- tabs in preamble
[packages/bu.git] / bu.spec
1 Summary:        bu - Incremental NFS BackUp tool
2 Summary(pl.UTF-8):      bu - system przyrostowych kopii zapasowych po NFS-ie
3 Name:           bu
4 Version:        2.8
5 Release:        1
6 License:        BSD
7 Group:          Networking/Utilities
8 Source0:        http://www.hightek.org/bu/download/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  4f4e81c3a983e93f50c3b9a2991066dc
10 URL:            http://hightek.org/bu/
11 # /var/backups cannot be used arbitrary by new applications
12 BuildRequires:  FHS-fix
13 BuildArch:      noarch
14 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
15
16 %description
17 This is a small but very configurable incremental backup tool written
18 in Unix shell script. It is designed to backup files to other file
19 systems as opposed to backing up to tape. It is very simple to use,
20 yet has many features one would expect from a sophisticated backup
21 tool, such as nice logs, and include and exclude file filters with
22 wild card capability.
23
24 %description -l pl.UTF-8
25 Jest to małe, ale o dużych możliwościach konfiguracyjnych narzędzie do
26 kopii zapasowych napisane jako skrypt powłoki. Zostało stworzone do
27 tworzenia kopii zapasowych plików na inne systemy jak na taśmę. Jest
28 bardzo proste w użytkowaniu, pomimo iż ma wiele możliwości, których
29 można oczekiwać po rozbudowanym programie tego typu, takich jak
30 przyjemne logi, włączanie i wyłączanie plików przy zastosowaniu masek.
31
32 %prep
33 %setup -q
34
35 %install
36 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
37 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
38 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/backups/bu
39
40 cp bu $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
41 cp Include Exclude $RPM_BUILD_ROOT%{_var}/backups/bu
42
43 %clean
44 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
45
46 %files
47 %defattr(644,root,root,755)
48 %doc Changelog README white_paper
49 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bu
50 %dir %{_var}/backups
51 %{_var}/backups/bu
This page took 0.067263 seconds and 3 git commands to generate.