- up to 6.12
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
1 Summary:        Objective Caml Preprocessor
2 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla
3 Name:           camlp5
4 Version:        6.12
5 Release:        1
6 License:        distributable
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
10 #Source1:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11 Source1:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12 # Source1-md5:  b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
13 URL:            http://caml.inria.fr/
14 BuildRequires:  db-devel >= 4.1
15 BuildRequires:  ocaml
16 %requires_eq    ocaml-runtime
17 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
18 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20 %description
21 Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
22 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
23 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
24
25 Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
26 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
27 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
28 of the normal syntax.
29
30 Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
31 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
32 sources compilable by the Objective Caml compiler without
33 preprocessing.
34
35 %description -l pl.UTF-8
36 Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
37 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
38 języka (cytowania, rozszerzenia).
39
40 Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
41 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
42 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
43 występujące w składni oryginalnej.
44
45 Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
46 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
47 składni na drugą.
48
49 %package doc-html
50 Summary:        Objective Caml Preprocessor - HTML documentation 
51 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML 
52 Group:          Development/Languages
53
54 %description doc-html
55 Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
56
57 %description doc-html -l pl.UTF-8
58 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
59
60 %prep
61 %setup -q
62 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
63
64 %build 
65 ./configure \
66         -bindir %{_bindir} \
67         -libdir %{_libdir}/ocaml \
68         -mandir %{_mandir}/man1 \
69         -transitional
70
71 %{__make} -j1 world.opt
72 %{__make} -j1 -C doc/htmlp
73
74 %install
75 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
76
77 %{__make} install \
78         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
79         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
80         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
81
82 # broken build system
83 for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
84                  camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
85         rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
86         echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
87 done
88
89 %clean
90 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
91
92 %files
93 %defattr(644,root,root,755)
94 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
95 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
96 %{_libdir}/ocaml/%{name}
97 %{_mandir}/man1/*
98
99 %files doc-html
100 %defattr(644,root,root,755)
101 %doc doc/html/*
This page took 0.074333 seconds and 3 git commands to generate.