23fb5
JR
114Summary(de.UTF-8): CAPI 2.0 Fernsteuerungsprogramm
115Summary(pl.UTF-8): Program udostępniający interface CAPI 2.0 przez sieć
1b551225
TP
116Group: Applications/Communications
117Requires: %{name} = %{version}-%{release}
118
119%description remotecapi
120Native tool for remote control (login) with CAPI 2.0.
121
122ATTENTION: This is extreme BETA.
123 Avoid to install this package.
124
37f23fb5 125%description remotecapi -l de.UTF-8
1b551225
TP
126Basis Programm zu Fernsteuerung (Login) mittels CAPI 2.0.
127
128ACHTUNG: Dieses Programm ist BETA Testsoftware.
129 Vermeiden Sie dieses Paket zu installieren.
130
37f23fb5
JR
131%description remotecapi -l pl.UTF-8
132Program udostępniający interface CAPI 2.0 przez sieć
df147066 133
37f23fb5 134UWAGA: To jest na razie BETA. Tylko do testów.
df147066 135
1b551225
TP
136%package -n ppp-plugin-capi
137Summary: capiplugin for pppd-%{ppp_ver}
37f23fb5 138Summary(pl.UTF-8): Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}
1b551225
TP
139Group: Applications/Communications
140Requires: %{name} = %{version}-%{release}
28282ef0 141Requires: ppp = 3:%{ppp_ver}
1b551225
TP
142
143%description -n ppp-plugin-capi
144capiplugin for pppd-%{ppp_ver}.
145
37f23fb5 146%description -n ppp-plugin-capi -l pl.UTF-8
1b551225
TP
147Wtyczka capi dla pppd w wersji %{ppp_ver}.
148
149%prep
150%setup -q -n %{name}
151%patch0 -p1
bc567a3b 152%if "%{_lib}" == "lib64"
5133f98b 153%patch1 -p1
6b04e7be 154%endif
1b551225
TP
155
156cat > .config << END
157CONFIG_BINDIR='%{_bindir}'
158CONFIG_SBINDIR='%{_sbindir}'
159CONFIG_MANDIR='%{_mandir}'
160CONFIG_AVMCAPICTRL=y
b2b732e0 161CONFIG_LIBDIR='%{_libdir}'
cd0c35f0 162%{?with_capifax:CONFIG_CAPIFAX=y}
1b551225
TP
163CONFIG_RCAPID=y
164CONFIG_PPPDCAPIPLUGIN=y
165END
166
167install -p %{SOURCE1} .
168
169%build
170%{__make} subconfig
5cd715a5
JB
171%{__make} \
172 PPPVERSIONS=%{ppp_ver}
1b551225
TP
173
174%install
175rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
5cd715a5
JB
176
177%{__make} install \
178 PPPVERSIONS=%{ppp_ver} \
1b551225
TP
179 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
180
181# Firmware goes here - see LSB and kernel 2.6.x ISDN stuff
5cd715a5 182install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/isdn
1b551225
TP
183
184# install capi configuration file used by capiinit
5cd715a5
JB
185install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
186install %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/capi
1b551225
TP
187
188# install capi startup script
5cd715a5
JB
189install -D %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT%{_initrddir}/capi
190
191%clean
192rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
1b551225 193
5cd715a5 194%post
1b551225
TP
195/sbin/ldconfig
196/sbin/chkconfig --add capi
0621f6b4 197%service capi restart
1b551225 198
5cd715a5 199%preun
1b551225 200if [ "$1" = "0" ]; then
0621f6b4 201 %service capi stop
1b551225
TP
202 /sbin/chkconfig --del capi
203fi
1b551225 204
0621f6b4 205%postun -p /sbin/ldconfig
1b551225 206
1b551225
TP
207%files
208%defattr(644,root,root,755)
5cd715a5
JB
209%doc CHANGES pppdcapiplugin/examples
210%attr(755,root,root) %{_bindir}/capiinfo
211%attr(755,root,root) %{_sbindir}/capiinit
212%attr(755,root,root) %{_sbindir}/avmcapictrl
1b551225
TP
213%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so.*.*
214%attr(754,root,root) %{_initrddir}/capi
215%{_mandir}/man8/capiinfo.8*
216%{_mandir}/man8/avmcapictrl.8*
217%dir %{_datadir}/isdn
218%dir %{_sysconfdir}/capi
416bb05d 219%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/capi/capi.conf
1b551225
TP
220# mi to nie chce dzialac, wypisuje ze brak pliku
221#%ghost %{_sysconfdir}/capi.conf
222
223%files devel
224%defattr(644,root,root,755)
225%attr(755,root,root) %{_libdir}/lib*.so
1b551225 226%{_libdir}/lib*.la
5cd715a5
JB
227%{_includedir}/*
228
229%files static
230%defattr(644,root,root,755)
1b551225
TP
231%{_libdir}/lib*.a
232
cd0c35f0 233%if %{with capifax}
1b551225
TP
234%files capifax
235%defattr(644,root,root,755)
5cd715a5 236%attr(755,root,root) %{_bindir}/capifax*
cd0c35f0 237%endif
1b551225
TP
238
239%files remotecapi
240%defattr(644,root,root,755)
5cd715a5 241%attr(755,root,root) %{_sbindir}/rcapid
1b551225
TP
242
243%files -n ppp-plugin-capi
244%defattr(644,root,root,755)
245%exclude %{_sysconfdir}/drdsl
246%exclude %{_sysconfdir}/ppp
247%{_libdir}/pppd/%{ppp_ver}/*
248%{_mandir}/man8/capiplugin.8*
This page took 0.080435 seconds and 4 git commands to generate.