- up to 2.12.1.13
[packages/calc.git] / calc.spec
1 Summary:        Arbitrary precision calculator
2 Summary(pl.UTF-8):      Kalkulator operujący na liczbach z dowolną dokładnością
3 Name:           calc
4 Version:        2.12.1.13
5 Release:        1
6 License:        LGPL
7 Group:          Applications/Math
8 Source0:        http://www.isthe.com/chongo/src/calc/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  a3d84dbf5eaeb489e10bebf689316f28
10 Source1:        %{name}.desktop
11 URL:            http://www.isthe.com/chongo/tech/comp/calc/
12 BuildRequires:  sed >= 4.0
13 BuildRequires:  readline-devel >= 4.2
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %description
17 Calc is arbitrary precision arithmetic system that uses a C-like
18 language. Calc is useful as a calculator, an algorithm prototyped and
19 as a mathematical research tool. It comes with a rich set of
20 mathematical, programmatic and stdio functions.
21
22 %description -l pl.UTF-8
23 Calc jest systemem arytmetycznym o nieograniczonej dokładności,
24 używającym języka podobnego do C. Calc jest przydatny jako kalkulator,
25 narzędzie do testowania algorytmów i do badań matematycznych. Do
26 samego programu dołączony jest bogaty zestaw funkcji bibliotecznych -
27 matematycznych, programistycznych i funkcji wejścia/wyjścia
28
29 %package devel
30 Summary:        Calc header files and static libraries
31 Summary(pl.UTF-8):      Pliki nagłówkowe i biblioteki statyczne Calca
32 Group:          Development/Libraries
33 # only static libraries now
34 # to be changed after switching to shared lib
35 #Requires:      %{name} = %{version}
36 Obsoletes:      calc-static
37
38 %description devel
39 These header files and static libraries are neccessary to build
40 programs using Calc math libraries. These libraries contain a set of
41 Calc functions to use in other applications.
42
43 %description devel -l pl.UTF-8
44 Te pliki nagłówkowe i biblioteki statyczne są niezbędne przy budowaniu
45 programów wykorzystujących biblioteki matematyczne Calca. Biblioteki
46 te zawierające zbiór funkcji Calca do wykorzystania we własnych
47 programach.
48
49 %prep
50 %setup -q
51
52 %build
53 %{__make} -j1 \
54         LCC="%{__cc}" \
55         DEBUG="%{rpmcflags}" \
56         USE_READLINE=-DUSE_READLINE \
57         READLINE_LIB="-lreadline -lhistory" \
58         READLINE_INCLUDE=%{_includedir} \
59         SCRIPTDIR=%{_datadir}/calc/cscript
60
61 %install
62 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
63 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/calc/{cscript,custom,help} \
64         $RPM_BUILD_ROOT{%{_includedir},%{_mandir}/man1,%{_libdir}} \
65         $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_desktopdir}}
66
67 %{__make} install \
68         T=$RPM_BUILD_ROOT \
69         SCRIPTDIR=%{_datadir}/calc/cscript
70
71 mv -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/calc/custom/libcustcalc.a $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}
72 mv -f cal/README README.cal
73
74 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/%{name}.desktop
75
76 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/calc/README
77
78 find $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/calc -type f | \
79        xargs %{__sed} -i -e 's|#!/usr/local/bin/calc|#!%{_bindir}/calc|g'
80
81 %clean
82 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
83
84 %files
85 %defattr(644,root,root,755)
86 # COPYING is not just LGPL text, only some explanations
87 %doc BUGS CHANGES COPYING README
88 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
89 %{_datadir}/calc
90 %{_mandir}/man*/*
91 %{_desktopdir}/*.desktop
92
93 %files devel
94 %defattr(644,root,root,755)
95 %doc LIBRARY
96 %{_libdir}/lib*.a
97 %{_includedir}/calc
This page took 0.124178 seconds and 3 git commands to generate.