- rel 2
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
CommitLineData
170a6c18
JR
1Summary: Objective Caml Preprocessor
2Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
3Name: camlp5
f95747ae 4Version: 6.02.2
f0df40ac 5Release: 2
170a6c18
JR
6License: distributable
7Group: Development/Languages
8Source0: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
f95747ae
JR
9# Source0-md5: b495bf26355451186c6725ee01add0da
10#Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12# Source1-md5: b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
f0df40ac
JR
13# http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/
14Patch0: patch-6.02.2-1
15Patch1: patch-6.02.2-2
16Patch2: patch-6.02.2-3
170a6c18
JR
17URL: http://caml.inria.fr/
18BuildRequires: db-devel >= 4.1
f95747ae 19BuildRequires: ocaml
170a6c18
JR
20Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
21BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
22
23%description
24Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
25tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
26syntax of the language (quotations, syntax extensions).
27
28Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
29user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
30provided, named revised, because it tries to fix some small problems
31of the normal syntax.
32
33Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
34revised one. It is therefore always possible to have a version of your
35sources compilable by the Objective Caml compiler without
36preprocessing.
37
38%description -l pl.UTF-8
39Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
40składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
41języka (cytowania, rozszerzenia).
42
43Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
44definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
45składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
46występujące w składni oryginalnej.
47
48Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
49poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
50składni na drugą.
51
52%package doc-html
53Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
54Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
55Group: Development/Languages
56
57%description doc-html
58Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
59
60%description doc-html -l pl.UTF-8
61Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
62
63%prep
64%setup -q
f0df40ac
JR
65%patch0 -p0
66%patch1 -p0
67%patch2 -p0
6b574e5a 68cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
170a6c18
JR
69
70%build
170a6c18 71./configure \
170a6c18 72 -bindir %{_bindir} \
6b574e5a 73 -libdir %{_libdir}/ocaml \
170a6c18 74 -mandir %{_mandir}/man1 \
6b574e5a 75 -transitional
170a6c18 76
6b574e5a
JR
77%{__make} -j1 world.opt
78%{__make} -j1 -C doc/htmlp
170a6c18
JR
79
80%install
81rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
170a6c18
JR
82
83%{__make} install \
84 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
6b574e5a 85 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
170a6c18
JR
86 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
87
170a6c18 88# broken build system
6b574e5a
JR
89for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
90 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
91 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
92 echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
170a6c18
JR
93done
94
95%clean
96rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
97
98%files
99%defattr(644,root,root,755)
fd602860 100%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
6b574e5a
JR
101%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
102%{_libdir}/ocaml/%{name}
103%{_mandir}/man1/*
170a6c18
JR
104
105%files doc-html
106%defattr(644,root,root,755)
6b574e5a 107%doc doc/html/*
This page took 0.128093 seconds and 4 git commands to generate.