- tabs in preamble
[packages/bidwatcher.git] / bidwatcher.spec
1 Summary:        Track and snipe eBay auctions
2 Summary(pl.UTF-8):      Śledzenie i licytowanie aukcji eBay
3 Name:           bidwatcher
4 Version:        1.3.17
5 Release:        1
6 License:        GPL
7 Group:          X11/Applications
8 Source0:        http://dl.sourceforge.net/bidwatcher/%{name}-%{version}.tar.gz
9 # Source0-md5:  ea576cb86dcf36abe18436e0eba15a30
10 URL:            http://bidwatcher.sourceforge.net/
11 BuildRequires:  gtk+-devel >= 1.2.10
12 BuildRequires:  libstdc++-devel
13 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15 %description
16 Bidwatcher is a tool for eBay users. It is a stand alone application
17 that can track auctions and perform automated bids called 'snipes'.
18
19 %description -l pl.UTF-8
20 Bidwatcher to narzędzie przeznaczone dla użytkowników serwisu
21 aukcyjnego eBay. Jest to samodzielna aplikacja pozwalająca śledzić
22 aukcje, automatyzować licytacje.
23
24 %prep
25 %setup -q
26
27 %build
28 %configure2_13
29 %{__make}
30
31 %install
32 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
33
34 %{__make} install \
35          DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
36
37 %clean
38 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
39
40 %files
41 %defattr(644,root,root,755)
42 %doc ChangeLog NEWS README quick_start.html
43 %attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
44 %{_mandir}/man1/%{name}*
This page took 0.073479 seconds and 3 git commands to generate.