- tabs in preamble
[packages/birthday.git] / birthday.spec
CommitLineData
207a7390 1Summary: Display birthdays
4a9de1a4 2Summary(pl.UTF-8): Wyświetlanie urodzin
207a7390 3Name: birthday
4Version: 1.5
5Release: 1
c1f88105 6License: GPL
207a7390 7Vendor: Andy Mortimer <andy.mortimer@zetnet.co.uk>
c1f88105 8Group: Applications
0ec0c254 9Source0: %{name}-%{version}.tar.gz
10# Source0-md5: d2ceb7ca58d998645a4bdc04d986139c
004a6cb5 11#URL:
207a7390 12BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
13
14%description
c1f88105
JB
15This is a little program which was originally written when the author
16was learning C, some time ago now. It has gone through a couple of total
17re-writes, the last of which was four or five years ago now, but he
18still finds it a useful program.
19
20It displays a list of events which are coming up in the near future,
21based on a config file (~/.birthdays) in the user's home directory.
22It can be included it in .profile, so user gets the list every time he
23logs on. See the manpage for more details of this format.
24
b689d4f6
JR
25%description -l pl.UTF-8
26To jest mały program napisany oryginalnie wtedy, gdy autor uczył się
27C, jakiś czas temu. Od tamtego czasu został wiele razy przepisany od
28nowa, ostatni raz jakieś cztery czy pięć lat temu - ale nadal
29pozostaje użyteczny według autora.
30
31Program wyświetla listę zdarzeń, które mają nastąpić w najbliższej
32przyszłości, w oparciu o plik konfiguracyjny (~/.birthdays) w katalogu
33domowym użytkownika. Program może być włączony do .profile, dzięki
34czemu użytkownik widzi listę przy każdym logowaniu. Szczegółowy opis
35formatu pliku znajduje się w manualu.
207a7390 36
37%prep
38%setup -q
39
40%build
207a7390 41%{__make}
42
43%install
44rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
45
c1f88105
JB
46%{__make} install \
47 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT \
48 SHARE=/share
207a7390 49
50%clean
51rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
52
53%files
54%defattr(644,root,root,755)
c1f88105
JB
55%attr(755,root,root) %{_bindir}/birthday
56%{_mandir}/man1/*
This page took 0.052468 seconds and 4 git commands to generate.