- mass commit: cosmetics (removed trailing white spaces)
[packages/birthday.git] / birthday.spec
1 Summary:        Display birthdays
2 Summary(pl):    Wy¶wietlanie urodzin
3 Name:           birthday
4 Version:        1.5
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Vendor:         Andy Mortimer <andy.mortimer@zetnet.co.uk>
8 Group:          Applications
9 Source0:        %{name}-%{version}.tar.gz
10 # Source0-md5:  d2ceb7ca58d998645a4bdc04d986139c
11 #URL:
12 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14 %description
15 This is a little program which was originally written when the author
16 was learning C, some time ago now. It has gone through a couple of total
17 re-writes, the last of which was four or five years ago now, but he
18 still finds it a useful program.
19
20 It displays a list of events which are coming up in the near future,
21 based on a config file (~/.birthdays) in the user's home directory.
22 It can be included it in .profile, so user gets the list every time he
23 logs on. See the manpage for more details of this format.
24
25 %description -l pl
26 To jest ma³y program napisany oryginalnie wtedy, gdy autor uczy³ siê
27 C, jaki¶ czas temu. Od tamtego czasu zosta³ wiele razy przepisany od
28 nowa, ostatni raz jakie¶ cztery czy piêæ lat temu - ale nadal
29 pozostaje u¿yteczny wed³ug autora.
30
31 Program wy¶wietla listê zdarzeñ, które maj± nast±piæ w najbli¿szej
32 przysz³o¶ci, w oparciu o plik konfiguracyjny (~/.birthdays) w katalogu
33 domowym u¿ytkownika. Program mo¿e byæ w³±czony do .profile, dziêki
34 czemu u¿ytkownik widzi listê przy ka¿dym logowaniu. Szczegó³owy opis
35 formatu pliku znajduje siê w manualu.
36
37 %prep
38 %setup  -q
39
40 %build
41 %{__make}
42
43 %install
44 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
45
46 %{__make} install \
47         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
48         SHARE=/share
49
50 %clean
51 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53 %files
54 %defattr(644,root,root,755)
55 %attr(755,root,root) %{_bindir}/birthday
56 %{_mandir}/man1/*
This page took 0.036139 seconds and 4 git commands to generate.