BR: rpmbuild(macros) >= 1.710
[packages/blocks.git] / blocks.spec
1 %define githash a50575b
2 %define rel             1
3 Summary:        Conversion tools to enable bcache or LVM on existing block devices
4 Summary(pl.UTF-8):      Narzędzia do konwersji pozwalające na włączenie bcache lub LVM na istniejących urządzeniach
5 Name:           blocks
6 Version:        0.1.4
7 Release:        0.%{githash}.%{rel}
8 License:        GPL v3
9 Group:          Applications/System
10 Source0:        https://github.com/g2p/blocks/archive/%{githash}/%{name}-%{version}-%{githash}.tar.gz
11 # Source0-md5:  06d0033af5a3d4f138698cccf0fa4a6b
12 Patch0:         egg-deps.patch
13 URL:            https://github.com/g2p/blocks
14 BuildRequires:  python3-distribute
15 BuildRequires:  python3-modules >= 3.3
16 BuildRequires:  rpm-pythonprov
17 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.710
18 Requires:       python3-augeas >= 0.4.1-2
19 Requires:       python3-distribute
20 Requires:       python3-parted >= 3.10
21 Suggests:       maintboot
22 BuildArch:      noarch
23 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
24
25 %description
26 Conversion tools for block devices.
27
28 Convert between raw partitions, logical volumes, and bcache devices
29 without moving data. blocks shuffles blocks and sprouts superblocks.
30
31 %description -l pl.UTF-8
32 Narzędzia do konwersji dla urządzeń blokowych.
33
34 Pozwalają na konwersję między surowymi partycjami, wolumenami
35 logicznymi oraz urządzeniami bcache bez potrzeby przenoszenia danych.
36 blocks przestawia bloki i tworzy nowe superbloki.
37
38 %prep
39 %setup -qc
40 mv blocks-*/* .
41 %patch0 -p1
42
43 %build
44 %py3_build
45
46 %install
47 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
48 %py3_install
49
50 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}
51 # admin tool. move to sbin
52 mv $RPM_BUILD_ROOT{%{_bindir},%{_sbindir}}/blocks
53
54 %clean
55 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57 %files
58 %defattr(644,root,root,755)
59 %doc README.md
60 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/blocks
61 %dir %{py3_sitescriptdir}/blocks
62 %{py3_sitescriptdir}/blocks/*.py
63 %{py3_sitescriptdir}/blocks/augeas
64 %{py3_sitescriptdir}/blocks/maintboot.init
65 %{py3_sitescriptdir}/blocks/__pycache__
66 %{py3_sitescriptdir}/blocks-%{version}-py*.egg-info
This page took 0.076522 seconds and 3 git commands to generate.