]> git.pld-linux.org Git - packages/camlp5.git/blob - camlp5.spec
- one more ocaml 4.02.2 fix
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
1 Summary:        Objective Caml Preprocessor
2 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla
3 Name:           camlp5
4 Version:        6.12
5 Release:        1
6 License:        distributable
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
10 #Source1:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11 Source1:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12 # Source1-md5:  b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
13 Patch0:         ocaml-4.02.2.patch
14 URL:            http://caml.inria.fr/
15 BuildRequires:  db-devel >= 4.1
16 BuildRequires:  ocaml
17 %requires_eq    ocaml-runtime
18 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
23 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
24 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
25
26 Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
27 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
28 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
29 of the normal syntax.
30
31 Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
32 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
33 sources compilable by the Objective Caml compiler without
34 preprocessing.
35
36 %description -l pl.UTF-8
37 Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
38 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
39 języka (cytowania, rozszerzenia).
40
41 Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
42 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
43 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
44 występujące w składni oryginalnej.
45
46 Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
47 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
48 składni na drugą.
49
50 %package doc-html
51 Summary:        Objective Caml Preprocessor - HTML documentation 
52 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML 
53 Group:          Development/Languages
54
55 %description doc-html
56 Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
57
58 %description doc-html -l pl.UTF-8
59 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
60
61 %prep
62 %setup -q
63 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
64
65 cp ocaml_src/lib/versdep/4.02.{1,2}.ml
66 cp -a ocaml_stuff/4.02.{1,2}
67 %patch0 -p1
68
69 %build 
70 ./configure \
71         -bindir %{_bindir} \
72         -libdir %{_libdir}/ocaml \
73         -mandir %{_mandir}/man1 \
74         -transitional
75
76 %{__make} -j1 world.opt
77 %{__make} -j1 -C doc/htmlp
78
79 %install
80 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
81
82 %{__make} install \
83         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
84         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
85         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
86
87 # broken build system
88 for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
89                  camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
90         rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
91         echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
92 done
93
94 %clean
95 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
96
97 %files
98 %defattr(644,root,root,755)
99 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
100 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
101 %{_libdir}/ocaml/%{name}
102 %{_mandir}/man1/*
103
104 %files doc-html
105 %defattr(644,root,root,755)
106 %doc doc/html/*
This page took 0.113726 seconds and 3 git commands to generate.