]> git.pld-linux.org Git - packages/camlp5.git/blob - camlp5.spec
- rel 2
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
1 Summary:        Objective Caml Preprocessor
2 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla
3 Name:           camlp5
4 Version:        6.02.2
5 Release:        2
6 License:        distributable
7 Group:          Development/Languages
8 Source0:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
9 # Source0-md5:  b495bf26355451186c6725ee01add0da
10 #Source1:       http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11 Source1:        http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12 # Source1-md5:  b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
13 # http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/
14 Patch0:         patch-6.02.2-1
15 Patch1:         patch-6.02.2-2
16 Patch2:         patch-6.02.2-3
17 URL:            http://caml.inria.fr/
18 BuildRequires:  db-devel >= 4.1
19 BuildRequires:  ocaml
20 Requires:       %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
21 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23 %description
24 Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
25 tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
26 syntax of the language (quotations, syntax extensions).
27
28 Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
29 user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
30 provided, named revised, because it tries to fix some small problems
31 of the normal syntax.
32
33 Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
34 revised one. It is therefore always possible to have a version of your
35 sources compilable by the Objective Caml compiler without
36 preprocessing.
37
38 %description -l pl.UTF-8
39 Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
40 składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
41 języka (cytowania, rozszerzenia).
42
43 Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
44 definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
45 składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
46 występujące w składni oryginalnej.
47
48 Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
49 poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
50 składni na drugą.
51
52 %package doc-html
53 Summary:        Objective Caml Preprocessor - HTML documentation 
54 Summary(pl.UTF-8):      Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML 
55 Group:          Development/Languages
56
57 %description doc-html
58 Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
59
60 %description doc-html -l pl.UTF-8
61 Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
62
63 %prep
64 %setup -q
65 %patch0 -p0
66 %patch1 -p0
67 %patch2 -p0
68 cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
69
70 %build 
71 ./configure \
72         -bindir %{_bindir} \
73         -libdir %{_libdir}/ocaml \
74         -mandir %{_mandir}/man1 \
75         -transitional
76
77 %{__make} -j1 world.opt
78 %{__make} -j1 -C doc/htmlp
79
80 %install
81 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
82
83 %{__make} install \
84         BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
85         LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
86         MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
87
88 # broken build system
89 for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
90                  camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
91         rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
92         echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
93 done
94
95 %clean
96 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
97
98 %files
99 %defattr(644,root,root,755)
100 %doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
101 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
102 %{_libdir}/ocaml/%{name}
103 %{_mandir}/man1/*
104
105 %files doc-html
106 %defattr(644,root,root,755)
107 %doc doc/html/*
This page took 0.03659 seconds and 3 git commands to generate.