- updated to 8.00.02
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
index ca36c0ed409e73ad980e8cde29ec2233c50d1b5b..13f4000209974866665c5f07c0600e1df38e64fc 100644 (file)
@@ -1,54 +1,67 @@
+#
+# Conditional build:
+%bcond_without ocaml_opt       # skip building native optimized binaries (bytecode is always built)
+
+# not yet available on x32 (ocaml 4.02.1), update when upstream will support it
+%ifnarch %{ix86} %{x8664} %{arm} aarch64 ppc sparc sparcv9
+%undefine      with_ocaml_opt
+%endif
+
+%if %{without ocaml_opt}
+%define                _enable_debug_packages  0
+%endif
+
 Summary:       Objective Caml Preprocessor
 Summary(pl.UTF-8):     Preprocesor OCamla
 Name:          camlp5
-Version:       6.12
+Version:       8.00.02
 Release:       1
 License:       distributable
 Group:         Development/Languages
-Source0:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
-# Source0-md5: d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
-#Source1:      http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
-Source1:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
-# Source1-md5: b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
-URL:           http://caml.inria.fr/
+#Source0Download: https://github.com/camlp5/camlp5/releases
+Source0:       https://github.com/camlp5/camlp5/archive/rel%{version}/%{name}-%{version}.tar.gz
+# Source0-md5: 096076be4b26034643508511e834ccc2
+Patch0:                no-warn-error.patch
+URL:           https://camlp5.github.io/
 BuildRequires: db-devel >= 4.1
 BuildRequires: ocaml
+BuildRequires: ocaml-ocamlbuild
 %requires_eq   ocaml-runtime
 Requires:      %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
+Camlp5 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
 
-Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
+Camlp5 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
 of the normal syntax.
 
-Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
+Camlp5 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
 sources compilable by the Objective Caml compiler without
 preprocessing.
 
 %description -l pl.UTF-8
-Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
+Camlp5 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
 języka (cytowania, rozszerzenia).
 
-Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
+Camlp5 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
 występujące w składni oryginalnej.
 
-Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
+Camlp5 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
 składni na drugą.
 
 %package doc-html
-Summary:       Objective Caml Preprocessor - HTML documentation 
-Summary(pl.UTF-8):     Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML 
+Summary:       Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
+Summary(pl.UTF-8):     Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
 Group:         Development/Languages
 
 %description doc-html
@@ -57,22 +70,33 @@ Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
 %description doc-html -l pl.UTF-8
 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
 
+%package doc-pdf
+Summary:       Objective Caml Preprocessor - PDF documentation
+Summary(pl.UTF-8):     Preprocesor OCamla - dokumentacja w formacie PDF
+Group:         Development/Languages
+
+%description doc-pdf
+Objective Caml Preprocessor - PDF documentation.
+
+%description doc-pdf -l pl.UTF-8
+Preprocesor OCamla - dokumentacja w formacie PDF.
+
 %prep
-%setup -q
-cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
+%setup -q -n %{name}-rel%{version}
+%patch0 -p1
 
-cp ocaml_src/lib/versdep/4.02.{1,2}.ml
-cp -a ocaml_stuff/4.02.{1,2}
+%{__sed} -E -i -e '1s,#!\s*/usr/bin/env\s+perl(\s|$),#!%{__perl}\1,' \
+      etc/mkcamlp5.pl
 
-%build 
+%build
 ./configure \
+       -prefix %{_prefix} \
        -bindir %{_bindir} \
        -libdir %{_libdir}/ocaml \
-       -mandir %{_mandir}/man1 \
-       -transitional
+       -mandir %{_mandir}/man1
 
-%{__make} -j1 world.opt
-%{__make} -j1 -C doc/htmlp
+%{__make} -j1 world%{?with_ocaml_opt:.opt}
+%{__make} -j1 -C doc/htmlp pdf
 
 %install
 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
@@ -83,9 +107,9 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
        MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
 
 # broken build system
-for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
-                camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
-       rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
+for f in mkcamlp5.1 ocpp5.1 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 \
+       %{?with_ocaml_opt:camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.opt.1} ; do
+       %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
        echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
 done
 
@@ -94,11 +118,19 @@ rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
 
 %files
 %defattr(644,root,root,755)
-%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
-%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
+%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README.md UPGRADING
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/camlp5*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/mkcamlp5*
+%attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp5
 %{_libdir}/ocaml/%{name}
-%{_mandir}/man1/*
+%{_mandir}/man1/camlp5*.1*
+%{_mandir}/man1/mkcamlp5*.1*
+%{_mandir}/man1/ocpp5.1*
 
 %files doc-html
 %defattr(644,root,root,755)
 %doc doc/html/*
+
+%files doc-pdf
+%defattr(644,root,root,755)
+%doc doc/htmlp/camlp5.pdf
This page took 0.0799 seconds and 4 git commands to generate.