- tabs in preamble
[packages/bidwatcher.git] / bidwatcher.spec
CommitLineData
52ddd3f1 1Summary: Track and snipe eBay auctions
94ed2b44 2Summary(pl.UTF-8): Śledzenie i licytowanie aukcji eBay
52ddd3f1 3Name: bidwatcher
929dc865 4Version: 1.3.17
7111ed51 5Release: 1
52ddd3f1 6License: GPL
7Group: X11/Applications
e9531434 8Source0: http://dl.sourceforge.net/bidwatcher/%{name}-%{version}.tar.gz
929dc865 9# Source0-md5: ea576cb86dcf36abe18436e0eba15a30
cca20051 10URL: http://bidwatcher.sourceforge.net/
d4e8bbfa 11BuildRequires: gtk+-devel >= 1.2.10
52ddd3f1 12BuildRequires: libstdc++-devel
52ddd3f1 13BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
14
15%description
16Bidwatcher is a tool for eBay users. It is a stand alone application
17that can track auctions and perform automated bids called 'snipes'.
18
0ea9ca15
JR
19%description -l pl.UTF-8
20Bidwatcher to narzędzie przeznaczone dla użytkowników serwisu
21aukcyjnego eBay. Jest to samodzielna aplikacja pozwalająca śledzić
22aukcje, automatyzować licytacje.
52ddd3f1 23
24%prep
25%setup -q
26
27%build
52ddd3f1 28%configure2_13
29%{__make}
30
31%install
32rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
33
34%{__make} install \
35 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
36
37%clean
38rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
39
40%files
41%defattr(644,root,root,755)
42%doc ChangeLog NEWS README quick_start.html
43%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
44%{_mandir}/man1/%{name}*
This page took 0.08197 seconds and 4 git commands to generate.