- rel up
[packages/aumix-gtk.git] / aumix-gtk.spec
1 # NOTE:         Please keep in sync with aumix.
2 Summary:        curses and X11/Gtk based audio mixer
3 Summary(de):    Audio-Mixer auf curses- und X11/Gtk-Basis
4 Summary(es):    Mezclador de audio basado en curses y X11/gtk+
5 Summary(pl):    Mikser audio bazuj±cy na curses i Gtk+
6 Summary(ru):    áÕÄÉÏ ÍÉËÛÅÒ ÎÁ ÂÁÚÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ curses É gtk+
7 Summary(uk):    áÕĦϠͦËÛÅÒ, ÂÁÚÏ×ÁÎÉÊ ÎÁ Â¦ÂÌÉÏÔÅæ curses ¦ gtk+
8 Name:           aumix-gtk
9 Version:        2.7
10 Release:        16
11 License:        GPL
12 Group:          Applications/Sound
13 Source0:        http://www.jpj.net/~trevor/aumix/aumix-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5: 84ecc331bf6d86d3ac925590fee83af7
15 Source3:        %{name}.desktop
16 Source4:        aumix.png
17 Patch0:         aumix-home_etc.patch
18 Patch1:         aumix-xaumix.patch
19 Patch2:         aumix-ac250.patch
20 URL:            http://www.jpj.net/~trevor/aumix.html
21 BuildRequires:  autoconf
22 BuildRequires:  automake
23 BuildRequires:  gettext-devel
24 BuildRequires:  gpm-devel
25 BuildRequires:  gtk+-devel >= 1.2.0
26 BuildRequires:  ncurses-devel >= 5.0
27 Provides:       aumix
28 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
29 Obsoletes:      aumix
30
31 %description
32 This program provides a tty- and X11/Gtk-based, interactive method of
33 controlling a sound card's mixer. It lets you adjust the input levels
34 from the CD, microphone, and onboard synthesizers as well as the
35 output volume.
36
37 %description -l de
38 Dieses Programm bietet eine interaktive Methode auf tty- und
39 X11/Gtk-Basis zur Steuerung eines Soundkarten-Mixers. Sie können damit
40 die Eingangspegel der CD, des Mikrophons und von Synthesizer-Karten
41 sowie auch die Ausgabelautstärke regeln.
42
43 %description -l es
44 Este programa nos ofrece un método interactivo basado en tty y
45 X11/gtk+de control de mezclas de tarjetas de sonido. Deja que se
46 ajuste los niveles de entrada del CD, micrófono, y sintetizadores, así
47 como el volumen de salida.
48
49 %description -l pl
50 Ten program przynosi bazuj±c± na tty oraz X11/Gtk, interaktywn± metodê
51 kontrolowania miksera karty d¼wiêkowej. aumix pozwala zmieniaæ poziom
52 sygna³u nadchodz±cego z CD, mikrofonu i syntetyzerów tak samo jak
53 poziom sygna³u wyj¶ciowego.
54
55 %description -l ru
56 üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ - ËÏÎÓÏÌØÎÙÊ É X11/gtk+, ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÙÊ ÒÅÇÕÌÑÔÏÒ ÕÒÏ×ÎÅÊ
57 ÍÉËÛÅÒÁ Ú×ÕËÏ×ÏÊ ËÁÒÔÙ. ïÎÁ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÉÚÍÅÎÑÔØ ËÁË ×ÈÏÄÎÙÅ ÕÒÏ×ÎÉ
58 ÓÉÇÎÁÌÏ× Ó CD, ÍÉËÒÏÆÏÎÁ, ÓÉÎÔÅÚÁÔÏÒÏ× ÎÁ Ú×ÕËÏ×ÏÊ ÐÌÁÔÅ, ÔÁË É
59 ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÕÒÏ×ÅÎØ.
60
61 %description -l uk
62 ãÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ - ËÏÎÓÏÌØÎÉÊ ¦ X11/gtk+, ¦ÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÉÊ ÒÅÇÕÌÑÔÏÒ Ò¦×ÎÅÊ
63 ͦËÛÅÒÕ Ú×ÕËÏ×ϧ ËÁÒÔËÉ. ÷ÏÎÁ ÄÏÚ×ÏÌѤ ÚͦÎÀ×ÁÔÉ ÑË ×ȦÄΦ Ò¦×Φ
64 ÓÉÇÎÁ̦נڠCD, Í¦ËÒÏÆÏÎÕ, ÓÉÎÔÅÚÁÔÏҦנÎÁ Ú×ÕËÏצʠÐÌÁÔ¦, ÔÁË ¦
65 ×ÉȦÄÎÉÊ Ò¦×ÅÎØ.
66
67 %prep
68 %setup -q -n aumix-%{version}
69 %patch0 -p1
70 %patch1 -p1
71 %patch2 -p1
72
73 %build
74 #rm -f missing acinclude.m4
75 rm -f missing
76 #%%{__gettextize}
77 %{__aclocal}
78 %{__autoconf}
79 %{__automake}
80
81 CPPFLAGS="-I/usr/include/ncurses"
82 %configure
83
84 %{__make}
85
86 %install
87 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
88 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}} \
89         $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir},%{_bindir}}
90
91 %{__make} install \
92         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
93
94 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/aumix.desktop
95 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
96 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/aumix/aumix.xpm
97
98 :> $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/aumixrc
99
100 %find_lang aumix
101
102 %clean
103 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
104
105 %files -f aumix.lang
106 %defattr(644,root,root,755)
107 %doc AUTHORS BUGS ChangeLog NEWS README TODO
108 %config(noreplace,missingok) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/aumixrc
109
110 %attr(755,root,root) %{_bindir}/aumix
111 %{_mandir}/man1/*
112 %{_datadir}/aumix
113
114 %{_pixmapsdir}/*.png
115 %{_desktopdir}/aumix.desktop
This page took 0.078958 seconds and 3 git commands to generate.