- added ocaml_opt bcond
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  ocaml_opt       # skip building native optimized binaries (bytecode is always built)
4
5 # not yet available on x32 (ocaml 4.02.1), update when upstream will support it
6 %ifnarch %{ix86} %{x8664} arm aarch64 ppc sparc sparcv9
7 %undefine       with_ocaml_opt
8 %endif
9
10 Summary:        Objective Caml Preprocessor
11 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla
12 Name:           camlp5
13 Version:        6.12
14 Release:        2
15 License:        distributable
16 Group:          Development/Languages
17 Source0:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
18 # Source0-md5:  d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
19 #Source1:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
20 Source1:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
21 # Source1-md5:  b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
22 Patch0:         ocaml-4.02.2.patch
23 URL:            http://caml.inria.fr/
24 BuildRequires:  db-devel >= 4.1
25 BuildRequires:  ocaml
26 %requires_eq    ocaml-runtime
27 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29
30 %description
31 Camlp5 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
32 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
33 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
34
35 Camlp5 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
36 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
37 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
38 of the normal syntax.
39
40 Camlp5 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
41 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
42 sources compilable by the Objective Caml compiler without
43 preprocessing.
44
45 %description -l pl.UTF-8
46 Camlp5 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
47 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
48 języka (cytowania, rozszerzenia).
49
50 Camlp5 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
51 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
52 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
53 występujące w składni oryginalnej.
54
55 Camlp5 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
56 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
57 składni na drugą.
58
59 %package doc-html
60 Summary:        Objective Caml Preprocessor - HTML documentation 
61 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML 
62 Group:          Development/Languages
63
64 %description doc-html
65 Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
66
67 %description doc-html -l pl.UTF-8
68 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
69
70 %prep
71 %setup -q
72 %patch0 -p1
73
74 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
75
76 %build 
77 ./configure \
78         -bindir %{_bindir} \
79         -libdir %{_libdir}/ocaml \
80         -mandir %{_mandir}/man1 \
81         -transitional
82
83 %{__make} -j1 world%{?with_ocaml_opt:.opt}
84 %{__make} -j1 -C doc/htmlp
85
86 %install
87 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88
89 %{__make} install \
90         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
91         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
92         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
93
94 # broken build system
95 for f in mkcamlp5.1 ocpp5.1 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 \
96         %{?with_ocaml_opt:camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.opt.1} ; do
97         %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
98         echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
99 done
100
101 %clean
102 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
103
104 %files
105 %defattr(644,root,root,755)
106 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
107 %attr(755,root,root) %{_bindir}/camlp5*
108 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mkcamlp5*
109 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp5
110 %{_libdir}/ocaml/%{name}
111 %{_mandir}/man1/camlp5*.1*
112 %{_mandir}/man1/mkcamlp5*.1*
113 %{_mandir}/man1/ocpp5.1*
114
115 %files doc-html
116 %defattr(644,root,root,755)
117 %doc doc/html/*
This page took 0.032638 seconds and 3 git commands to generate.