- simplified a bit
authorpius <pius@pld-linux.org>
Tue, 8 Feb 2000 16:35:39 +0000 (16:35 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    aumix-home_etc.patch -> 1.5

aumix-home_etc.patch

index dd227e5fb3486e92a3848e2bfe004822696ded95..1ba373a3b2dd3555b98ac4780e3393a4fc82b5ec 100644 (file)
@@ -1,6 +1,6 @@
 --- aumix-2.1/doc/aumix.1      Mon Jan 31 23:30:12 2000
-+++ aumix-2.1.pius/doc/aumix.1 Fri Feb  4 00:50:48 2000
-@@ -115,7 +115,8 @@
++++ aumix-2.1.pius/doc/aumix.1 Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -115,15 +115,19 @@
  go into interactive mode after doing things non-interactively.
  .It Fl L
  load settings from
 +(depreciated), or
  .Pa /etc/aumixrc
  if the former is inaccessible
-@@ -123,7 +125,10 @@
+ .It Fl q
  query all devices and print their settings
  .It Fl S
  save settings to
--.Pa $HOME/.aumixrc
 +.Pa $CONFIG_DIR/aumixrc
 +or
-+.Pa $HOME/.aumixrc
+ .Pa $HOME/.aumixrc
 +(depreciated)
  .El
  .Sh EXAMPLE
  The command
-@@ -179,7 +184,10 @@
+@@ -179,7 +183,10 @@
  show a description of the functions of keys
  .It L or l
  load settings from
@@ -35,7 +34,7 @@
  falling back to
  .Pa /etc/aumixrc
  .It M or m
-@@ -247,8 +255,11 @@
+@@ -247,8 +254,11 @@
  Saved settings for the mixer are kept in the
  .Pa /etc/aumixrc
  and
  Color schemes are normally kept in the directory given
  by
  .Ev DATADIRNAME
+--- aumix-2.1/po/aumix.pot     Mon Jan 31 23:30:12 2000
++++ aumix-2.1.pius/po/aumix.pot        Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -175,7 +175,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+--- aumix-2.1/po/de.po Sun Nov 28 07:35:18 1999
++++ aumix-2.1.pius/po/de.po    Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -81,7 +81,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -99,7 +99,7 @@
+ "Weitere Optionen:\n"
+ "  d:  Anderes Gerät als /dev/mixer benutzen\n"
+ "  f:  spezifizieren Sie Datei für Einsparung- und Ladeneinstellungen\n"
+-"      (Rückstellungen zum ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      (Rückstellungen zum $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  h:  Diese nützlichen Informationen\n"
+ #: src/common.c:567
+--- aumix-2.1/po/es.po Mon Dec  6 16:41:47 1999
++++ aumix-2.1.pius/po/es.po    Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -81,7 +81,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -99,7 +99,7 @@
+ "Otras opciones:\n"
+ "  d:  ajustar dispositivos además de /dev/mixer\n"
+ "  f:  indicar el fichero para guardar y cargar las preferencias (por\n"
+-"      defecto es ~/.aumixrc o /etc/aumixrc\n"
++"      defecto es $CONFIG_DIR/aumixrc, ~/.aumixrc o /etc/aumixrc\n"
+ "  C:  indicar el esquema de color\n"
+ "  h:  este mensaje de ayuda\n"
+--- aumix-2.1/po/gl.po Mon Dec  6 16:41:47 1999
++++ aumix-2.1.pius/po/gl.po    Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -89,7 +89,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -107,7 +107,7 @@
+ "outras opcións:\n"
+ "  d:  axustar outro dispositivo que non sexa /dev/mixer\n"
+ "  f:  especificar ficheiro para gardar e cargar parámetros (por omisión é\n"
+-"      ~/.aumixrc ou /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~/.aumixrc ou /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  especifica-lo esquema de cor\n"
+ "  h:  amosar esta mensaxe de axuda\n"
+--- aumix-2.1/po/pl.po Tue Feb  8 02:15:54 2000
++++ aumix-2.1.pius/po/pl.po    Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -181,7 +181,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~/.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~/.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -199,7 +199,7 @@
+ "inne opcje:\n"
+ "  d:  dostosowuje urz±dzenie inne ni¿ /dev/mixer\n"
+ "  f:  okre¶la plik do zapisywania i ³adowania ustawieñ (domy¶lnie jest to\n"
+-"      ~/.aumixrc lub /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~/.aumixrc lub /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  okre¶la plik zawieraj±cy schemat u¿ycia kolorów\n"
+ "  h:  ta pomocna informacja\n"
+--- aumix-2.1/po/pt_BR.po      Sun Nov 28 07:35:18 1999
++++ aumix-2.1.pius/po/pt_BR.po Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -84,7 +84,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -102,7 +102,7 @@
+ "outras opções:\n"
+ "  d:  usar outro dispositivo que não o /dev/mixer\n"
+ "  f:  SPECIFY FILE FOR SAVING AND LOADING SETTINGS (DEFAULTS TO\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  SPECIFY COLOR SCHEME\n"
+ "  h:  esta mensagem de ajuda\n"
+--- aumix-2.1/po/ru.po Mon Dec 20 02:13:11 1999
++++ aumix-2.1.pius/po/ru.po    Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -188,7 +188,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -207,7 +207,7 @@
+ "äÒÕÇÉÅ ÏÐÃÉÉ:\n"
+ "  d:  ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ËÒÏÍÅ /dev/mixer\n"
+ "  f:  ÕËÁÚÁÎÉÅ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÏË (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
+-"      ~ /.aumixrc ÉÌÉ /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc ÉÌÉ /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  ×ÙÂÏÒ Ã×ÅÔÏ×ÏÊ ÓÈÅÍÙ\n"
+ "  h:  ÜÔÁ ÐÏÍÏÝØ\n"
+--- aumix-2.1/po/uk.po Sun Nov 28 07:35:18 1999
++++ aumix-2.1.pius/po/uk.po    Tue Feb  8 02:09:41 2000
+@@ -82,7 +82,7 @@
+ "other options:\n"
+ "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
+ "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
+-"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  specify color scheme\n"
+ "  h:  this helpful message\n"
+ msgstr ""
+@@ -101,7 +101,7 @@
+ "¶ÎÛ¦ ÏÐæ§:\n"
+ "  d:  ÒÅÇÕÌÀ×ÁÔÉ ÐÒÉÓÔÒϧ ÏËҦ͠/dev/mixer\n"
+ "  f:  ×ËÁÚÁÎÎÑ ¦ÍÅΦ ÆÁÊÌÕ ÄÌÑ ÚÂÅÒ¦ÇÁÎÎÑ Ò¦×Φנ(ÚÁ ÚÁÍÏ×ÞÁÎÎÑÍ\n"
+-"      ~ /.aumixrc ÞÉ /etc/aumixrc)\n"
++"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc ÞÉ /etc/aumixrc)\n"
+ "  C:  SPECIFY COLOR SCHEME\n"
+ "  h:  ÃÑ ÄÏÐÏÍÏÇÁ\n"
 --- aumix-2.1/src/Makefile.am  Sat Dec 25 17:53:54 1999
-+++ aumix-2.1.pius/src/Makefile.am     Thu Feb  3 16:26:12 2000
++++ aumix-2.1.pius/src/Makefile.am     Tue Feb  8 02:09:41 2000
 @@ -1,8 +1,8 @@
  bin_PROGRAMS  = aumix
  bin_SCRIPTS   = xaumix
  INCLUDES      = -I../intl -DLOCALEDIR=\"$(localedir)\" -I@includedir@
  CFLAGS                = @CFLAGS@ @GLIB_CFLAGS@ @GTK_CFLAGS@
 --- aumix-2.1/src/Makefile.in  Mon Jan 31 23:19:53 2000
-+++ aumix-2.1.pius/src/Makefile.in     Thu Feb  3 16:25:03 2000
++++ aumix-2.1.pius/src/Makefile.in     Tue Feb  8 02:09:41 2000
 @@ -84,7 +84,7 @@
  
  bin_PROGRAMS = aumix
  aumix_LDADD = $(LDADD)
  aumix_DEPENDENCIES = 
 --- aumix-2.1/src/common.c     Mon Jan 31 23:30:12 2000
-+++ aumix-2.1.pius/src/common.c        Thu Feb  3 23:51:47 2000
++++ aumix-2.1.pius/src/common.c        Tue Feb  8 02:14:43 2000
 @@ -24,6 +24,7 @@
  #include "gtk.h"
  #endif
     become an error generator if neither can be opened.
  
     Input:
-@@ -545,19 +547,31 @@
-       FILE           *setfile;
+@@ -551,19 +553,25 @@
+       FILE           *setfile;
        char           *home;
        char            filename[FILENAME_MAX];
 +      struct cfv     etcfile;
 +          etcfile.prefix   = ".";
 +          etcfile.suffix   = "";
 +          etcfile.mode     = M_REGULAR_FILE;
-+          
-+          if ((usercfv (&etcfile)) == -1)
-+                  setfile = notnullfopencfv(&etcfile, mode);
-+          else
-+                  setfile = fopen(etcfile.result, mode);
++
++          setfile = fopencfv(&etcfile, mode);
 +                  
 +          if (setfile == NULL) {
 +                  sprintf(filename, "%s/%s", AUMIXRC_PATH, AUMIXRC);
 +                  setfile = fopen(filename, mode);
 +              }
-+          if (setfile == NULL)
-+                  return NULL;
-+          
        } else
 -              setfile = fopen(save_filename, mode);
 +          setfile = fopen(save_filename, mode);
        return setfile;
  }
  
-@@ -649,7 +663,7 @@
+@@ -649,7 +657,7 @@
  other options:\n\
    d:  adjust a device besides /dev/mixer\n\
    f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n\
    h:  this helpful message\n"));
  #ifdef HAVE_CURSES
 --- aumix-2.1/src/userdir.c    Thu Jan  1 01:00:00 1970
-+++ aumix-2.1.pius/src/userdir.c       Thu Feb  3 01:24:28 2000
-@@ -0,0 +1,146 @@
++++ aumix-2.1.pius/src/userdir.c       Sat Feb  5 21:19:17 2000
+@@ -0,0 +1,167 @@
 +// $Id$
 +#include "userdir.h"
 +    
 +      return 0;
 +}
 +
++/******************************************************************************/
++
 +int preparemain(struct cfv *CFV) {
 +      char *p;
 +      struct stat st;
 +      return 0;
 +}
 +
++/******************************************************************************/
++
 +int preparehome(struct cfv *CFV) {
 +      struct stat st;
 +      if (CFV->home_dir == NULL || *(CFV->home_dir) == '\0') return (-1);
 +      return (-1);
 +}
 +
++/******************************************************************************/
++
 +int usercfv (struct cfv *CFV) {
 +      int gr;
 +      gr = detectcfv(CFV);
 +      
 +/******************************************************************************/
 +
-+/* If directory or file doesn't exist returns the best one wich may be created*/
++/* If directory or file doesn't exist returns the best one wich may be created */
 +int notnullusercfv (struct cfv *CFV) {
 +      int gr;
 +      if ((usercfv(CFV)) == -1) {
 +          gr = detectcfv(CFV);
-+          if (gr) return gr;
-+          /* get environment variable */
++          if (gr) return gr;  /* remember, it works for errors! */
++          /* get the environment variable */
 +          gr = getusercfv (CFV->variable, 
 +                          CFV->home_dir, 
 +                          CFV->result,
 +    
 +/******************************************************************************/
 +
-+FILE *fopencfv (struct cfv *CFV, const char *mode)
++FILE *maynullfopencfv (struct cfv *CFV, const char *mode)
 +    {
 +    FILE *cfvfile = NULL;
 +    
 +    cfvfile = fopen (CFV->result, mode);
 +    return (cfvfile);
 +    }
++
++/******************************************************************************/
++    
++FILE *fopencfv (struct cfv *CFV, const char *mode)
++    {
++    FILE *cfvfile = NULL;
++
++    if (cfvfile == NULL && (strpbrk(mode, "wa")) != NULL) /* create in best location */
++      cfvfile = notnullfopencfv (CFV, mode);
++    else 
++      cfvfile = maynullfopencfv (CFV, mode);
 +    
++    return (cfvfile);
++    }
++
++/******************************************************************************/
+\ No newline at end of file
 --- aumix-2.1/src/userdir.h    Thu Jan  1 01:00:00 1970
-+++ aumix-2.1.pius/src/userdir.h       Thu Feb  3 01:58:57 2000
-@@ -0,0 +1,55 @@
++++ aumix-2.1.pius/src/userdir.h       Sat Feb  5 21:19:17 2000
+@@ -0,0 +1,56 @@
 +// $Id$
 +#ifndef USERDIR__H
 +#define USERDIR__H
 +int notnullusercfv (struct cfv *CFV);
 +
 +FILE *fopencfv (struct cfv *CFV, const char *mode);
++FILE *maynullfopencfv (struct cfv *CFV, const char *mode);
 +FILE *notnullfopencfv (struct cfv *CFV, const char *mode);
 +
 +#endif
---- aumix-2.1/po/aumix.pot     Mon Jan 31 23:30:12 2000
-+++ aumix-2.1.pius/po/aumix.pot        Fri Feb  4 01:11:42 2000
-@@ -175,7 +175,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
---- aumix-2.1/po/de.po Sun Nov 28 07:35:18 1999
-+++ aumix-2.1.pius/po/de.po    Fri Feb  4 01:10:08 2000
-@@ -81,7 +81,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -99,7 +99,7 @@
- "Weitere Optionen:\n"
- "  d:  Anderes Gerät als /dev/mixer benutzen\n"
- "  f:  spezifizieren Sie Datei für Einsparung- und Ladeneinstellungen\n"
--"      (Rückstellungen zum ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      (Rückstellungen zum $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  h:  Diese nützlichen Informationen\n"
- #: src/common.c:567
---- aumix-2.1/po/es.po Mon Dec  6 16:41:47 1999
-+++ aumix-2.1.pius/po/es.po    Fri Feb  4 01:10:21 2000
-@@ -81,7 +81,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -99,7 +99,7 @@
- "Otras opciones:\n"
- "  d:  ajustar dispositivos además de /dev/mixer\n"
- "  f:  indicar el fichero para guardar y cargar las preferencias (por\n"
--"      defecto es ~/.aumixrc o /etc/aumixrc\n"
-+"      defecto es $CONFIG_DIR/aumixrc, ~/.aumixrc o /etc/aumixrc\n"
- "  C:  indicar el esquema de color\n"
- "  h:  este mensaje de ayuda\n"
---- aumix-2.1/po/gl.po Mon Dec  6 16:41:47 1999
-+++ aumix-2.1.pius/po/gl.po    Fri Feb  4 01:10:34 2000
-@@ -89,7 +89,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -107,7 +107,7 @@
- "outras opcións:\n"
- "  d:  axustar outro dispositivo que non sexa /dev/mixer\n"
- "  f:  especificar ficheiro para gardar e cargar parámetros (por omisión é\n"
--"      ~/.aumixrc ou /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~/.aumixrc ou /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  especifica-lo esquema de cor\n"
- "  h:  amosar esta mensaxe de axuda\n"
---- aumix-2.1/po/pl.po Mon Dec 20 02:13:11 1999
-+++ aumix-2.1.pius/po/pl.po    Fri Feb  4 01:10:50 2000
-@@ -181,7 +181,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~/.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~/.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -199,7 +199,7 @@
- "inne opcje:\n"
- "  d:  dostosowuje urz±dzenie inne ni¿ /dev/mixer\n"
- "  f:  okre¶la plik do zapisywania i ³adowania ustawieñ (domy¶lnie jest to\n"
--"      ~/.aumixrc lub /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~/.aumixrc lub /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  okre¶la plik zawieraj±cy schemat u¿ycia kolorów\n"
- "  h:  ta pomocna informacja\n"
---- aumix-2.1/po/pt_BR.po      Sun Nov 28 07:35:18 1999
-+++ aumix-2.1.pius/po/pt_BR.po Fri Feb  4 01:11:01 2000
-@@ -84,7 +84,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -102,7 +102,7 @@
- "outras opções:\n"
- "  d:  usar outro dispositivo que não o /dev/mixer\n"
- "  f:  SPECIFY FILE FOR SAVING AND LOADING SETTINGS (DEFAULTS TO\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  SPECIFY COLOR SCHEME\n"
- "  h:  esta mensagem de ajuda\n"
---- aumix-2.1/po/ru.po Mon Dec 20 02:13:11 1999
-+++ aumix-2.1.pius/po/ru.po    Fri Feb  4 01:11:14 2000
-@@ -188,7 +188,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -207,7 +207,7 @@
- "äÒÕÇÉÅ ÏÐÃÉÉ:\n"
- "  d:  ÒÅÇÕÌÉÒÏ×ÁÔØ ÕÓÔÒÏÊÓÔ×Á ËÒÏÍÅ /dev/mixer\n"
- "  f:  ÕËÁÚÁÎÉÅ ÉÍÅÎÉ ÆÁÊÌÁ ÄÌÑ ÈÒÁÎÅÎÉÑ ÕÓÔÁÎÏ×ÏË (ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ\n"
--"      ~ /.aumixrc ÉÌÉ /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc ÉÌÉ /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  ×ÙÂÏÒ Ã×ÅÔÏ×ÏÊ ÓÈÅÍÙ\n"
- "  h:  ÜÔÁ ÐÏÍÏÝØ\n"
---- aumix-2.1/po/uk.po Sun Nov 28 07:35:18 1999
-+++ aumix-2.1.pius/po/uk.po    Fri Feb  4 01:11:26 2000
-@@ -82,7 +82,7 @@
- "other options:\n"
- "  d:  adjust a device besides /dev/mixer\n"
- "  f:  specify file for saving and loading settings (defaults to\n"
--"      ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc or /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  specify color scheme\n"
- "  h:  this helpful message\n"
- msgstr ""
-@@ -101,7 +101,7 @@
- "¶ÎÛ¦ ÏÐæ§:\n"
- "  d:  ÒÅÇÕÌÀ×ÁÔÉ ÐÒÉÓÔÒϧ ÏËҦ͠/dev/mixer\n"
- "  f:  ×ËÁÚÁÎÎÑ ¦ÍÅΦ ÆÁÊÌÕ ÄÌÑ ÚÂÅÒ¦ÇÁÎÎÑ Ò¦×Φנ(ÚÁ ÚÁÍÏ×ÞÁÎÎÑÍ\n"
--"      ~ /.aumixrc ÞÉ /etc/aumixrc)\n"
-+"      $CONFIG_DIR/aumixrc, ~ /.aumixrc ÞÉ /etc/aumixrc)\n"
- "  C:  SPECIFY COLOR SCHEME\n"
- "  h:  ÃÑ ÄÏÐÏÍÏÇÁ\n"
This page took 0.068738 seconds and 4 git commands to generate.