drop broken obsolete
[packages/bacula.git] / bacula.spec
1 ## TODO:
2 #       - fix libtoolize
3 #       - update desktop files, think about su-wrappers for console (with .desktop files)
4 #       - fix log file permissions
5 #
6 # Conditional build:
7 %bcond_without  qt                      # BAT / qt-console Qt5 GUI
8 %bcond_without  mysql                   # use MySQL
9 %bcond_without  pgsql                   # use PostgreSQL
10 %bcond_without  sqlite3                 # use SQLite3
11 %bcond_without  nagios                  # build nagios plugin
12 %bcond_without  s3                      # Amazon S3 cloud backend
13 %bcond_with     sqlite3_sync_off        # makes SQLite3 backend much faster, but less reliable
14
15 %if %{without sqlite3}
16 %undefine       with_sqlite3_sync_off
17 %endif
18
19 # Bacula requires this specific, custom version
20 %define         libs3_version   20181010
21
22 Summary:        Bacula - The Network Backup Solution
23 Summary(pl.UTF-8):      Bacula - rozwiązanie do wykonywania kopii zapasowych po sieci
24 Name:           bacula
25 Version:        9.4.2
26 Release:        1
27 License:        AGPL v3
28 Group:          Networking/Utilities
29 Source0:        http://downloads.sourceforge.net/bacula/%{name}-%{version}.tar.gz
30 # Source0-md5:  376e67b16cfa7254a5717177770233b6
31 Source1:        https://www.bacula.org/downloads/libs3-%{libs3_version}.tar.gz
32 # Source1-md5:  08fbaea463b12974ebf7f4c2b336c38c
33 Source10:       %{name}-dir.init
34 Source11:       %{name}-fd.init
35 Source12:       %{name}-sd.init
36 Source13:       %{name}.logrotate
37 Source14:       %{name}-dir.sysconfig
38 Source15:       %{name}-fd.sysconfig
39 Source16:       %{name}-sd.sysconfig
40 Source17:       %{name}-dir.service
41 Source18:       %{name}-fd.service
42 Source19:       %{name}-sd.service
43 Patch0:         %{name}-mtx-changer.patch
44 Patch1:         %{name}-branding.patch
45 Patch2:         %{name}-desktop.patch
46 Patch3:         make_catalog_backup-setup-home.patch
47 Patch4:         %{name}-no_lockmgr.patch
48 Patch5:         x32.patch
49 Patch6:         libs3-curl.patch
50 URL:            http://www.bacula.org/
51 BuildRequires:  acl-devel
52 BuildRequires:  autoconf >= 2.61
53 BuildRequires:  automake
54 %{?with_s3:BuildRequires:       curl-devel}
55 BuildRequires:  gettext-tools
56 BuildRequires:  libcap-devel
57 BuildRequires:  libtool >= 2:2.2
58 BuildRequires:  libwrap-devel
59 %{?with_s3:BuildRequires:       libxml2-devel}
60 BuildRequires:  ncurses-devel
61 BuildRequires:  openssl-devel
62 BuildRequires:  pkgconfig
63 BuildRequires:  python
64 BuildRequires:  python-modules
65 %if %{with qt}
66 BuildRequires:  Qt5Core-devel
67 BuildRequires:  Qt5Gui-devel
68 BuildRequires:  qt5-build
69 BuildRequires:  qt5-qmake
70 %endif
71 %{?with_mysql:BuildRequires:    mysql-devel}
72 %{?with_pgsql:BuildRequires:    postgresql-devel}
73 BuildRequires:  readline-devel
74 BuildRequires:  rpm >= 4.4.9-56
75 BuildRequires:  rpm-pythonprov
76 BuildRequires:  rpmbuild(macros) >= 1.644
77 BuildRequires:  sed >= 4.0
78 %{?with_sqlite3:BuildRequires:  sqlite3-devel}
79 BuildRequires:  which
80 BuildRequires:  zlib-devel
81 Requires:       systemd-units >= 38
82 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
83
84 %define         _sysconfdir             /etc/%{name}
85 %define         _localstatedir  /var/lib/%{name}
86 %define         nagiosplugindir %{_libdir}/nagios/plugins
87
88 # db packages contain duplicates
89 %define         _duplicate_files_terminate_build        0
90
91 # from 'the worst' to 'the best'
92 %define databases %{?with_sqlite3:sqlite3} %{?with_mysql:mysql} %{?with_pgsql:postgresql}
93
94 # dependency section is broken. ccache usage is instead to makefiles
95 %undefine       with_ccache
96
97 %description
98 Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
99 computers.
100
101 Bacula is a set of computer programs that permit you (or the system
102 administrator) to manage backup, recovery, and verification of
103 computer data across a network of computers of different kinds. In
104 technical terms, it is a network client/server based backup program.
105 Bacula is relatively easy to use and efficient, while offering many
106 advanced storage management features that make it easy to find and
107 recover lost or damaged files.
108
109 %description -l pl.UTF-8
110 Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
111
112 Bacula to zbiór programów umożliwiających administratorowi na
113 zarządzanie kopiami zapasowymi, odzyskiwaniem i weryfikacją danych w
114 sieci komputerów różnego rodzaju. W terminologii technicznej jest to
115 program do kopii zapasowych pracujący w architekturze klient-serwer.
116 Bacula jest stosunkowo łatwa w użyciu i wydajna, oferując przy tym
117 wiele zaawansowanych możliwości przy zarządzaniu nośnikami,
118 ułatwiających znalezienie i odzyskanie utraconych lub uszkodzonych
119 plików.
120
121 %package common
122 Summary:        Common files for bacula package
123 Summary(pl.UTF-8):      Pliki wspólne dla pakietu bacula
124 Group:          Networking/Utilities
125 Requires(post): openssl-tools
126 Requires(post): sed >= 4.0
127 Requires(post,preun):   /sbin/chkconfig
128 Requires(postun):       /usr/sbin/groupdel
129 Requires(postun):       /usr/sbin/userdel
130 Requires(pre):  /usr/sbin/groupadd
131 Requires(pre):  /usr/sbin/useradd
132 Conflicts:      bacula-console < 0:1.34.6
133 Conflicts:      bacula-dir < 0:1.34.6
134 Conflicts:      bacula-fd < 0:1.34.6
135 Conflicts:      bacula-sd < 0:1.34.6
136 Conflicts:      logrotate < 3.8.0
137
138 %description common
139 Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
140 computers.
141
142 Bacula is a set of computer programs that permit you (or the system
143 administrator) to manage backup, recovery, and verification of
144 computer data across a network of computers of different kinds. In
145 technical terms, it is a network client/server based backup program.
146 Bacula is relatively easy to use and efficient, while offering many
147 advanced storage management features that make it easy to find and
148 recover lost or damaged files.
149
150 %description common -l pl.UTF-8
151 Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
152
153 Bacula to zbiór programów umożliwiających administratorowi na
154 zarządzanie kopiami zapasowymi, odzyskiwaniem i weryfikacją danych w
155 sieci komputerów różnego rodzaju. W terminologii technicznej jest to
156 program do kopii zapasowych pracujący w architekturze klient-serwer.
157 Bacula jest stosunkowo łatwa w użyciu i wydajna, oferując przy tym
158 wiele zaawansowanych możliwości przy zarządzaniu nośnikami,
159 ułatwiających znalezienie i odzyskanie utraconych lub uszkodzonych
160 plików.
161
162 %package dir
163 Summary:        Bacula Director and Catalog services
164 Summary(pl.UTF-8):      Usługi Bacula Director i Catalog
165 Group:          Networking/Utilities
166 Requires(post): sed >= 4.0
167 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
168 Requires:       bacula(db) = %{version}-%{release}
169 Requires:       systemd-units >= 38
170 Obsoletes:      bacula-updatedb
171
172 %description dir
173 Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
174 computers.
175
176 Bacula Director is the program that supervises all the backup,
177 restore, verify and archive operations. The system administrator uses
178 the Bacula Director to schedule backups and to recover files. Catalog
179 services are comprised of the software programs responsible for
180 maintaining the file indexes and volume databases for all files backed
181 up. The Catalog services permit the System Administrator or user to
182 quickly locate and restore any desired file, since it maintains a
183 record of all Volumes used, all Jobs run, and all Files saved.
184
185 %description dir -l pl.UTF-8
186 Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
187
188 Bacula Director to program nadzorujący wszystkie operacje wykonywania
189 kopii zapasowych, odzyskiwania, weryfikacji i archiwizowania.
190 Administrator używa Bacula Directora do szeregowania kopii zapasowych
191 oraz odzyskiwania plików. Usługi katalogowe (Catalog services) są
192 używane przez programy odpowiedzialne za zarządzanie indeksami plików
193 i bazą danych wolumenów dla wszystkich kopiowanych plików. Usługi
194 katalogowe umożliwiają administratorowi lub użytkownikowi szybko
195 zlokalizować i odtworzyć dowolny plik, ponieważ utrzymują rekord ze
196 wszystkimi używanymi wolumenami, uruchomionymi zadaniami i zapisanymi
197 plikami.
198
199 %package console
200 Summary:        Bacula Console
201 Summary(pl.UTF-8):      Konsola Baculi
202 Group:          Networking/Utilities
203 Requires(post): sed >= 4.0
204 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
205
206 %description console
207 Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
208 computers.
209
210 Bacula Console is the program that allows the administrator or user to
211 communicate with the Bacula Director. This is the text only console
212 interface.
213
214 %description console -l pl.UTF-8
215 Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
216
217 Bacula Console to program umożliwiający administratorowi lub
218 użytkownikowi komunikowanie się z programem Bacula Director. To jest
219 interfejs czysto tekstowy.
220
221 %package console-qt
222 Summary:        bat – The Bacula Administration Tool
223 Summary(pl.UTF-8):      bat – narzędzie administratora Baculi
224 Group:          Networking/Utilities
225 Requires(post): sed >= 4.0
226 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
227 Requires:       Qt5Core
228
229 %description console-qt
230 Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
231 computers.
232
233 bat is short for Bacula Administration Tool. It is a GUI form of
234 bconsole, but with many additional features.
235
236 %description console-qt -l pl.UTF-8
237 Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
238
239 bat, czyli Bacula Administration Tool, jest graficznym odpowiednikiem
240 bconsole, z wieloma dodatkowymi funkcjami.
241
242 %package tray-monitor
243 Summary:        Bacula Tray Monitor
244 Group:          Networking/Utilities
245 Requires(post): sed >= 4.0
246 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
247
248 %description tray-monitor
249 Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
250 computers.
251
252 The Monitor program is typically an icon in the system tray. However,
253 once the icon is expanded into a full window, the administrator or
254 user can obtain status information about the Director or the backup
255 status on the local workstation or any other Bacula daemon that is
256 configured.
257
258 %package fd
259 Summary:        Bacula File services (Client)
260 Summary(pl.UTF-8):      Usługi Bacula File (klient)
261 Group:          Networking/Utilities
262 Requires(post): sed >= 4.0
263 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
264 Requires:       systemd-units >= 38
265
266 %description fd
267 Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
268 computers.
269
270 Bacula File services (or Client program) is the software program that
271 is installed on the machine to be backed up. It is specific to the
272 operating system on which it runs and is responsible for providing the
273 file attributes and data when requested by the Director. The File
274 services are also responsible for the file system dependent part of
275 restoring the file attributes and data during a recovery operation.
276 This program runs as a daemon on the machine to be backed up, and in
277 some of the documentation, the File daemon is referred to as the
278 Client (for example in Bacula configuration file).
279
280 %description fd -l pl.UTF-8
281 Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
282
283 Usługi Bacula File (inaczej program kliencki) to oprogramowanie, które
284 instaluje się na maszynach, z których mają być wykonywane kopie
285 zapasowe. Są one specyficzne dla systemu operacyjnego, pod którym
286 działa dana maszyna i odpowiadają za dostarczanie atrybutów i danych
287 plików na żądanie Directora. Usługi plikowe są także odpowiedzialne za
288 zależną od systemu plików część odzyskiwania atrybutów i danych plików
289 podczas operacji odzyskiwania danych. Program działa jako demon na
290 maszynie, która ma być backupowana i w części dokumentacji demon ten
291 (File) jest nazywany klientem (na przykład w pliku konfiguracyjnym
292 Baculi).
293
294 %package sd
295 Summary:        Bacula Storage services
296 Summary(pl.UTF-8):      Usługi Bacula Storage
297 Group:          Networking/Utilities
298 Requires(post): sed >= 4.0
299 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
300 Requires:       systemd-units >= 38
301 Suggests:       mtx
302 Conflicts:      dvd+rw-tools <= 5.21.4.10.8-1
303
304 %description sd
305 Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
306 computers.
307
308 Bacula Storage services consist of the software programs that perform
309 the storage and recovery of the file attributes and data to the
310 physical backup media or volumes. In other words, the Storage daemon
311 is responsible for reading and writing your tapes (or other storage
312 media, e.g. files). The Storage services runs as a daemon on the
313 machine that has the backup device (usually a tape drive).
314
315 %description sd -l pl.UTF-8
316 Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
317
318 Usługi Bacula Storage składają się z programów obsługujących
319 przechowywanie danych oraz odzyskiwanie atrybutów i danych na
320 fizycznych nośnikach lub wolumenach. Innymi słowy, demon Storage jest
321 odpowiedzialny za odczyt i zapis taśm (lub innych nośników do
322 przechowywania danych, np. plików). Usługi Storage działają jako demon
323 na maszynie, która zawiera urządzenie backupowe (zwykle napęd
324 taśmowy).
325
326 %package db-postgresql
327 Summary:        PostgreSQL database driver for Bacula
328 Summary(pl.UTF-8):      Sterownik bazy PostgreSQL dla Baculi
329 Group:          Networking/Utilities
330 Requires(post): /sbin/ldconfig
331 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
332 Provides:       bacula(db) = %{version}-%{release}
333 Obsoletes:      bacula(db)
334
335 %description db-postgresql
336 PostgreSQL database driver for Bacula.
337
338 %description db-postgresql -l pl.UTF-8
339 Sterownik bazy PostgreSQL dla Baculi.
340
341 %package db-mysql
342 Summary:        MySQL database driver for Bacula
343 Summary(pl.UTF-8):      Sterownik bazy MySQL dla Baculi
344 Group:          Networking/Utilities
345 Requires(post): /sbin/ldconfig
346 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
347 Provides:       bacula(db) = %{version}-%{release}
348 Obsoletes:      bacula(db)
349
350 %description db-mysql
351 MySQL database driver for Bacula.
352
353 %description db-mysql -l pl.UTF-8
354 Sterownik bazy MySQL dla Baculi.
355
356 %package db-sqlite3
357 Summary:        SQLite database driver for Bacula
358 Summary(pl.UTF-8):      Sterownik bazy SQLite dla Baculi
359 Group:          Networking/Utilities
360 Requires(post): /sbin/ldconfig
361 Requires:       %{name}-common = %{version}-%{release}
362 Provides:       bacula(db) = %{version}-%{release}
363 Obsoletes:      bacula(db)
364
365 %description db-sqlite3
366 SQLite database driver for Bacula.
367
368 %description db-sqlite3 -l pl.UTF-8
369 Sterownik bazy SQLite dla Baculi.
370
371 %package -n nagios-plugin-check_bacula
372 Summary:        Nagios plugin to check bacula
373 Group:          Networking
374 Requires:       nagios-common
375
376 %description -n nagios-plugin-check_bacula
377 Nagios plugin to check bacula.
378
379 %define _noautoreq      libbaccats-%{version}.so
380 # provided by various db libraries as a symlink
381
382 %prep
383 %setup -q -a 1
384 %patch0 -p1
385 %patch1 -p1
386 %patch2 -p1
387 %patch3 -p1
388 %patch4 -p1
389 %ifarch x32
390 %patch5 -p1
391 %endif
392 %if %{with s3}
393 cd libs3-%{libs3_version}
394 %patch6 -p1
395 cd ..
396 %endif
397
398 sed -i -e 's#bindir=.*#bindir=%{_bindir}#g' \
399         src/cats/create_* src/cats/delete_* src/cats/drop_* \
400         src/cats/grant_* src/cats/make_* src/cats/update_*
401 sed -i -e 's/@hostname@/--hostname--/' src/*/*.conf.in
402 sed -i -e 's/@basename@/--hostname--/' src/*/*.conf.in
403
404 %build
405 cd autoconf
406 %{__aclocal} -I bacula-macros -I gettext-macros -I libtool
407 ## $BUILD_DIR not seen by libtoolize, export it
408 #BUILD_DIR=.. %%{__libtoolize}
409 cd ..
410 %{__autoconf} --prepend-include=$(pwd)/autoconf autoconf/configure.in > configure
411
412 %if %{with s3}
413 cd libs3-%{libs3_version}
414 CFLAGS="%{rpmcflags} -Wno-stringop-overflow" make VERBOSE=1 build/lib/libs3.a
415 ln -s ../inc build/include
416 cd ..
417 %endif
418
419 CPPFLAGS="-I/usr/include/ncurses -I%{_includedir}/readline"
420
421 QMAKE=%{_bindir}/qmake-qt5 \
422 %configure \
423         DISTNAME=pld-linux \
424         --with-scriptdir=%{_libexecdir}/%{name} \
425         %{?with_qt:--enable-bat} \
426         --disable-conio \
427         --enable-smartalloc \
428         --with-readline \
429         --with-tcp-wrappers \
430         --with-working-dir=%{_var}/lib/%{name} \
431         --with-dump-email="root@localhost" \
432         --with-job-email="root@localhost" \
433         --with-smtp-host=localhost \
434         --with-pid-dir=/var/run \
435         --with-subsys-dir=/var/lock/subsys \
436         --with-systemd=%{systemdunitdir} \
437         --enable-batch-insert \
438         %{?with_pgsql:--with-postgresql} \
439         %{?with_mysql:--with-mysql} \
440         %{?with_sqlite3:--with-sqlite3} \
441         %{?with_sqlite3_sync_off:--enable-extra-sqlite3-init="pragma synchronous=0;"} \
442         %{!?with_s3:--without-s3} \
443         %{?with_s3:--with-s3=$PWD/libs3-%{libs3_version}/build} \
444         --with-dir-password="#FAKE-dir-password#" \
445         --with-fd-password="#FAKE-fd-password#" \
446         --with-sd-password="#FAKE-sd-password#" \
447         --with-mon-dir-password="#FAKE-mon-dir-password#" \
448         --with-mon-fd-password="#FAKE-mon-fd-password#" \
449         --with-mon-sd-password="#FAKE-mon-sd-password#" \
450         --with-openssl
451
452 %if %{with qt}
453 cd src/qt-console
454 qmake-qt5 bat.pro
455 cd ../..
456 %endif
457
458 %{__make} \
459         %{?with_s3:S3_LIBS="$PWD/libs3-%{libs3_version}/build/lib -ls3 $(pkg-config --libs libcurl libxml2)"} \
460         2>&1 | tee log
461 # check for build errors
462 grep "Error in" log && exit 1
463
464 %if %{with nagios}
465 # nagios plugin
466 %{__make} -C examples/nagios/check_bacula
467 %endif
468
469 %install
470 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
471 install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{rc.d/init.d,logrotate.d,pam.d,sysconfig} \
472                 $RPM_BUILD_ROOT{%{_pixmapsdir},%{_desktopdir}} \
473                 $RPM_BUILD_ROOT{%{_mandir},%{_bindir},/var/log{,/archive}/bacula} \
474                 $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}
475
476 %{__make} install \
477         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
478
479 %{__make} -C src/stored install-aligned \
480         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
481
482 %if %{with s3}
483 %{__make} -C src/stored install-cloud \
484         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
485 %endif
486
487 # create copies of make_catalog_backup for specific databases; zeore default one (will be ghost)
488 for database in %{databases}; do
489         sed -e "s#default_db_type=.*#default_db_type=${database}#g" \
490                 $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup \
491                 > $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_${database}_catalog_backup
492                 chmod 755 $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_${database}_catalog_backup
493 done
494 :> $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup
495
496 # we use db dependant (at compile time) shell script only
497 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup.pl
498
499 ## replace with empty file, replaced by ldconfig from each db-* package on intsall
500 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-%{version}.so
501 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-%{version}.so
502
503 install -p %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/bacula-dir
504 install -p %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/bacula-fd
505 install -p %{SOURCE12} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/bacula-sd
506 cp -a %{SOURCE13} $RPM_BUILD_ROOT/etc/logrotate.d/%{name}-dir
507 cp -a %{SOURCE14} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/bacula-dir
508 cp -a %{SOURCE15} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/bacula-fd
509 cp -a %{SOURCE16} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/bacula-sd
510 cp -a %{SOURCE17} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/bacula-dir.service
511 cp -a %{SOURCE18} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/bacula-fd.service
512 cp -a %{SOURCE19} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/bacula-sd.service
513
514 %if %{with qt}
515 # qmake somewhy does not always create install_bins target. install our own the bin
516 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/bat
517 libtool --silent --mode=install install src/qt-console/bat $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
518 cp -a scripts/bacula.png $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/bacula.png
519 cp -a scripts/bat.desktop $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
520 %endif
521
522 touch $RPM_BUILD_ROOT/var/log/bacula/log
523
524 # install the updatedb scripts for older versions that last full release
525 # 2.0 -> 3.0 : 10_to_11
526 # 5.0 -> 5.2 : 12_to_14
527 install -p updatedb/update_*_tables_10_to_11 $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}
528 install -p updatedb/update_*_tables_11_to_12 $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}
529
530 # place for site passwords
531 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/{dir-password,fd-password,sd-password}
532 touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/{mon-dir-password,mon-fd-password,mon-sd-password}
533
534 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/mtx-changer.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/mtx-changer.conf
535
536 # some file changes
537 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/{gconsole,startmysql,stopmysql,bacula,bconsole,fd}
538
539 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/ChangeLog
540 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/INSTALL
541 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/LICENSE
542 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/README
543 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/ReleaseNotes
544 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/VERIFYING
545
546 # startup scripts, those in /etc/rc.d/init.d are better
547 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/bacula
548 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/bacula-ctl-*
549
550 # unsupported
551 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/btraceback.mdb
552
553 # rename to avoid possible conflicts
554 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/{,bacula-}dbcheck
555 mv $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/{,bacula-}dbcheck.8.gz
556
557 # no -devel files packaged, so this is also useless
558 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbac{,cfg,find,sql,cats,sd}.{so,la}
559 rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/bacula-sd-*-driver.so
560 %{?with_mysql:rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-mysql.{la,so}}
561 %{?with_pgsql:rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-postgresql.{la,so}}
562 %{?with_sqlite3:rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-sqlite3.{la,so}}
563
564 %if %{with nagios}
565 install -d $RPM_BUILD_ROOT%{nagiosplugindir}
566 %{__make} -C examples/nagios/check_bacula install \
567         sbindir=%{nagiosplugindir} \
568         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
569 %endif
570
571 %clean
572 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
573
574 %pre common
575 %groupadd -P %{name}-common -g 136 -r -f bacula
576 %useradd -P %{name}-common -u 136 -r -d /var/lib/bacula -s /bin/false -c "Bacula User" -g bacula bacula
577
578 %define update_configs \
579 echo "Updating bacula passwords and names..." | %banner -a %{name} \
580 cd %{_sysconfdir} \
581 for f in *-password; do \
582         if [ ! -s $f ]; then \
583                 openssl rand -base64 33 > $f \
584         fi \
585         p=$(cat $f) \
586         for cf in *.conf *.conf.rpmnew; do \
587                 [ -f $cf ] && sed -i -e"s:#FAKE-$f#:$p:" "$cf" || : \
588         done \
589 done \
590 for cf in *.conf *.conf.rpmnew; do \
591         [ -f $cf ] && sed -i -e"s:--hostname--:`hostname`:" "$cf" || : \
592 done
593
594 %post common
595 /sbin/ldconfig
596 %update_configs
597
598 %postun common
599 /sbin/ldconfig
600 if [ "$1" = "0" ]; then
601         %userremove bacula
602         %groupremove bacula
603 fi
604
605 %triggerpostun dir -- %{name}-dir < %{version}-0
606 %banner bacula-dir -t3 <<EOF
607 You have upgraded from an older version of Bacula director.
608
609 You will probably need to call %{_libexecdir}/%{name}/update_bacula_tables
610 script to upgrade the database.
611
612 Ensure you database partition has enough free space before you run the upgrade,
613 i.e check that there is enough room to rebuild 'File' table (it is the largest
614 in bacula db).
615
616 EOF
617
618 %post dir
619 %update_configs
620 /sbin/chkconfig --add bacula-dir
621 %service bacula-dir restart "Bacula Director daemon"
622 %systemd_post bacula-dir.service
623
624 %preun dir
625 if [ "$1" = "0" ]; then
626         %service bacula-dir stop
627         /sbin/chkconfig --del bacula-dir
628 fi
629 %systemd_preun bacula-dir.service
630
631 %postun dir
632 %systemd_reload
633
634 %post fd
635 %update_configs
636 /sbin/chkconfig --add bacula-fd
637 %service bacula-fd restart "Bacula File daemon"
638 %systemd_post bacula-fd.service
639
640 %preun fd
641 if [ "$1" = "0" ]; then
642         %service bacula-fd stop
643         /sbin/chkconfig --del bacula-fd
644 fi
645 %systemd_preun bacula-fd.service
646
647 %postun fd
648 %systemd_reload
649
650 %post sd
651 %update_configs
652 /sbin/chkconfig --add bacula-sd
653 %service bacula-sd restart "Bacula Storage daemon"
654 %systemd_post bacula-sd.service
655
656 %preun sd
657 if [ "$1" = "0" ]; then
658         %service bacula-sd stop
659         /sbin/chkconfig --del bacula-sd
660 fi
661 %systemd_preun bacula-sd.service
662
663 %postun sd
664 %systemd_reload
665
666 %pre console
667 if [ -e %{_sysconfdir}/console.conf -a ! -e %{_sysconfdir}/bconsole.conf ]; then
668         mv %{_sysconfdir}/console.conf %{_sysconfdir}/bconsole.conf
669 fi
670
671 %post console
672 %update_configs
673
674 %triggerpostun common -- %{name}-common < 5.0.1-2
675 find %{_sysconfdir}/bat.conf* -perm /007 -print0 2>/dev/null | xargs -0 -r chmod 600 || :
676
677 %post console-qt
678 %update_configs
679
680 %post tray-monitor
681 %update_configs
682
683 %define db_post() \
684 /sbin/ldconfig \
685 for name in "create database" "drop tables" "drop database" "grant privileges" "make tables" "update tables"; do \
686         prefix="${name%% *}" \
687         suffix="${name#* }" \
688         ln -sf "${prefix}_%{1}_${suffix}" %{_libexecdir}/%{name}/"${prefix}_bacula_${suffix}" || : \
689 done \
690 ln -sf "make_%{1}_catalog_backup" %{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup || : \
691 ln -sf libbaccats-%{1}-%{version}.so %{_libdir}/libbaccats-%{version}.so || : \
692 %service bacula-dir restart "Bacula Director daemon"
693
694 %post db-postgresql
695 %db_post postgresql
696
697 %postun db-postgresql -p /sbin/ldconfig
698
699 %post db-mysql
700 %db_post mysql
701
702 %postun db-mysql -p /sbin/ldconfig
703
704 %post db-sqlite3
705 %db_post sqlite3
706
707 %postun db-sqlite3 -p /sbin/ldconfig
708
709 %files common
710 %defattr(644,root,root,755)
711 %doc LICENSE
712 %dir %{_sysconfdir}
713 %attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/*-password
714 # do not remove bsmtp from files. Fix build if it is not installed.
715 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bsmtp
716 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/btraceback
717 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbac-9*.so
718 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbacsd-9*.so
719 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccfg-9*.so
720 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbacfind-9*.so
721 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbacsql-9*.so
722 %{_mandir}/man8/bacula.8*
723 %{_mandir}/man1/bsmtp.1*
724 %{_mandir}/man8/btraceback.8*
725 %dir %{_libexecdir}/%{name}
726 %{_libexecdir}/%{name}/btraceback.dbx
727 %{_libexecdir}/%{name}/btraceback.gdb
728 %{_libexecdir}/%{name}/bacula_config
729 %attr(770,root,bacula) %dir %{_localstatedir}
730 %attr(750,bacula,logs) %dir /var/log/bacula
731 %attr(640,bacula,logs) %ghost /var/log/bacula/log
732 %attr(750,bacula,logs) %dir /var/log/archive/bacula
733
734 %files dir
735 %defattr(644,root,root,755)
736 %doc ChangeLog ReleaseNotes LICENSE
737 #%doc examples %{name}-docs-%{version}/manual/{*.pdf,bacula}
738 %attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bacula-dir.conf
739 %attr(640,root,root) %config(noreplace) /etc/logrotate.d/bacula-dir
740 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/bacula-dir
741 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/bacula-dir
742 %{systemdunitdir}/bacula-dir.service
743 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bacula-dir
744 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bdirjson
745 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bregex
746 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bwild
747 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bacula-dbcheck
748 %{_mandir}/man8/bacula-dir.8*
749 %{_mandir}/man8/bacula-dbcheck.8*
750 %{_mandir}/man8/bregex.8*
751 %{_mandir}/man8/bwild.8*
752 %{_libexecdir}/%{name}/query.sql
753 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/delete_catalog_backup
754
755 %if %{with pgsql}
756 %files db-postgresql
757 %defattr(644,root,root,755)
758 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/create_postgresql_database
759 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_postgresql_database
760 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_postgresql_tables
761 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/grant_postgresql_privileges
762 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_postgresql_tables
763 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/update_postgresql_*
764 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_postgresql_catalog_backup
765 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-postgresql-9*.so
766
767 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-9*.so
768 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/create_bacula_database
769 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_tables
770 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_database
771 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/grant_bacula_privileges
772 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_bacula_tables
773 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/update_bacula_tables
774 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup
775 %endif
776
777 %if %{with mysql}
778 %files db-mysql
779 %defattr(644,root,root,755)
780 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/create_mysql_database
781 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_mysql_database
782 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_mysql_tables
783 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/grant_mysql_privileges
784 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_mysql_tables
785 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/update_mysql_*
786 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_mysql_catalog_backup
787 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-mysql-9*.so
788
789 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-9*.so
790 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/create_bacula_database
791 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_tables
792 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_database
793 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/grant_bacula_privileges
794 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_bacula_tables
795 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/update_bacula_tables
796 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup
797 %endif
798
799 %if %{with sqlite3}
800 %files db-sqlite3
801 %defattr(644,root,root,755)
802 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/create_sqlite3_database
803 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_sqlite3_database
804 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_sqlite3_tables
805 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/grant_sqlite3_privileges
806 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_sqlite3_tables
807 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/update_sqlite3_*
808 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_sqlite3_catalog_backup
809 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-sqlite3-9*.so
810
811 %ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-9*.so
812 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/create_bacula_database
813 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_tables
814 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_database
815 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/grant_bacula_privileges
816 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_bacula_tables
817 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/update_bacula_tables
818 %ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup
819 %endif
820
821 %files fd
822 %defattr(644,root,root,755)
823 %doc LICENSE
824 %attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bacula-fd.conf
825 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/bacula-fd
826 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/bacula-fd
827 %{systemdunitdir}/bacula-fd.service
828 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bacula-fd
829 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bfdjson
830 %attr(755,root,root) %{_libdir}/bpipe-fd.so
831 %{_mandir}/man8/bacula-fd.8*
832
833 %files sd
834 %defattr(644,root,root,755)
835 %doc LICENSE
836 %attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bacula-sd.conf
837 %attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/mtx-changer.conf
838 %attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/bacula-sd
839 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/bacula-sd
840 %{systemdunitdir}/bacula-sd.service
841 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bacula-sd
842 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bcopy
843 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bextract
844 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bls
845 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bscan
846 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bsdjson
847 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/btape
848 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/baculabackupreport
849 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/bacula-tray-monitor.desktop
850 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/disk-changer
851 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/isworm
852 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/mtx-changer
853 %attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/tapealert
854 %attr(755,root,root) %{_libdir}/bacula-sd-aligned-driver-9.*.so
855 %if %{with s3}
856 %attr(755,root,root) %{_libdir}/bacula-sd-cloud-driver-9.*.so
857 %endif
858
859 %{_mandir}/man8/bacula-sd.8*
860 %{_mandir}/man8/bcopy.8*
861 %{_mandir}/man8/bextract.8*
862 %{_mandir}/man8/bls.8*
863 %{_mandir}/man8/bscan.8*
864 %{_mandir}/man8/btape.8*
865
866 %files console
867 %defattr(644,root,root,755)
868 %doc LICENSE
869 %attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bconsole.conf
870 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bconsole
871 %attr(755,root,root) %{_sbindir}/bbconsjson
872 %{_mandir}/man8/bconsole.8*
873
874 %if %{with qt}
875 %files console-qt
876 %defattr(644,root,root,755)
877 %doc LICENSE
878 %{_pixmapsdir}/%{name}.png
879 %{_desktopdir}/bat.desktop
880 # Do not make this file world-readable or any user will get full access to the
881 # backup system
882 %attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bat.conf
883 %attr(755,root,root) %{_bindir}/bat
884 %{_mandir}/man1/bat.1*
885 %{_docdir}/%{name}
886 %endif
887
888 %if %{with nagios}
889 %files -n nagios-plugin-check_bacula
890 %defattr(644,root,root,755)
891 %attr(755,root,root) %{nagiosplugindir}/check_bacula
892 %endif
This page took 0.235346 seconds and 3 git commands to generate.