- up to 6.12
[packages/camlp5.git] / camlp5.spec
CommitLineData
170a6c18
JR
1Summary: Objective Caml Preprocessor
2Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla
3Name: camlp5
62e5c235 4Version: 6.12
82a0b07a 5Release: 1
170a6c18
JR
6License: distributable
7Group: Development/Languages
8Source0: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/distrib/src/%{name}-%{version}.tgz
62e5c235 9# Source0-md5: d49d30b62396b7285f3d609ac90c3fe5
f95747ae
JR
10#Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-%{version}.pdf
11Source1: http://pauillac.inria.fr/~ddr/camlp5/doc/pdf/%{name}-6.00.pdf
12# Source1-md5: b241eabfeb48f22b0fbd3e497198a76a
170a6c18
JR
13URL: http://caml.inria.fr/
14BuildRequires: db-devel >= 4.1
f95747ae 15BuildRequires: ocaml
62e5c235 16%requires_eq ocaml-runtime
170a6c18
JR
17Requires: %{name} = %{epoch}:%{version}-%{release}
18BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
19
20%description
21Camlp4 is a Pre-Processor-Pretty-Printer for Objective Caml. It offers
22tools for syntax (grammars) and the ability to modify the concrete
23syntax of the language (quotations, syntax extensions).
24
25Camlp4 can parse normal Ocaml concrete syntax or any other
26user-definable syntax. As an example, an alternative syntax is
27provided, named revised, because it tries to fix some small problems
28of the normal syntax.
29
30Camlp4 can pretty print the normal Ocaml concrete syntax or the
31revised one. It is therefore always possible to have a version of your
32sources compilable by the Objective Caml compiler without
33preprocessing.
34
35%description -l pl.UTF-8
36Camlp4 jest preprocesorem OCamla. Oferuje narzędzia do manipulowania
37składnią (gramatyki) oraz możliwość modyfikowania oryginalnej składni
38języka (cytowania, rozszerzenia).
39
40Camlp4 może sparsować oryginalną składnię Ocamla lub dowolną inną
41definiowalną przez użytkownika. Jako przykład podana jest alternatywna
42składnia (revised syntax), która próbuje poprawić drobne problemy
43występujące w składni oryginalnej.
44
45Camlp4 umie ładnie formatować źródła zarówno w oryginalnej jak i
46poprawionej składni OCamla. Potrafi także tłumaczyć programy z jednej
47składni na drugą.
48
49%package doc-html
50Summary: Objective Caml Preprocessor - HTML documentation
51Summary(pl.UTF-8): Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML
52Group: Development/Languages
53
54%description doc-html
55Objective Caml Preprocessor - HTML documentation.
56
57%description doc-html -l pl.UTF-8
58Preprocesor OCamla - dokumentacja HTML.
59
60%prep
61%setup -q
6b574e5a 62cp %{SOURCE1} doc/camlp4.pdf
170a6c18
JR
63
64%build
170a6c18 65./configure \
170a6c18 66 -bindir %{_bindir} \
6b574e5a 67 -libdir %{_libdir}/ocaml \
170a6c18 68 -mandir %{_mandir}/man1 \
6b574e5a 69 -transitional
170a6c18 70
6b574e5a
JR
71%{__make} -j1 world.opt
72%{__make} -j1 -C doc/htmlp
170a6c18
JR
73
74%install
75rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
170a6c18
JR
76
77%{__make} install \
78 BINDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir} \
6b574e5a 79 LIBDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/ocaml \
170a6c18
JR
80 MANDIR=$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
81
170a6c18 82# broken build system
6b574e5a
JR
83for f in camlp5o.opt.1 camlp5r.opt.1 mkcamlp5.1 ocpp5.1 \
84 camlp5o.1 camlp5r.1 camlp5sch.1 mkcamlp5.opt.1 ; do
85 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
86 echo '.so camlp5.1' >$RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man1/$f
170a6c18
JR
87done
88
89%clean
90rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
91
92%files
93%defattr(644,root,root,755)
fd602860 94%doc CHANGES DEVEL ICHANGES MODE README UPGRADING doc/camlp4.pdf
6b574e5a
JR
95%attr(755,root,root) %{_bindir}/*
96%{_libdir}/ocaml/%{name}
97%{_mandir}/man1/*
170a6c18
JR
98
99%files doc-html
100%defattr(644,root,root,755)
6b574e5a 101%doc doc/html/*
This page took 0.132618 seconds and 4 git commands to generate.