]> git.pld-linux.org Git - packages/camlp5.git/blob - camlp5.spec
- replaced ocaml-4.02.2 patch by real ocaml 4.02.2 support from camlp5 git
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
1 Summary:        Objective Caml Preprocessor
2 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla
3 Name:           camlp5
4 Version:        6.12
5 Release:        2
6 License:        distributable
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
10 #Source1:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11 Source1:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12 # Source1-md5:  b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
13 Patch0:         ocaml-4.02.2.patch
14 URL:            http://caml.inria.fr/
15 BuildRequires:  db-devel >= 4.1
16 BuildRequires:  ocaml
17 %requires_eq    ocaml-runtime
18 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
19 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21 %description
22 Camlp5 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
23 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
24 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
25
26 Camlp5 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
27 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
28 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
29 of the normal syntax.
30
31 Camlp5 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
32 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
33 sources compilable by the Objective Caml compiler without
34 preprocessing.
35
36 %description -l pl.UTF-8
37 Camlp5 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
38 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
39 języka (cytowania, rozszerzenia).
40
41 Camlp5 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
42 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
43 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
44 występujące w składni oryginalnej.
45
46 Camlp5 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
47 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
48 składni na drugą.
49
50 %package doc-html
51 Summary:        Objective Caml Preprocessor - HTML documentation 
52 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML 
53 Group:          Development/Languages
54
55 %description doc-html
56 Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
57
58 %description doc-html -l pl.UTF-8
59 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
60
61 %prep
62 %setup -q
63 %patch0 -p1
64
65 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
66
67 #cp ocaml_src/lib/versdep/4.02.{1,2}.ml
68 #cp -a ocaml_stuff/4.02.{1,2}
69
70 %build 
71 ./configure \
72         -bindir %{_bindir} \
73         -libdir %{_libdir}/ocaml \
74         -mandir %{_mandir}/man1 \
75         -transitional
76
77 %{__make} -j1 world.opt
78 %{__make} -j1 -C doc/htmlp
79
80 %install
81 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
82
83 %{__make} install \
84         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
85         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
86         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
87
88 # broken build system
89 for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
90                  camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
91         rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
92         echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
93 done
94
95 %clean
96 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
97
98 %files
99 %defattr(644,root,root,755)
100 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
101 %attr(755,root,root) %{_bindir}/camlp5*
102 %attr(755,root,root) %{_bindir}/mkcamlp5*
103 %attr(755,root,root) %{_bindir}/ocpp5
104 %{_libdir}/ocaml/%{name}
105 %{_mandir}/man1/camlp5*.1*
106 %{_mandir}/man1/mkcamlp5*.1*
107 %{_mandir}/man1/ocpp5.1*
108
109 %files doc-html
110 %defattr(644,root,root,755)
111 %doc doc/html/*
This page took 0.09725 seconds and 3 git commands to generate.