- updated for 2
authorpius <pius@pld-linux.org>
Mon, 17 Jan 2000 01:41:03 +0000 (01:41 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    aumix-home_etc.patch -> 1.2

aumix-home_etc.patch

index 0b8befe4552fc6f95e32afda293e482b4bfc8566..75bf87a4ffc10e40aebe6d63cc74de53aac76475 100644 (file)
@@ -112,28 +112,6 @@ diff -Nur aumix-1.27.4-orig/po/gl.po aumix-1.27.4/po/gl.po
  "  h:  amosar esta mensaxe de axuda\n"
  
 Binary files aumix-1.27.4-orig/po/pl.gmo and aumix-1.27.4/po/pl.gmo differ
-diff -Nur aumix-1.27.4-orig/po/pl.po aumix-1.27.4/po/pl.po
---- aumix-1.27.4-orig/po/pl.po Sat Nov 13 11:02:53 1999
-+++ aumix-1.27.4/po/pl.po      Sat Nov 27 19:00:09 1999
-@@ -81,7 +81,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      ~/etc/aumixrc, ~/.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -99,7 +99,7 @@
- "inne opcje:\n"
- "  d:  dostosowuje urz±dzenie inne ni¿ /dev/mixer\n"
- "  f:  okre¶la plik do zapisywania i ³adowania ustawieñ (domy¶lnie jest to\n"
--"      ~ /.aumixrc lub /etc/aumixrc)\n"
-+"      ~/etc/aumixrc, ~/.aumixrc lub /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  okre¶la plik zawieraj±cy schemat u¿ycia kolorów\n"
- "  h:  ta pomocna informacja\n"
-Binary files aumix-1.27.4-orig/po/pt_BR.gmo and aumix-1.27.4/po/pt_BR.gmo differ
 diff -Nur aumix-1.27.4-orig/po/pt_BR.po aumix-1.27.4/po/pt_BR.po
 --- aumix-1.27.4-orig/po/pt_BR.po      Sat Nov 13 11:02:54 1999
 +++ aumix-1.27.4/po/pt_BR.po   Sat Nov 27 19:01:53 1999
@@ -156,28 +134,6 @@ diff -Nur aumix-1.27.4-orig/po/pt_BR.po aumix-1.27.4/po/pt_BR.po
  "  h:  esta mensagem de ajuda\n"
  
 Binary files aumix-1.27.4-orig/po/ru.gmo and aumix-1.27.4/po/ru.gmo differ
-diff -Nur aumix-1.27.4-orig/po/ru.po aumix-1.27.4/po/ru.po
---- aumix-1.27.4-orig/po/ru.po Sat Nov 13 11:02:54 1999
-+++ aumix-1.27.4/po/ru.po      Sat Nov 27 19:02:27 1999
-@@ -82,7 +82,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      ~/etc/aumixrc, ~/.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -101,7 +101,7 @@
- "äÒÕÇÉÅ ÏÐÃÉÉ:\n"
- "  d:  ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ËÒÏÍÅ /dev/mixer É /dev/sound/mixer\n"
- "  f:  ÕËÁÚÁÎÉÅ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÏË (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
--"      ~ /.aumixrc ÉÌÉ /etc/aumixrc)\n"
-+"      ~/etc/aumixrc, ~/.aumixrc ÉÌÉ /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  SPECIFY COLOR SCHEME\n"
- "  h:  ÜÔÁ ÐÏÍÏÝØ\n"
-Binary files aumix-1.27.4-orig/po/uk.gmo and aumix-1.27.4/po/uk.gmo differ
 diff -Nur aumix-1.27.4-orig/po/uk.po aumix-1.27.4/po/uk.po
 --- aumix-1.27.4-orig/po/uk.po Sat Nov 20 07:59:46 1999
 +++ aumix-1.27.4/po/uk.po      Sat Nov 27 19:05:46 1999
@@ -236,3 +192,45 @@ diff -Nur aumix-1.27.4-orig/src/common.c aumix-1.27.4/src/common.c
    C:  specify color scheme\n\
    h:  this helpful message\n"));
  #ifdef HAVE_LIBNCURSES
+diff -urN aumix-2.old/po/pl.po aumix-2/po/pl.po
+--- aumix-2.old/po/pl.po       Mon Dec 20 02:13:11 1999
++++ aumix-2/po/pl.po   Mon Jan 17 02:22:19 2000
+@@ -181,7 +181,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~/.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      ~/etc/aumixrc, ~/.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -199,7 +199,7 @@
+ "inne opcje:\n"
+ "  d:  dostosowuje urz±dzenie inne ni¿ /dev/mixer\n"
+ "  f:  okre¶la plik do zapisywania i ³adowania ustawieñ (domy¶lnie jest to\n"
+-"      ~/.aumixrc lub /etc/aumixrc)\n"
++"      ~/etc/aumixrc, ~/.aumixrc lub /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  okre¶la plik zawieraj±cy schemat u¿ycia kolorów\n"
+ "  h:  ta pomocna informacja\n"
+diff -urN aumix-2.old/po/ru.po aumix-2/po/ru.po
+--- aumix-2.old/po/ru.po       Mon Dec 20 02:13:11 1999
++++ aumix-2/po/ru.po   Mon Jan 17 02:23:12 2000
+@@ -188,7 +188,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      ~/etc/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -207,7 +207,7 @@
+ "äÒÕÇÉÅ ÏÐÃÉÉ:\n"
+ "  d:  ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ËÒÏÍÅ /dev/mixer\n"
+ "  f:  ÕËÁÚÁÎÉÅ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÏË (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
+-"      ~ /.aumixrc ÉÌÉ /etc/aumixrc)\n"
++"      ~/etc/aumixrc, ~ /.aumixrc ÉÌÉ /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  ×ÙÂÏÒ Ã×ÅÔÏ×ÏÊ ÓÈÅÍÙ\n"
+ "  h:  ÜÔÁ ÐÏÍÏÝØ\n"
This page took 0.054943 seconds and 4 git commands to generate.