- cosmetics (spaces -> tabs)
[packages/bc.git] / bc.spec
1 Summary:        GNU's bc (a numeric processing language) and dc (a calculator)
2 Summary(de):    GNUs bc (eine Zahlenverarbeitungssprache) und dc (ein Rechner)
3 Summary(es):    GNU bc - calculadora de línea de comando
4 Summary(fr):    GNU bc
5 Summary(pl):    GNU bc (jêzyk obliczeñ numerycznych) i dc (kalkulator)
6 Summary(pt_BR): GNU bc - calculadora de linha de comando
7 Summary(ru):    GNU bc (ÑÚÙË ÏÂÒÁÂÏÔËÉ ÞÉÓÅÌ) É dc (ËÁÌØËÕÌÑÔÏÒ)
8 Summary(tr):    GNU hesap makinasý
9 Summary(uk):    GNU bc (ÍÏ×Á ÏÂÒÏÂËÉ ÞÉÓÅÌ) ÔÁ dc (ËÁÌØËÕÌÑÔÏÒ)
10 Name:           bc
11 Version:        1.06
12 Release:        14
13 License:        GPL
14 Group:          Applications/Math
15 Source0:        ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/bc/%{name}-%{version}.tar.gz
16 # Source0-md5:  d44b5dddebd8a7a7309aea6c36fda117
17 Source1:        http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/ankry/man-PLD/%{name}-non-english-man-pages.tar.bz2
18 # Source1-md5:  ae2cf58a4382d6a0bfeaab3a6a11bd30
19 Source2:        bc.desktop
20 Source3:        dc.desktop
21 Patch0:         %{name}-info.patch
22 Patch1:         %{name}-readline.patch
23 Patch2:         %{name}-flex.patch
24 BuildRequires:  autoconf
25 BuildRequires:  automake
26 BuildRequires:  bison
27 BuildRequires:  flex
28 BuildRequires:  ncurses-devel >= 5.2
29 BuildRequires:  readline-devel >= 4.2
30 BuildRequires:  texinfo
31 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
32
33 %description
34 The bc package includes bc and dc. Bc is an arbitrary precision
35 numeric processing arithmetic language. Dc is an interactive arbitrary
36 precision stack based calculator, which can be used as a text mode
37 calculator. Install the bc package if you need its number handling
38 capabilities or if you would like to use its text mode calculator.
39
40 %description -l de
41 Das bc-Paket enthält bc und dc. Bc ist eine Zahlenverarbeitungssprache
42 mit beliebiger Genauigkeit. Dc ist ein interaktiver, Stapelbasierter
43 Rechner mit beliebiger Genauigkeit, der im Textmodus benutzt werden
44 kann. Installieren Sie bc, wenn Sie seine
45 Zahlenverarbeitungsfähigkeiten brauchen, oder wenn Sie einen
46 Textmodus-Rechner haben wollen.
47
48 %description -l pt_BR
49 bc é uma calculadora modo texto. Ela possui várias características
50 estendidas como translação de base.
51
52 %description -l es
53 bc es una calculadora modo texto. Posee varias características
54 extendidas como translación de base.
55
56 %description -l fr
57 bc est est un outil de calcul en mode texte. Il a des fonctionnalités
58 étendues comme la conversion de base. il peut aussi accepter l'entrée
59 sur stdin et retourner le résultat. dc est la version RPN.
60
61 %description -l pl
62 Pakiet bc zawiera w sobie programy bc i dc. Bc jest oferuje jêzyk
63 obliczeñ numerycznych w którym mo¿na okre¶liæ precyzjê obliczeñ. Dc
64 jest natomiast interakcyjnym bazuj±cym na notacji RPN kalkulatorem w
65 którym tak¿e mo¿na z góry okre¶liæ precyzjê obliczeñ.
66
67 %description -l pt_BR
68 bc é uma calculadora modo texto. Ela possui várias características
69 estendidas como translação de base.
70
71 %description -l ru
72 ðÁËÅÔ bc ×ËÌÀÞÁÅÔ bc É dc. Bc - ÜÔÏ ÁÒÉÆÍÅÔÉÞÅÓËÉÊ ÑÚÙË ÄÌÑ ÏÂÒÁÂÏÔËÉ
73 ÞÉÓÅÌ ÐÒÏÉÚ×ÏÌØÎÏÊ ÔÏÞÎÏÓÔÉ. Dc - ÜÔÏ ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÙÊ ÓÔÅËÏ×ÙÊ
74 ËÁÌØËÕÌÑÔÏÒ ÐÒÏÉÚ×ÏÌØÎÏÊ ÔÏÞÎÏÓÔÉ, ËÏÔÏÒÙÊ ÍÏÖÎÏ ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ËÁË
75 ËÁÌØËÕÌÑÔÏÒ × ÔÅËÓÔÏ×ÏÍ ÒÅÖÉÍÅ.
76
77 %description -l tr
78 bc metin ekranda çalýþan bir hesap makinasýdýr. Taban dönüþümü gibi
79 ileri yetenekleri vardýr.
80
81 %description -l uk
82 ðÁËÅÔ bc Í¦ÓÔÉÔØ bc ÔÁ dc. Bc - ÃÅ ÁÒÉÆÍÅÔÉÞÎÁ ÍÏ×Á ÄÌÑ ÏÂÒÏÂËÉ ÞÉÓÅÌ
83 ÄÏצÌØÎϧ ÔÏÞÎÏÓÔ¦. Dc - ÃÅ ¦ÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÉÊ ÓÔÅËÏ×ÉÊ ËÁÌØËÕÌÑÔÏÒ
84 ÄÏצÌØÎϧ ÔÏÞÎÏÓÔ¦, ÑËÉÊ ÍÏÖÎÁ ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ ÑË ËÁÌØËÕÌÑÔÏÒ Õ
85 ÔÅËÓÔÏ×ÏÍÕ ÒÅÖÉͦ.
86
87 %prep
88 %setup -q
89 %patch0 -p1
90 %patch1 -p1
91 %patch2 -p0
92
93 %build
94 %{__aclocal}
95 %{__autoconf}
96 %{__automake}
97 %configure \
98         --with-readline
99 %{__make}
100
101 %install
102 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
103
104 %{__make} install \
105         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
106
107 bzip2 -dc %{SOURCE1} | tar -xf - -C $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}
108
109 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
110
111 install %{SOURCE2} %{SOURCE3} \
112         $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
113
114 %clean
115 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
116
117 %post
118 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
119
120 %postun
121 [ ! -x /usr/sbin/fix-info-dir ] || /usr/sbin/fix-info-dir -c %{_infodir} >/dev/null 2>&1
122
123 %files
124 %defattr(644,root,root,755)
125 %doc AUTHORS ChangeLog FAQ NEWS README
126 %attr(755,root,root) %{_bindir}/*
127 %{_desktopdir}/*
128 %{_mandir}/man1/*
129 %lang(es) %{_mandir}/es/man1/*
130 %lang(fi) %{_mandir}/fi/man1/*
131 %lang(hu) %{_mandir}/hu/man1/*
132 %lang(ja) %{_mandir}/ja/man1/*
133 %lang(ko) %{_mandir}/ko/man1/*
134 %lang(pl) %{_mandir}/pl/man1/*
135
136 %{_infodir}/*.info*
This page took 0.062249 seconds and 3 git commands to generate.