drop broken obsolete
[packages/bacula.git] / bacula.spec
CommitLineData
c0d46bda
JK
1## TODO:
2# - fix libtoolize
b0473ed3 3# - update desktop files, think about su-wrappers for console (with .desktop files)
2007449a 4# - fix log file permissions
2b68b0cb 5#
f2527d22 6# Conditional build:
55b5244a 7%bcond_without qt # BAT / qt-console Qt5 GUI
41bc1b6e
JK
8%bcond_without mysql # use MySQL
9%bcond_without pgsql # use PostgreSQL
41bc1b6e 10%bcond_without sqlite3 # use SQLite3
55b5244a
JK
11%bcond_without nagios # build nagios plugin
12%bcond_without s3 # Amazon S3 cloud backend
6d11b02b 13%bcond_with sqlite3_sync_off # makes SQLite3 backend much faster, but less reliable
0eba139b 14
8ba087a4 15%if %{without sqlite3}
aeaed87e 16%undefine with_sqlite3_sync_off
17%endif
0eba139b 18
55b5244a
JK
19# Bacula requires this specific, custom version
20%define libs3_version 20181010
21
bb6e7dc5 22Summary: Bacula - The Network Backup Solution
6a00efc0 23Summary(pl.UTF-8): Bacula - rozwiązanie do wykonywania kopii zapasowych po sieci
bb6e7dc5 24Name: bacula
55b5244a 25Version: 9.4.2
7e41e9e4 26Release: 1
ccb5f851 27License: AGPL v3
52504a6d 28Group: Networking/Utilities
71a8c088 29Source0: http://downloads.sourceforge.net/bacula/%{name}-%{version}.tar.gz
55b5244a
JK
30# Source0-md5: 376e67b16cfa7254a5717177770233b6
31Source1: https://www.bacula.org/downloads/libs3-%{libs3_version}.tar.gz
3e309ba3 32# Source1-md5: 08fbaea463b12974ebf7f4c2b336c38c
5ce18635
AM
33Source10: %{name}-dir.init
34Source11: %{name}-fd.init
35Source12: %{name}-sd.init
36Source13: %{name}.logrotate
4280e495
JK
37Source14: %{name}-dir.sysconfig
38Source15: %{name}-fd.sysconfig
39Source16: %{name}-sd.sysconfig
b6e1a6b6
JK
40Source17: %{name}-dir.service
41Source18: %{name}-fd.service
42Source19: %{name}-sd.service
0a03f92d 43Patch0: %{name}-mtx-changer.patch
53a3431c 44Patch1: %{name}-branding.patch
c0d46bda
JK
45Patch2: %{name}-desktop.patch
46Patch3: make_catalog_backup-setup-home.patch
47Patch4: %{name}-no_lockmgr.patch
61a46f05 48Patch5: x32.patch
55b5244a 49Patch6: libs3-curl.patch
bb6e7dc5 50URL: http://www.bacula.org/
0819f86f 51BuildRequires: acl-devel
f6b184fc 52BuildRequires: autoconf >= 2.61
f2337569 53BuildRequires: automake
55b5244a 54%{?with_s3:BuildRequires: curl-devel}
1c4c1905 55BuildRequires: gettext-tools
0819f86f 56BuildRequires: libcap-devel
2ddca527 57BuildRequires: libtool >= 2:2.2
f183f7ef 58BuildRequires: libwrap-devel
55b5244a 59%{?with_s3:BuildRequires: libxml2-devel}
cc01862b 60BuildRequires: ncurses-devel
bb6e7dc5
AM
61BuildRequires: openssl-devel
62BuildRequires: pkgconfig
c0d46bda 63BuildRequires: python
b403dd64 64BuildRequires: python-modules
dae4f8f4 65%if %{with qt}
55b5244a
JK
66BuildRequires: Qt5Core-devel
67BuildRequires: Qt5Gui-devel
68BuildRequires: qt5-build
69BuildRequires: qt5-qmake
c19580f6 70%endif
4c7199dc
SP
71%{?with_mysql:BuildRequires: mysql-devel}
72%{?with_pgsql:BuildRequires: postgresql-devel}
bb6e7dc5 73BuildRequires: readline-devel
12eebbf8 74BuildRequires: rpm >= 4.4.9-56
b403dd64 75BuildRequires: rpm-pythonprov
b6e1a6b6 76BuildRequires: rpmbuild(macros) >= 1.644
cc01862b 77BuildRequires: sed >= 4.0
6d11b02b 78%{?with_sqlite3:BuildRequires: sqlite3-devel}
b403dd64 79BuildRequires: which
bb6e7dc5 80BuildRequires: zlib-devel
377f2efa 81Requires: systemd-units >= 38
bb6e7dc5
AM
82BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
83
d5e827d3 84%define _sysconfdir /etc/%{name}
1a72afd2 85%define _localstatedir /var/lib/%{name}
d5e827d3 86%define nagiosplugindir %{_libdir}/nagios/plugins
bb6e7dc5 87
9a766d73
AM
88# db packages contain duplicates
89%define _duplicate_files_terminate_build 0
90
b8003eec 91# from 'the worst' to 'the best'
53a3431c 92%define databases %{?with_sqlite3:sqlite3} %{?with_mysql:mysql} %{?with_pgsql:postgresql}
41bc1b6e 93
b60fe5cb
ER
94# dependency section is broken. ccache usage is instead to makefiles
95%undefine with_ccache
96
bb6e7dc5
AM
97%description
98Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
99computers.
100
101Bacula is a set of computer programs that permit you (or the system
102administrator) to manage backup, recovery, and verification of
103computer data across a network of computers of different kinds. In
104technical terms, it is a network client/server based backup program.
105Bacula is relatively easy to use and efficient, while offering many
106advanced storage management features that make it easy to find and
5ce18635 107recover lost or damaged files.
bb6e7dc5 108
192fbfcf
JR
109%description -l pl.UTF-8
110Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
cc01862b 111
192fbfcf
JR
112Bacula to zbiór programów umożliwiających administratorowi na
113zarządzanie kopiami zapasowymi, odzyskiwaniem i weryfikacją danych w
168306e6
ER
114sieci komputerów różnego rodzaju. W terminologii technicznej jest to
115program do kopii zapasowych pracujący w architekturze klient-serwer.
116Bacula jest stosunkowo łatwa w użyciu i wydajna, oferując przy tym
117wiele zaawansowanych możliwości przy zarządzaniu nośnikami,
118ułatwiających znalezienie i odzyskanie utraconych lub uszkodzonych
119plików.
cc01862b 120
5ce18635
AM
121%package common
122Summary: Common files for bacula package
6a00efc0 123Summary(pl.UTF-8): Pliki wspólne dla pakietu bacula
bb6e7dc5 124Group: Networking/Utilities
237bfacd
JK
125Requires(post): openssl-tools
126Requires(post): sed >= 4.0
1bd568e8 127Requires(post,preun): /sbin/chkconfig
65253ffd
JK
128Requires(postun): /usr/sbin/groupdel
129Requires(postun): /usr/sbin/userdel
1b0a2248 130Requires(pre): /usr/sbin/groupadd
131Requires(pre): /usr/sbin/useradd
abdcd1c5
JB
132Conflicts: bacula-console < 0:1.34.6
133Conflicts: bacula-dir < 0:1.34.6
134Conflicts: bacula-fd < 0:1.34.6
135Conflicts: bacula-sd < 0:1.34.6
5c4729e7 136Conflicts: logrotate < 3.8.0
bb6e7dc5 137
5ce18635 138%description common
bb6e7dc5
AM
139Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
140computers.
141
142Bacula is a set of computer programs that permit you (or the system
143administrator) to manage backup, recovery, and verification of
144computer data across a network of computers of different kinds. In
145technical terms, it is a network client/server based backup program.
146Bacula is relatively easy to use and efficient, while offering many
147advanced storage management features that make it easy to find and
5ce18635 148recover lost or damaged files.
bb6e7dc5 149
192fbfcf
JR
150%description common -l pl.UTF-8
151Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
cc01862b 152
192fbfcf
JR
153Bacula to zbiór programów umożliwiających administratorowi na
154zarządzanie kopiami zapasowymi, odzyskiwaniem i weryfikacją danych w
168306e6
ER
155sieci komputerów różnego rodzaju. W terminologii technicznej jest to
156program do kopii zapasowych pracujący w architekturze klient-serwer.
157Bacula jest stosunkowo łatwa w użyciu i wydajna, oferując przy tym
158wiele zaawansowanych możliwości przy zarządzaniu nośnikami,
159ułatwiających znalezienie i odzyskanie utraconych lub uszkodzonych
160plików.
cc01862b 161
5ce18635
AM
162%package dir
163Summary: Bacula Director and Catalog services
6a00efc0 164Summary(pl.UTF-8): Usługi Bacula Director i Catalog
5ce18635 165Group: Networking/Utilities
237bfacd 166Requires(post): sed >= 4.0
74c2ad1c
ER
167Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
168Requires: bacula(db) = %{version}-%{release}
377f2efa 169Requires: systemd-units >= 38
abdcd1c5 170Obsoletes: bacula-updatedb
bb6e7dc5 171
5ce18635
AM
172%description dir
173Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
174computers.
175
176Bacula Director is the program that supervises all the backup,
177restore, verify and archive operations. The system administrator uses
178the Bacula Director to schedule backups and to recover files. Catalog
179services are comprised of the software programs responsible for
180maintaining the file indexes and volume databases for all files backed
181up. The Catalog services permit the System Administrator or user to
182quickly locate and restore any desired file, since it maintains a
7533d19f 183record of all Volumes used, all Jobs run, and all Files saved.
5ce18635 184
192fbfcf
JR
185%description dir -l pl.UTF-8
186Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
cc01862b 187
192fbfcf 188Bacula Director to program nadzorujący wszystkie operacje wykonywania
cc01862b 189kopii zapasowych, odzyskiwania, weryfikacji i archiwizowania.
192fbfcf
JR
190Administrator używa Bacula Directora do szeregowania kopii zapasowych
191oraz odzyskiwania plików. Usługi katalogowe (Catalog services) są
168306e6
ER
192używane przez programy odpowiedzialne za zarządzanie indeksami plików
193i bazą danych wolumenów dla wszystkich kopiowanych plików. Usługi
194katalogowe umożliwiają administratorowi lub użytkownikowi szybko
195zlokalizować i odtworzyć dowolny plik, ponieważ utrzymują rekord ze
196wszystkimi używanymi wolumenami, uruchomionymi zadaniami i zapisanymi
197plikami.
cc01862b 198
5ce18635
AM
199%package console
200Summary: Bacula Console
6a00efc0 201Summary(pl.UTF-8): Konsola Baculi
5ce18635 202Group: Networking/Utilities
237bfacd 203Requires(post): sed >= 4.0
74c2ad1c 204Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
5ce18635
AM
205
206%description console
207Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
208computers.
209
210Bacula Console is the program that allows the administrator or user to
211communicate with the Bacula Director. This is the text only console
212interface.
213
192fbfcf
JR
214%description console -l pl.UTF-8
215Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
cc01862b 216
192fbfcf
JR
217Bacula Console to program umożliwiający administratorowi lub
218użytkownikowi komunikowanie się z programem Bacula Director. To jest
cc01862b
JB
219interfejs czysto tekstowy.
220
348912a8
JK
221%package console-qt
222Summary: bat – The Bacula Administration Tool
223Summary(pl.UTF-8): bat – narzędzie administratora Baculi
304bb97e
AM
224Group: Networking/Utilities
225Requires(post): sed >= 4.0
74c2ad1c 226Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
55b5244a 227Requires: Qt5Core
304bb97e 228
348912a8 229%description console-qt
304bb97e
AM
230Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
231computers.
232
82139dcc
JK
233bat is short for Bacula Administration Tool. It is a GUI form of
234bconsole, but with many additional features.
304bb97e 235
348912a8 236%description console-qt -l pl.UTF-8
304bb97e
AM
237Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
238
348912a8
JK
239bat, czyli Bacula Administration Tool, jest graficznym odpowiednikiem
240bconsole, z wieloma dodatkowymi funkcjami.
304bb97e 241
237bfacd
JK
242%package tray-monitor
243Summary: Bacula Tray Monitor
244Group: Networking/Utilities
237bfacd 245Requires(post): sed >= 4.0
74c2ad1c 246Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
237bfacd
JK
247
248%description tray-monitor
249Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
250computers.
251
1b0a2248 252The Monitor program is typically an icon in the system tray. However,
253once the icon is expanded into a full window, the administrator or
254user can obtain status information about the Director or the backup
255status on the local workstation or any other Bacula daemon that is
256configured.
237bfacd 257
5ce18635
AM
258%package fd
259Summary: Bacula File services (Client)
6a00efc0 260Summary(pl.UTF-8): Usługi Bacula File (klient)
5ce18635 261Group: Networking/Utilities
237bfacd 262Requires(post): sed >= 4.0
74c2ad1c 263Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
377f2efa 264Requires: systemd-units >= 38
5ce18635
AM
265
266%description fd
267Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
268computers.
269
270Bacula File services (or Client program) is the software program that
271is installed on the machine to be backed up. It is specific to the
272operating system on which it runs and is responsible for providing the
273file attributes and data when requested by the Director. The File
274services are also responsible for the file system dependent part of
275restoring the file attributes and data during a recovery operation.
276This program runs as a daemon on the machine to be backed up, and in
277some of the documentation, the File daemon is referred to as the
278Client (for example in Bacula configuration file).
279
192fbfcf
JR
280%description fd -l pl.UTF-8
281Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
282
168306e6
ER
283Usługi Bacula File (inaczej program kliencki) to oprogramowanie, które
284instaluje się na maszynach, z których mają być wykonywane kopie
285zapasowe. Są one specyficzne dla systemu operacyjnego, pod którym
286działa dana maszyna i odpowiadają za dostarczanie atrybutów i danych
287plików na żądanie Directora. Usługi plikowe są także odpowiedzialne za
288zależną od systemu plików część odzyskiwania atrybutów i danych plików
289podczas operacji odzyskiwania danych. Program działa jako demon na
290maszynie, która ma być backupowana i w części dokumentacji demon ten
291(File) jest nazywany klientem (na przykład w pliku konfiguracyjnym
292Baculi).
cc01862b 293
5ce18635
AM
294%package sd
295Summary: Bacula Storage services
6a00efc0 296Summary(pl.UTF-8): Usługi Bacula Storage
5ce18635 297Group: Networking/Utilities
237bfacd 298Requires(post): sed >= 4.0
74c2ad1c 299Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
377f2efa 300Requires: systemd-units >= 38
82139dcc 301Suggests: mtx
329073aa 302Conflicts: dvd+rw-tools <= 5.21.4.10.8-1
5ce18635
AM
303
304%description sd
305Bacula - It comes by night and sucks the vital essence from your
306computers.
307
308Bacula Storage services consist of the software programs that perform
309the storage and recovery of the file attributes and data to the
310physical backup media or volumes. In other words, the Storage daemon
311is responsible for reading and writing your tapes (or other storage
312media, e.g. files). The Storage services runs as a daemon on the
313machine that has the backup device (usually a tape drive).
bb6e7dc5 314
192fbfcf
JR
315%description sd -l pl.UTF-8
316Bacula - przychodzi nocą i wysysa żywotny ekstrakt z komputerów.
cc01862b 317
192fbfcf
JR
318Usługi Bacula Storage składają się z programów obsługujących
319przechowywanie danych oraz odzyskiwanie atrybutów i danych na
168306e6
ER
320fizycznych nośnikach lub wolumenach. Innymi słowy, demon Storage jest
321odpowiedzialny za odczyt i zapis taśm (lub innych nośników do
322przechowywania danych, np. plików). Usługi Storage działają jako demon
323na maszynie, która zawiera urządzenie backupowe (zwykle napęd
192fbfcf 324taśmowy).
cc01862b 325
41bc1b6e
JK
326%package db-postgresql
327Summary: PostgreSQL database driver for Bacula
328Summary(pl.UTF-8): Sterownik bazy PostgreSQL dla Baculi
329Group: Networking/Utilities
330Requires(post): /sbin/ldconfig
74c2ad1c
ER
331Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
332Provides: bacula(db) = %{version}-%{release}
168306e6 333Obsoletes: bacula(db)
41bc1b6e
JK
334
335%description db-postgresql
336PostgreSQL database driver for Bacula.
337
338%description db-postgresql -l pl.UTF-8
339Sterownik bazy PostgreSQL dla Baculi.
340
341%package db-mysql
342Summary: MySQL database driver for Bacula
343Summary(pl.UTF-8): Sterownik bazy MySQL dla Baculi
344Group: Networking/Utilities
345Requires(post): /sbin/ldconfig
74c2ad1c
ER
346Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
347Provides: bacula(db) = %{version}-%{release}
168306e6 348Obsoletes: bacula(db)
41bc1b6e
JK
349
350%description db-mysql
351MySQL database driver for Bacula.
352
353%description db-mysql -l pl.UTF-8
354Sterownik bazy MySQL dla Baculi.
355
356%package db-sqlite3
357Summary: SQLite database driver for Bacula
358Summary(pl.UTF-8): Sterownik bazy SQLite dla Baculi
359Group: Networking/Utilities
360Requires(post): /sbin/ldconfig
74c2ad1c
ER
361Requires: %{name}-common = %{version}-%{release}
362Provides: bacula(db) = %{version}-%{release}
168306e6 363Obsoletes: bacula(db)
41bc1b6e
JK
364
365%description db-sqlite3
366SQLite database driver for Bacula.
367
368%description db-sqlite3 -l pl.UTF-8
369Sterownik bazy SQLite dla Baculi.
370
b0473ed3
ER
371%package -n nagios-plugin-check_bacula
372Summary: Nagios plugin to check bacula
373Group: Networking
374Requires: nagios-common
375
376%description -n nagios-plugin-check_bacula
377Nagios plugin to check bacula.
378
77ce6669 379%define _noautoreq libbaccats-%{version}.so
82139dcc 380# provided by various db libraries as a symlink
77ce6669 381
bb6e7dc5 382%prep
55b5244a 383%setup -q -a 1
0a03f92d 384%patch0 -p1
53a3431c 385%patch1 -p1
cf0cfe65 386%patch2 -p1
ecb9bab1 387%patch3 -p1
e740cd49 388%patch4 -p1
61a46f05 389%ifarch x32
7563ecc8 390%patch5 -p1
61a46f05 391%endif
55b5244a
JK
392%if %{with s3}
393cd libs3-%{libs3_version}
394%patch6 -p1
395cd ..
396%endif
cf50297e 397
10650249
AM
398sed -i -e 's#bindir=.*#bindir=%{_bindir}#g' \
399 src/cats/create_* src/cats/delete_* src/cats/drop_* \
400 src/cats/grant_* src/cats/make_* src/cats/update_*
237bfacd 401sed -i -e 's/@hostname@/--hostname--/' src/*/*.conf.in
efb15923 402sed -i -e 's/@basename@/--hostname--/' src/*/*.conf.in
bb6e7dc5
AM
403
404%build
4a39c080 405cd autoconf
c0d46bda
JK
406%{__aclocal} -I bacula-macros -I gettext-macros -I libtool
407## $BUILD_DIR not seen by libtoolize, export it
408#BUILD_DIR=.. %%{__libtoolize}
4a39c080 409cd ..
cf50297e
AM
410%{__autoconf} --prepend-include=$(pwd)/autoconf autoconf/configure.in > configure
411
55b5244a
JK
412%if %{with s3}
413cd libs3-%{libs3_version}
414CFLAGS="%{rpmcflags} -Wno-stringop-overflow" make VERBOSE=1 build/lib/libs3.a
415ln -s ../inc build/include
416cd ..
417%endif
418
dae3a0bd
JK
419CPPFLAGS="-I/usr/include/ncurses -I%{_includedir}/readline"
420
55b5244a 421QMAKE=%{_bindir}/qmake-qt5 \
53a3431c 422%configure \
c0d46bda 423 DISTNAME=pld-linux \
53a3431c 424 --with-scriptdir=%{_libexecdir}/%{name} \
dae4f8f4 425 %{?with_qt:--enable-bat} \
53a3431c
AM
426 --disable-conio \
427 --enable-smartalloc \
53a3431c
AM
428 --with-readline \
429 --with-tcp-wrappers \
430 --with-working-dir=%{_var}/lib/%{name} \
431 --with-dump-email="root@localhost" \
432 --with-job-email="root@localhost" \
433 --with-smtp-host=localhost \
434 --with-pid-dir=/var/run \
435 --with-subsys-dir=/var/lock/subsys \
82139dcc 436 --with-systemd=%{systemdunitdir} \
53a3431c
AM
437 --enable-batch-insert \
438 %{?with_pgsql:--with-postgresql} \
439 %{?with_mysql:--with-mysql} \
440 %{?with_sqlite3:--with-sqlite3} \
441 %{?with_sqlite3_sync_off:--enable-extra-sqlite3-init="pragma synchronous=0;"} \
55b5244a
JK
442 %{!?with_s3:--without-s3} \
443 %{?with_s3:--with-s3=$PWD/libs3-%{libs3_version}/build} \
53a3431c
AM
444 --with-dir-password="#FAKE-dir-password#" \
445 --with-fd-password="#FAKE-fd-password#" \
446 --with-sd-password="#FAKE-sd-password#" \
447 --with-mon-dir-password="#FAKE-mon-dir-password#" \
448 --with-mon-fd-password="#FAKE-mon-fd-password#" \
449 --with-mon-sd-password="#FAKE-mon-sd-password#" \
450 --with-openssl
bb6e7dc5 451
dae4f8f4 452%if %{with qt}
b8003eec 453cd src/qt-console
55b5244a 454qmake-qt5 bat.pro
b8003eec
JK
455cd ../..
456%endif
457
55b5244a
JK
458%{__make} \
459 %{?with_s3:S3_LIBS="$PWD/libs3-%{libs3_version}/build/lib -ls3 $(pkg-config --libs libcurl libxml2)"} \
460 2>&1 | tee log
ffb67df4
AM
461# check for build errors
462grep "Error in" log && exit 1
b8003eec 463
b0473ed3
ER
464%if %{with nagios}
465# nagios plugin
466%{__make} -C examples/nagios/check_bacula
467%endif
468
bb6e7dc5
AM
469%install
470rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
b6e1a6b6 471install -d $RPM_BUILD_ROOT/etc/{rc.d/init.d,logrotate.d,pam.d,sysconfig} \
b6e1a6b6 472 $RPM_BUILD_ROOT{%{_pixmapsdir},%{_desktopdir}} \
3f2aae08 473 $RPM_BUILD_ROOT{%{_mandir},%{_bindir},/var/log{,/archive}/bacula} \
b6e1a6b6 474 $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}
bb6e7dc5
AM
475
476%{__make} install \
477 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
478
55b5244a
JK
479%{__make} -C src/stored install-aligned \
480 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
481
482%if %{with s3}
483%{__make} -C src/stored install-cloud \
484 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
485%endif
486
21838166
AM
487# create copies of make_catalog_backup for specific databases; zeore default one (will be ghost)
488for database in %{databases}; do
489 sed -e "s#default_db_type=.*#default_db_type=${database}#g" \
c10faab3
JR
490 $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup \
491 > $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_${database}_catalog_backup
492 chmod 755 $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_${database}_catalog_backup
21838166 493done
c10faab3 494:> $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup
21838166 495
5a48616e 496# we use db dependant (at compile time) shell script only
53a3431c 497rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup.pl
5a48616e 498
53a3431c 499## replace with empty file, replaced by ldconfig from each db-* package on intsall
21838166
AM
500rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-%{version}.so
501touch $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-%{version}.so
aa70ead8 502
8b9ffa69
ER
503install -p %{SOURCE10} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/bacula-dir
504install -p %{SOURCE11} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/bacula-fd
505install -p %{SOURCE12} $RPM_BUILD_ROOT/etc/rc.d/init.d/bacula-sd
506cp -a %{SOURCE13} $RPM_BUILD_ROOT/etc/logrotate.d/%{name}-dir
507cp -a %{SOURCE14} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/bacula-dir
508cp -a %{SOURCE15} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/bacula-fd
509cp -a %{SOURCE16} $RPM_BUILD_ROOT/etc/sysconfig/bacula-sd
b6e1a6b6
JK
510cp -a %{SOURCE17} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/bacula-dir.service
511cp -a %{SOURCE18} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/bacula-fd.service
512cp -a %{SOURCE19} $RPM_BUILD_ROOT%{systemdunitdir}/bacula-sd.service
d907cd57 513
dae4f8f4 514%if %{with qt}
37bd6446
ER
515# qmake somewhy does not always create install_bins target. install our own the bin
516rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/bat
517libtool --silent --mode=install install src/qt-console/bat $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}
8edc54f3 518cp -a scripts/bacula.png $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}/bacula.png
b0473ed3 519cp -a scripts/bat.desktop $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
304bb97e
AM
520%endif
521
3c0eac7c
AM
522touch $RPM_BUILD_ROOT/var/log/bacula/log
523
2f8e46d4
ER
524# install the updatedb scripts for older versions that last full release
525# 2.0 -> 3.0 : 10_to_11
21838166 526# 5.0 -> 5.2 : 12_to_14
2f8e46d4 527install -p updatedb/update_*_tables_10_to_11 $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}
21838166 528install -p updatedb/update_*_tables_11_to_12 $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}
d907cd57 529
237bfacd
JK
530# place for site passwords
531touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/{dir-password,fd-password,sd-password}
532touch $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/{mon-dir-password,mon-fd-password,mon-sd-password}
bb6e7dc5 533
5a48616e 534mv $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/mtx-changer.conf $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/mtx-changer.conf
0a03f92d 535
1a72afd2
AM
536# some file changes
537rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/{gconsole,startmysql,stopmysql,bacula,bconsole,fd}
1a72afd2 538
8ba087a4
ER
539rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/ChangeLog
540rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/INSTALL
541rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/LICENSE
542rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/README
543rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/ReleaseNotes
544rm $RPM_BUILD_ROOT%{_docdir}/bacula/VERIFYING
8ba087a4 545
7545e94f
JK
546# startup scripts, those in /etc/rc.d/init.d are better
547rm $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/bacula
548rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/bacula-ctl-*
549
41bc1b6e 550# unsupported
8fb2ca23 551rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libexecdir}/%{name}/btraceback.mdb
41bc1b6e 552
7545e94f
JK
553# rename to avoid possible conflicts
554mv $RPM_BUILD_ROOT%{_sbindir}/{,bacula-}dbcheck
555mv $RPM_BUILD_ROOT%{_mandir}/man8/{,bacula-}dbcheck.8.gz
556
557# no -devel files packaged, so this is also useless
55b5244a
JK
558rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbac{,cfg,find,sql,cats,sd}.{so,la}
559rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/bacula-sd-*-driver.so
fe739daa
JK
560%{?with_mysql:rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-mysql.{la,so}}
561%{?with_pgsql:rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-postgresql.{la,so}}
562%{?with_sqlite3:rm $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libbaccats-sqlite3.{la,so}}
7545e94f 563
b0473ed3 564%if %{with nagios}
819cd4b0 565install -d $RPM_BUILD_ROOT%{nagiosplugindir}
b0473ed3
ER
566%{__make} -C examples/nagios/check_bacula install \
567 sbindir=%{nagiosplugindir} \
568 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
569%endif
7545e94f 570
f2337569
JB
571%clean
572rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
573
5ce18635 574%pre common
fbc59152
ER
575%groupadd -P %{name}-common -g 136 -r -f bacula
576%useradd -P %{name}-common -u 136 -r -d /var/lib/bacula -s /bin/false -c "Bacula User" -g bacula bacula
5ce18635 577
b8003eec 578%define update_configs \
210f992b 579echo "Updating bacula passwords and names..." | %banner -a %{name} \
5a48616e 580cd %{_sysconfdir} \
2f8e46d4
ER
581for f in *-password; do \
582 if [ ! -s $f ]; then \
b8003eec
JK
583 openssl rand -base64 33 > $f \
584 fi \
2f8e46d4
ER
585 p=$(cat $f) \
586 for cf in *.conf *.conf.rpmnew; do \
b8003eec
JK
587 [ -f $cf ] && sed -i -e"s:#FAKE-$f#:$p:" "$cf" || : \
588 done \
589done \
2f8e46d4 590for cf in *.conf *.conf.rpmnew; do \
b8003eec
JK
591 [ -f $cf ] && sed -i -e"s:--hostname--:`hostname`:" "$cf" || : \
592done
593
237bfacd 594%post common
0a03f92d 595/sbin/ldconfig
b8003eec 596%update_configs
237bfacd 597
5ce18635 598%postun common
0a03f92d 599/sbin/ldconfig
28c9f5d0
AM
600if [ "$1" = "0" ]; then
601 %userremove bacula
602 %groupremove bacula
603fi
5ce18635 604
e31a1707 605%triggerpostun dir -- %{name}-dir < %{version}-0
b8003eec
JK
606%banner bacula-dir -t3 <<EOF
607You have upgraded from an older version of Bacula director.
bb6e7dc5 608
b8003eec
JK
609You will probably need to call %{_libexecdir}/%{name}/update_bacula_tables
610script to upgrade the database.
f0b67fde
ER
611
612Ensure you database partition has enough free space before you run the upgrade,
613i.e check that there is enough room to rebuild 'File' table (it is the largest
614in bacula db).
615
b8003eec 616EOF
237bfacd 617
b8003eec
JK
618%post dir
619%update_configs
1a72afd2 620/sbin/chkconfig --add bacula-dir
52504a6d 621%service bacula-dir restart "Bacula Director daemon"
b6e1a6b6 622%systemd_post bacula-dir.service
bb6e7dc5 623
5ce18635 624%preun dir
1a72afd2 625if [ "$1" = "0" ]; then
52504a6d 626 %service bacula-dir stop
9aa69d51 627 /sbin/chkconfig --del bacula-dir
1a72afd2 628fi
b6e1a6b6
JK
629%systemd_preun bacula-dir.service
630
631%postun dir
632%systemd_reload
bb6e7dc5 633
5ce18635 634%post fd
b8003eec 635%update_configs
1a72afd2 636/sbin/chkconfig --add bacula-fd
52504a6d 637%service bacula-fd restart "Bacula File daemon"
b6e1a6b6 638%systemd_post bacula-fd.service
bb6e7dc5 639
5ce18635 640%preun fd
1a72afd2 641if [ "$1" = "0" ]; then
52504a6d 642 %service bacula-fd stop
9aa69d51 643 /sbin/chkconfig --del bacula-fd
1a72afd2 644fi
b6e1a6b6
JK
645%systemd_preun bacula-fd.service
646
647%postun fd
648%systemd_reload
5ce18635
AM
649
650%post sd
b8003eec 651%update_configs
1a72afd2 652/sbin/chkconfig --add bacula-sd
52504a6d 653%service bacula-sd restart "Bacula Storage daemon"
b6e1a6b6 654%systemd_post bacula-sd.service
bb6e7dc5 655
5ce18635 656%preun sd
1a72afd2 657if [ "$1" = "0" ]; then
52504a6d 658 %service bacula-sd stop
9aa69d51 659 /sbin/chkconfig --del bacula-sd
1a72afd2 660fi
b6e1a6b6
JK
661%systemd_preun bacula-sd.service
662
663%postun sd
664%systemd_reload
5ce18635
AM
665
666%pre console
667if [ -e %{_sysconfdir}/console.conf -a ! -e %{_sysconfdir}/bconsole.conf ]; then
9aa69d51 668 mv %{_sysconfdir}/console.conf %{_sysconfdir}/bconsole.conf
bb6e7dc5
AM
669fi
670
237bfacd 671%post console
b8003eec 672%update_configs
237bfacd 673
827db798 674%triggerpostun common -- %{name}-common < 5.0.1-2
44069e22 675find %{_sysconfdir}/bat.conf* -perm /007 -print0 2>/dev/null | xargs -0 -r chmod 600 || :
3a5cd5d7 676
348912a8 677%post console-qt
b8003eec 678%update_configs
304bb97e 679
237bfacd 680%post tray-monitor
b8003eec 681%update_configs
bb6e7dc5 682
41bc1b6e
JK
683%define db_post() \
684/sbin/ldconfig \
b0473ed3 685for name in "create database" "drop tables" "drop database" "grant privileges" "make tables" "update tables"; do \
41bc1b6e
JK
686 prefix="${name%% *}" \
687 suffix="${name#* }" \
b0473ed3 688 ln -sf "${prefix}_%{1}_${suffix}" %{_libexecdir}/%{name}/"${prefix}_bacula_${suffix}" || : \
dae3a0bd 689done \
5a48616e 690ln -sf "make_%{1}_catalog_backup" %{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup || : \
21838166 691ln -sf libbaccats-%{1}-%{version}.so %{_libdir}/libbaccats-%{version}.so || : \
dae3a0bd
JK
692%service bacula-dir restart "Bacula Director daemon"
693
41bc1b6e
JK
694%post db-postgresql
695%db_post postgresql
696
dfef965d 697%postun db-postgresql -p /sbin/ldconfig
dae3a0bd 698
41bc1b6e
JK
699%post db-mysql
700%db_post mysql
701
dfef965d 702%postun db-mysql -p /sbin/ldconfig
dae3a0bd 703
41bc1b6e
JK
704%post db-sqlite3
705%db_post sqlite3
706
dfef965d 707%postun db-sqlite3 -p /sbin/ldconfig
dae3a0bd 708
5ce18635
AM
709%files common
710%defattr(644,root,root,755)
237bfacd 711%doc LICENSE
1a72afd2 712%dir %{_sysconfdir}
1b0a2248 713%attr(600,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/*-password
7545e94f
JK
714# do not remove bsmtp from files. Fix build if it is not installed.
715%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bsmtp
7425cb9d 716%attr(755,root,root) %{_sbindir}/btraceback
8470f700
AM
717%attr(755,root,root) %{_libdir}/libbac-9*.so
718%attr(755,root,root) %{_libdir}/libbacsd-9*.so
719%attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccfg-9*.so
720%attr(755,root,root) %{_libdir}/libbacfind-9*.so
721%attr(755,root,root) %{_libdir}/libbacsql-9*.so
c74b041d 722%{_mandir}/man8/bacula.8*
7425cb9d
JK
723%{_mandir}/man1/bsmtp.1*
724%{_mandir}/man8/btraceback.8*
5ce18635 725%dir %{_libexecdir}/%{name}
1376b552 726%{_libexecdir}/%{name}/btraceback.dbx
5ce18635 727%{_libexecdir}/%{name}/btraceback.gdb
7545e94f 728%{_libexecdir}/%{name}/bacula_config
d6dbe33c 729%attr(770,root,bacula) %dir %{_localstatedir}
3c0eac7c
AM
730%attr(750,bacula,logs) %dir /var/log/bacula
731%attr(640,bacula,logs) %ghost /var/log/bacula/log
3f2aae08 732%attr(750,bacula,logs) %dir /var/log/archive/bacula
5ce18635
AM
733
734%files dir
bb6e7dc5 735%defattr(644,root,root,755)
c0d46bda 736%doc ChangeLog ReleaseNotes LICENSE
28647453 737#%doc examples %{name}-docs-%{version}/manual/{*.pdf,bacula}
cc515592 738%attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bacula-dir.conf
28c9f5d0 739%attr(640,root,root) %config(noreplace) /etc/logrotate.d/bacula-dir
1a72afd2 740%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/bacula-dir
cd23ba7c 741%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/bacula-dir
b6e1a6b6 742%{systemdunitdir}/bacula-dir.service
5ff0b6a3 743%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bacula-dir
8470f700 744%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bdirjson
7545e94f
JK
745%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bregex
746%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bwild
747%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bacula-dbcheck
79d0fef6 748%{_mandir}/man8/bacula-dir.8*
7545e94f 749%{_mandir}/man8/bacula-dbcheck.8*
3f7627bd
AM
750%{_mandir}/man8/bregex.8*
751%{_mandir}/man8/bwild.8*
79d0fef6 752%{_libexecdir}/%{name}/query.sql
5a48616e 753%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/delete_catalog_backup
41bc1b6e 754
722880a5 755%if %{with pgsql}
41bc1b6e
JK
756%files db-postgresql
757%defattr(644,root,root,755)
758%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/create_postgresql_database
759%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_postgresql_database
760%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_postgresql_tables
761%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/grant_postgresql_privileges
762%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_postgresql_tables
763%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/update_postgresql_*
21838166 764%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_postgresql_catalog_backup
8470f700 765%attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-postgresql-9*.so
41bc1b6e 766
8470f700 767%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-9*.so
41bc1b6e
JK
768%ghost %{_libexecdir}/%{name}/create_bacula_database
769%ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_tables
770%ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_database
771%ghost %{_libexecdir}/%{name}/grant_bacula_privileges
772%ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_bacula_tables
773%ghost %{_libexecdir}/%{name}/update_bacula_tables
21838166 774%ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup
722880a5 775%endif
41bc1b6e 776
722880a5 777%if %{with mysql}
41bc1b6e
JK
778%files db-mysql
779%defattr(644,root,root,755)
aeaed87e 780%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/create_mysql_database
781%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_mysql_database
782%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_mysql_tables
783%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/grant_mysql_privileges
784%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_mysql_tables
785%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/update_mysql_*
21838166 786%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_mysql_catalog_backup
8470f700 787%attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-mysql-9*.so
41bc1b6e 788
8470f700 789%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-9*.so
41bc1b6e
JK
790%ghost %{_libexecdir}/%{name}/create_bacula_database
791%ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_tables
792%ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_database
793%ghost %{_libexecdir}/%{name}/grant_bacula_privileges
794%ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_bacula_tables
795%ghost %{_libexecdir}/%{name}/update_bacula_tables
21838166 796%ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup
722880a5 797%endif
41bc1b6e 798
722880a5 799%if %{with sqlite3}
41bc1b6e
JK
800%files db-sqlite3
801%defattr(644,root,root,755)
802%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/create_sqlite3_database
803%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_sqlite3_database
804%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/drop_sqlite3_tables
805%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/grant_sqlite3_privileges
806%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_sqlite3_tables
807%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/update_sqlite3_*
21838166 808%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/make_sqlite3_catalog_backup
8470f700 809%attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-sqlite3-9*.so
41bc1b6e 810
8470f700 811%ghost %attr(755,root,root) %{_libdir}/libbaccats-9*.so
41bc1b6e
JK
812%ghost %{_libexecdir}/%{name}/create_bacula_database
813%ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_tables
814%ghost %{_libexecdir}/%{name}/drop_bacula_database
815%ghost %{_libexecdir}/%{name}/grant_bacula_privileges
816%ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_bacula_tables
817%ghost %{_libexecdir}/%{name}/update_bacula_tables
21838166 818%ghost %{_libexecdir}/%{name}/make_catalog_backup
722880a5 819%endif
41bc1b6e 820
5ce18635
AM
821%files fd
822%defattr(644,root,root,755)
237bfacd 823%doc LICENSE
efb15923 824%attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bacula-fd.conf
1a72afd2 825%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/bacula-fd
cd23ba7c 826%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/bacula-fd
b6e1a6b6 827%{systemdunitdir}/bacula-fd.service
5ff0b6a3 828%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bacula-fd
8470f700 829%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bfdjson
7545e94f 830%attr(755,root,root) %{_libdir}/bpipe-fd.so
79d0fef6 831%{_mandir}/man8/bacula-fd.8*
5ce18635
AM
832
833%files sd
834%defattr(644,root,root,755)
237bfacd 835%doc LICENSE
efb15923 836%attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bacula-sd.conf
837%attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/mtx-changer.conf
1a72afd2 838%attr(754,root,root) /etc/rc.d/init.d/bacula-sd
cd23ba7c 839%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/sysconfig/bacula-sd
b6e1a6b6 840%{systemdunitdir}/bacula-sd.service
5ff0b6a3
AM
841%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bacula-sd
842%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bcopy
843%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bextract
844%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bls
845%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bscan
8470f700 846%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bsdjson
5ff0b6a3 847%attr(755,root,root) %{_sbindir}/btape
55b5244a
JK
848%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/baculabackupreport
849%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/bacula-tray-monitor.desktop
150db1c2 850%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/disk-changer
55b5244a
JK
851%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/isworm
852%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/mtx-changer
8470f700 853%attr(755,root,root) %{_libexecdir}/%{name}/tapealert
55b5244a
JK
854%attr(755,root,root) %{_libdir}/bacula-sd-aligned-driver-9.*.so
855%if %{with s3}
856%attr(755,root,root) %{_libdir}/bacula-sd-cloud-driver-9.*.so
857%endif
858
5ce18635 859%{_mandir}/man8/bacula-sd.8*
7425cb9d
JK
860%{_mandir}/man8/bcopy.8*
861%{_mandir}/man8/bextract.8*
862%{_mandir}/man8/bls.8*
863%{_mandir}/man8/bscan.8*
864%{_mandir}/man8/btape.8*
5ce18635
AM
865
866%files console
bb6e7dc5 867%defattr(644,root,root,755)
237bfacd 868%doc LICENSE
efb15923 869%attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bconsole.conf
1a72afd2 870%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bconsole
8470f700 871%attr(755,root,root) %{_sbindir}/bbconsjson
7425cb9d 872%{_mandir}/man8/bconsole.8*
5ce18635 873
dae4f8f4 874%if %{with qt}
348912a8 875%files console-qt
304bb97e
AM
876%defattr(644,root,root,755)
877%doc LICENSE
878%{_pixmapsdir}/%{name}.png
879%{_desktopdir}/bat.desktop
2264d68c 880# Do not make this file world-readable or any user will get full access to the
b0473ed3 881# backup system
2264d68c
JK
882%attr(640,root,bacula) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/bat.conf
883%attr(755,root,root) %{_bindir}/bat
304bb97e 884%{_mandir}/man1/bat.1*
7545e94f 885%{_docdir}/%{name}
304bb97e
AM
886%endif
887
b0473ed3
ER
888%if %{with nagios}
889%files -n nagios-plugin-check_bacula
890%defattr(644,root,root,755)
891%attr(755,root,root) %{nagiosplugindir}/check_bacula
892%endif
This page took 0.447015 seconds and 4 git commands to generate.