- updated to 6.02.3
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
CommitLineData
170a6c18
JR
1Summary: Objective Caml Preprocessor
2Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
3Name: camlp5
82a0b07a
JR
4Version: 6.02.3
5Release: 1
170a6c18
JR
6License: distributable
7Group: Development/Languages
8Source0: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
82a0b07a 9# Source0-md5: a4f5e0dc13c43d50eb655c8e929f556e
f95747ae
JR
10#Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12# Source1-md5: b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
170a6c18
JR
13URL: http://caml.inria.fr/
14BuildRequires: db-devel >= 4.1
f95747ae 15BuildRequires: ocaml
170a6c18
JR
16Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
17BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19%description
20Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
21tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
22syntax of the language (quotations, syntax extensions).
23
24Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
25user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
26provided, named revised, because it tries to fix some small problems
27of the normal syntax.
28
29Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
30revised one. It is therefore always possible to have a version of your
31sources compilable by the Objective Caml compiler without
32preprocessing.
33
34%description -l pl.UTF-8
35Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
36składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
37języka (cytowania, rozszerzenia).
38
39Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
40definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
41składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
42występujące w składni oryginalnej.
43
44Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
45poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
46składni na drugą.
47
48%package doc-html
49Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
50Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
51Group: Development/Languages
52
53%description doc-html
54Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
55
56%description doc-html -l pl.UTF-8
57Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
58
59%prep
60%setup -q
6b574e5a 61cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
170a6c18
JR
62
63%build
170a6c18 64./configure \
170a6c18 65 -bindir %{_bindir} \
6b574e5a 66 -libdir %{_libdir}/ocaml \
170a6c18 67 -mandir %{_mandir}/man1 \
6b574e5a 68 -transitional
170a6c18 69
6b574e5a
JR
70%{__make} -j1 world.opt
71%{__make} -j1 -C doc/htmlp
170a6c18
JR
72
73%install
74rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
170a6c18
JR
75
76%{__make} install \
77 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
6b574e5a 78 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
170a6c18
JR
79 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
80
170a6c18 81# broken build system
6b574e5a
JR
82for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
83 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
84 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
85 echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
170a6c18
JR
86done
87
88%clean
89rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
90
91%files
92%defattr(644,root,root,755)
fd602860 93%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
6b574e5a
JR
94%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
95%{_libdir}/ocaml/%{name}
96%{_mandir}/man1/*
170a6c18
JR
97
98%files doc-html
99%defattr(644,root,root,755)
6b574e5a 100%doc doc/html/*
This page took 0.170204 seconds and 4 git commands to generate.