- up to 6.12
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
... / ...
CommitLineData
1Summary: Objective Caml Preprocessor
2Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
3Name: camlp5
4Version: 6.12
5Release: 1
6License: distributable
7Group: Development/Languages
8Source0: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
9# Source0-md5: d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
10#Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12# Source1-md5: b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
13URL: http://caml.inria.fr/
14BuildRequires: db-devel >= 4.1
15BuildRequires: ocaml
16%requires_eq ocaml-runtime
17Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
18BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20%description
21Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
22tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
23syntax of the language (quotations, syntax extensions).
24
25Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
26user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
27provided, named revised, because it tries to fix some small problems
28of the normal syntax.
29
30Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
31revised one. It is therefore always possible to have a version of your
32sources compilable by the Objective Caml compiler without
33preprocessing.
34
35%description -l pl.UTF-8
36Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
37składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
38języka (cytowania, rozszerzenia).
39
40Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
41definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
42składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
43występujące w składni oryginalnej.
44
45Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
46poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
47składni na drugą.
48
49%package doc-html
50Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
51Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
52Group: Development/Languages
53
54%description doc-html
55Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
56
57%description doc-html -l pl.UTF-8
58Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
59
60%prep
61%setup -q
62cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
63
64%build
65./configure \
66 -bindir %{_bindir} \
67 -libdir %{_libdir}/ocaml \
68 -mandir %{_mandir}/man1 \
69 -transitional
70
71%{__make} -j1 world.opt
72%{__make} -j1 -C doc/htmlp
73
74%install
75rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
76
77%{__make} install \
78 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
79 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
80 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
81
82# broken build system
83for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
84 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
85 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
86 echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
87done
88
89%clean
90rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
91
92%files
93%defattr(644,root,root,755)
94%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
95%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
96%{_libdir}/ocaml/%{name}
97%{_mandir}/man1/*
98
99%files doc-html
100%defattr(644,root,root,755)
101%doc doc/html/*
This page took 0.040361 seconds and 4 git commands to generate.