- fix building with ocaml 4.02.2
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
CommitLineData
170a6c18
JR
1Summary: Objective Caml Preprocessor
2Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
3Name: camlp5
62e5c235 4Version: 6.12
82a0b07a 5Release: 1
170a6c18
JR
6License: distributable
7Group: Development/Languages
8Source0: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
62e5c235 9# Source0-md5: d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
f95747ae
JR
10#Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12# Source1-md5: b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
170a6c18
JR
13URL: http://caml.inria.fr/
14BuildRequires: db-devel >= 4.1
f95747ae 15BuildRequires: ocaml
62e5c235 16%requires_eq ocaml-runtime
170a6c18
JR
17Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
18BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20%description
21Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
22tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
23syntax of the language (quotations, syntax extensions).
24
25Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
26user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
27provided, named revised, because it tries to fix some small problems
28of the normal syntax.
29
30Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
31revised one. It is therefore always possible to have a version of your
32sources compilable by the Objective Caml compiler without
33preprocessing.
34
35%description -l pl.UTF-8
36Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
37składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
38języka (cytowania, rozszerzenia).
39
40Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
41definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
42składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
43występujące w składni oryginalnej.
44
45Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
46poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
47składni na drugą.
48
49%package doc-html
50Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
51Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
52Group: Development/Languages
53
54%description doc-html
55Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
56
57%description doc-html -l pl.UTF-8
58Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
59
60%prep
61%setup -q
6b574e5a 62cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
170a6c18 63
6831d506
JR
64cp ocaml_src/lib/versdep/4.02.{1,2}.ml
65cp -a ocaml_stuff/4.02.{1,2}
66
170a6c18 67%build
170a6c18 68./configure \
170a6c18 69 -bindir %{_bindir} \
6b574e5a 70 -libdir %{_libdir}/ocaml \
170a6c18 71 -mandir %{_mandir}/man1 \
6b574e5a 72 -transitional
170a6c18 73
6b574e5a
JR
74%{__make} -j1 world.opt
75%{__make} -j1 -C doc/htmlp
170a6c18
JR
76
77%install
78rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
170a6c18
JR
79
80%{__make} install \
81 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
6b574e5a 82 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
170a6c18
JR
83 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
84
170a6c18 85# broken build system
6b574e5a
JR
86for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
87 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
88 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
89 echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
170a6c18
JR
90done
91
92%clean
93rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
94
95%files
96%defattr(644,root,root,755)
fd602860 97%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
6b574e5a
JR
98%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
99%{_libdir}/ocaml/%{name}
100%{_mandir}/man1/*
170a6c18
JR
101
102%files doc-html
103%defattr(644,root,root,755)
6b574e5a 104%doc doc/html/*
This page took 0.094072 seconds and 4 git commands to generate.