- bcond with gtk1
[packages/aumix-gtk.git] / aumix-gtk.spec
1 # NOTE:         Please keep in sync with aumix.
2 %bcond_with     gtk1            # build with gtk1 instead of gtk2
3
4 Summary:        curses and X11/Gtk based audio mixer
5 Summary(de):    Audio-Mixer auf curses- und X11/Gtk-Basis
6 Summary(es):    Mezclador de audio basado en curses y X11/gtk+
7 Summary(pl):    Mikser audio bazuj±cy na curses i Gtk+
8 Summary(ru):    áÕÄÉÏ ÍÉËÛÅÒ ÎÁ ÂÁÚÅ ÂÉÂÌÉÏÔÅËÉ curses É gtk+
9 Summary(uk):    áÕĦϠͦËÛÅÒ, ÂÁÚÏ×ÁÎÉÊ ÎÁ Â¦ÂÌÉÏÔÅæ curses ¦ gtk+
10 Name:           aumix-gtk
11 Version:        2.8
12 Release:        0.1
13 License:        GPL
14 Group:          Applications/Sound
15 Source0:        http://www.jpj.net/~trevor/aumix/aumix-%{version}.tar.bz2
16 # Source0-md5:  dc3fc7209752207c23e7c94ab886b340
17 Source3:        %{name}.desktop
18 Source4:        aumix.png
19 Patch0:         aumix-home_etc.patch
20 Patch1:         aumix-xaumix.patch
21 Patch2:         aumix-ac250.patch
22 URL:            http://www.jpj.net/~trevor/aumix.html
23 BuildRequires:  autoconf
24 BuildRequires:  automake
25 BuildRequires:  gettext-devel
26 BuildRequires:  gpm-devel
27 %if %{with gtk1}
28 BuildRequires:  gtk+-devel >= 1.2.0
29 %else
30 BuildRequires:  gtk+2-devel
31 %endif
32 BuildRequires:  ncurses-devel >= 5.0
33 Provides:       aumix
34 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
35 Obsoletes:      aumix
36
37 %description
38 This program provides a tty- and X11/Gtk-based, interactive method of
39 controlling a sound card's mixer. It lets you adjust the input levels
40 from the CD, microphone, and onboard synthesizers as well as the
41 output volume.
42
43 %description -l de
44 Dieses Programm bietet eine interaktive Methode auf tty- und
45 X11/Gtk-Basis zur Steuerung eines Soundkarten-Mixers. Sie können damit
46 die Eingangspegel der CD, des Mikrophons und von Synthesizer-Karten
47 sowie auch die Ausgabelautstärke regeln.
48
49 %description -l es
50 Este programa nos ofrece un método interactivo basado en tty y
51 X11/gtk+de control de mezclas de tarjetas de sonido. Deja que se
52 ajuste los niveles de entrada del CD, micrófono, y sintetizadores, así
53 como el volumen de salida.
54
55 %description -l pl
56 Ten program przynosi bazuj±c± na tty oraz X11/Gtk, interaktywn± metodê
57 kontrolowania miksera karty d¼wiêkowej. aumix pozwala zmieniaæ poziom
58 sygna³u nadchodz±cego z CD, mikrofonu i syntetyzerów tak samo jak
59 poziom sygna³u wyj¶ciowego.
60
61 %description -l ru
62 üÔÁ ÐÒÏÇÒÁÍÍÁ - ËÏÎÓÏÌØÎÙÊ É X11/gtk+, ÉÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÙÊ ÒÅÇÕÌÑÔÏÒ ÕÒÏ×ÎÅÊ
63 ÍÉËÛÅÒÁ Ú×ÕËÏ×ÏÊ ËÁÒÔÙ. ïÎÁ ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÉÚÍÅÎÑÔØ ËÁË ×ÈÏÄÎÙÅ ÕÒÏ×ÎÉ
64 ÓÉÇÎÁÌÏ× Ó CD, ÍÉËÒÏÆÏÎÁ, ÓÉÎÔÅÚÁÔÏÒÏ× ÎÁ Ú×ÕËÏ×ÏÊ ÐÌÁÔÅ, ÔÁË É
65 ×ÙÈÏÄÎÏÊ ÕÒÏ×ÅÎØ.
66
67 %description -l uk
68 ãÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ - ËÏÎÓÏÌØÎÉÊ ¦ X11/gtk+, ¦ÎÔÅÒÁËÔÉ×ÎÉÊ ÒÅÇÕÌÑÔÏÒ Ò¦×ÎÅÊ
69 ͦËÛÅÒÕ Ú×ÕËÏ×ϧ ËÁÒÔËÉ. ÷ÏÎÁ ÄÏÚ×ÏÌѤ ÚͦÎÀ×ÁÔÉ ÑË ×ȦÄΦ Ò¦×Φ
70 ÓÉÇÎÁ̦נڠCD, Í¦ËÒÏÆÏÎÕ, ÓÉÎÔÅÚÁÔÏҦנÎÁ Ú×ÕËÏצʠÐÌÁÔ¦, ÔÁË ¦
71 ×ÉȦÄÎÉÊ Ò¦×ÅÎØ.
72
73 %prep
74 %setup -q -n aumix-%{version}
75 #%patch0 -p1
76 %patch1 -p1
77 %patch2 -p1
78
79 %build
80 #rm -f missing acinclude.m4
81 rm -f missing
82 #%%{__gettextize}
83 %{__aclocal}
84 %{__autoconf}
85 %{__automake}
86
87 CPPFLAGS="-I/usr/include/ncurses"
88 %configure \
89 %if %{with gtk1}
90         --without-gtk
91 %else
92         --without-gtk1
93 %endif
94
95 %{__make}
96
97 %install
98 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
99 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}} \
100         $RPM_BUILD_ROOT{%{_sysconfdir},%{_bindir}}
101
102 %{__make} install \
103         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
104
105 install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}/aumix.desktop
106 install %{SOURCE4} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
107 rm -f $RPM_BUILD_ROOT%{_datadir}/aumix/aumix.xpm
108
109 :> $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/aumixrc
110
111 %find_lang aumix
112
113 %clean
114 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
115
116 %files -f aumix.lang
117 %defattr(644,root,root,755)
118 %doc AUTHORS BUGS ChangeLog NEWS README TODO
119 %config(noreplace,missingok) %verify(not size mtime md5) %{_sysconfdir}/aumixrc
120
121 %attr(755,root,root) %{_bindir}/aumix
122 %{_mandir}/man1/*
123 %{_datadir}/aumix
124
125 %{_pixmapsdir}/*.png
126 %{_desktopdir}/aumix.desktop
This page took 0.066741 seconds and 3 git commands to generate.