- [Gg]tk+ -> GTK+
authorpaladine <paladine@pld-linux.org>
Mon, 25 Oct 2004 08:49:32 +0000 (08:49 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    aumix-gtk.spec -> 1.45

aumix-gtk.spec

index 83ef5fa964b133eb18d7c590428fe31b6d3eb734..e77cb1a5044f6b9322084a7d1f911973511340e8 100644 (file)
@@ -1,14 +1,14 @@
 # NOTE:                Please keep in sync with aumix.
 #
 # Conditional build:
-%bcond_with    gtk1    # build with gtk1 instead of gtk2
+%bcond_with    gtk1    # build with GTK+ instead of GTK+2
 #
-Summary:       curses and X11/Gtk based audio mixer
-Summary(de):   Audio-Mixer auf curses- und X11/Gtk-Basis
-Summary(es):   Mezclador de audio basado en curses y X11/gtk+
-Summary(pl):   Mikser audio bazuj±cy na curses i Gtk+
-Summary(ru):   áÕÄÉÏ ÍÉËÛÅÒ ÎÁ ÂÁÚÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ curses É gtk+
-Summary(uk):   áÕĦϠͦËÛÅÒ, ÂÁÚÏ×ÁÎÉÊ ÎÁ Â¦ÂÌÉÏÔÅæ curses ¦ gtk+
+Summary:       curses and X11/GTK based audio mixer
+Summary(de):   Audio-Mixer auf curses- und X11/GTK+-Basis
+Summary(es):   Mezclador de audio basado en curses y X11/GTK+
+Summary(pl):   Mikser audio bazuj±cy na curses i GTK+
+Summary(ru):   áÕÄÉÏ ÍÉËÛÅÒ ÎÁ ÂÁÚÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ curses É GTK+
+Summary(uk):   áÕĦϠͦËÛÅÒ, ÂÁÚÏ×ÁÎÉÊ ÎÁ Â¦ÂÌÉÏÔÅæ curses ¦ GTK+
 Name:          aumix-gtk
 Version:       2.8
 Release:       2
@@ -37,37 +37,37 @@ Obsoletes:  aumix
 BuildRoot:     %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 
 %description
-This program provides a tty- and X11/Gtk-based, interactive method of
+This program provides a tty- and X11/GTK+-based, interactive method of
 controlling a sound card's mixer. It lets you adjust the input levels
 from the CD, microphone, and onboard synthesizers as well as the
 output volume.
 
 %description -l de
 Dieses Programm bietet eine interaktive Methode auf tty- und
-X11/Gtk-Basis zur Steuerung eines Soundkarten-Mixers. Sie können damit
+X11/GTK+-Basis zur Steuerung eines Soundkarten-Mixers. Sie können damit
 die Eingangspegel der CD, des Mikrophons und von Synthesizer-Karten
 sowie auch die Ausgabelautstärke regeln.
 
 %description -l es
 Este programa nos ofrece un método interactivo basado en tty y
-X11/gtk+de control de mezclas de tarjetas de sonido. Deja que se
+X11/GTK+ de control de mezclas de tarjetas de sonido. Deja que se
 ajuste los niveles de entrada del CD, micrófono, y sintetizadores, así
 como el volumen de salida.
 
 %description -l pl
-Ten program przynosi bazuj±c± na tty oraz X11/Gtk, interaktywn± metodê
+Ten program przynosi bazuj±c± na tty oraz X11/GTK+, interaktywn± metodê
 kontrolowania miksera karty d¼wiêkowej. aumix pozwala zmieniaæ poziom
 sygna³u nadchodz±cego z CD, mikrofonu i syntetyzerów tak samo jak
 poziom sygna³u wyj¶ciowego.
 
 %description -l ru
-üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ - ËÏÎÓÏÌØÎÙÊ É X11/gtk+, ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÙÊ ÒÅÇÕÌÑÔÏÒ ÕÒÏ×ÎÅÊ
+üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ - ËÏÎÓÏÌØÎÙÊ É X11/GTK+, ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÙÊ ÒÅÇÕÌÑÔÏÒ ÕÒÏ×ÎÅÊ
 ÍÉËÛÅÒÁ Ú×ÕËÏ×ÏÊ ËÁÒÔÙ. ïÎÁ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÉÚÍÅÎÑÔØ ËÁË ×ÈÏÄÎÙÅ ÕÒÏ×ÎÉ
 ÓÉÇÎÁÌÏ× Ó CD, ÍÉËÒÏÆÏÎÁ, ÓÉÎÔÅÚÁÔÏÒÏ× ÎÁ Ú×ÕËÏ×ÏÊ ÐÌÁÔÅ, ÔÁË É
 ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÕÒÏ×ÅÎØ.
 
 %description -l uk
-ãÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ - ËÏÎÓÏÌØÎÉÊ ¦ X11/gtk+, ¦ÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÉÊ ÒÅÇÕÌÑÔÏÒ Ò¦×ÎÅÊ
+ãÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ - ËÏÎÓÏÌØÎÉÊ ¦ X11/GTK+, ¦ÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÉÊ ÒÅÇÕÌÑÔÏÒ Ò¦×ÎÅÊ
 Í¦ËÛÅÒÕ Ú×ÕËÏ×ϧ ËÁÒÔËÉ. ÷ÏÎÁ ÄÏÚ×ÏÌѤ ÚͦÎÀ×ÁÔÉ ÑË ×ȦÄΦ Ò¦×Φ
 ÓÉÇÎÁ̦נڠCD, Í¦ËÒÏÆÏÎÕ, ÓÉÎÔÅÚÁÔÏҦנÎÁ Ú×ÕËÏצʠÐÌÁÔ¦, ÔÁË ¦
 ×ÉȦÄÎÉÊ Ò¦×ÅÎØ.
This page took 0.093334 seconds and 4 git commands to generate.