- one more ocaml 4.02.2 fix
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
CommitLineData
170a6c18
JR
1Summary: Objective Caml Preprocessor
2Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
3Name: camlp5
62e5c235 4Version: 6.12
82a0b07a 5Release: 1
170a6c18
JR
6License: distributable
7Group: Development/Languages
8Source0: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
62e5c235 9# Source0-md5: d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
f95747ae
JR
10#Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12# Source1-md5: b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
07f7ea50 13Patch0: ocaml-4.02.2.patch
170a6c18
JR
14URL: http://caml.inria.fr/
15BuildRequires: db-devel >= 4.1
f95747ae 16BuildRequires: ocaml
62e5c235 17%requires_eq ocaml-runtime
170a6c18
JR
18Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
19BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
20
21%description
22Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
23tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
24syntax of the language (quotations, syntax extensions).
25
26Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
27user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
28provided, named revised, because it tries to fix some small problems
29of the normal syntax.
30
31Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
32revised one. It is therefore always possible to have a version of your
33sources compilable by the Objective Caml compiler without
34preprocessing.
35
36%description -l pl.UTF-8
37Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
38składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
39języka (cytowania, rozszerzenia).
40
41Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
42definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
43składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
44występujące w składni oryginalnej.
45
46Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
47poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
48składni na drugą.
49
50%package doc-html
51Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
52Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
53Group: Development/Languages
54
55%description doc-html
56Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
57
58%description doc-html -l pl.UTF-8
59Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
60
61%prep
62%setup -q
6b574e5a 63cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
170a6c18 64
6831d506
JR
65cp ocaml_src/lib/versdep/4.02.{1,2}.ml
66cp -a ocaml_stuff/4.02.{1,2}
07f7ea50 67%patch0 -p1
6831d506 68
170a6c18 69%build
170a6c18 70./configure \
170a6c18 71 -bindir %{_bindir} \
6b574e5a 72 -libdir %{_libdir}/ocaml \
170a6c18 73 -mandir %{_mandir}/man1 \
6b574e5a 74 -transitional
170a6c18 75
6b574e5a
JR
76%{__make} -j1 world.opt
77%{__make} -j1 -C doc/htmlp
170a6c18
JR
78
79%install
80rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
170a6c18
JR
81
82%{__make} install \
83 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
6b574e5a 84 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
170a6c18
JR
85 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
86
170a6c18 87# broken build system
6b574e5a
JR
88for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
89 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
90 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
91 echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
170a6c18
JR
92done
93
94%clean
95rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
96
97%files
98%defattr(644,root,root,755)
fd602860 99%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
6b574e5a
JR
100%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
101%{_libdir}/ocaml/%{name}
102%{_mandir}/man1/*
170a6c18
JR
103
104%files doc-html
105%defattr(644,root,root,755)
6b574e5a 106%doc doc/html/*
This page took 0.217224 seconds and 4 git commands to generate.