- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:39 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    atmelwlandriver.spec -> 1.46

atmelwlandriver.spec

index 6235b20..ee46ed2 100644 (file)
@@ -13,7 +13,7 @@
 
 %define                _rel    0.9
 Summary:       Linux driver for WLAN card based on AT76C5XXx
-Summary(pl):   Sterownik dla Linuksa do kart WLAN opartych na uk³adach AT76C5XXx
+Summary(pl.UTF-8):   Sterownik dla Linuksa do kart WLAN opartych na układach AT76C5XXx
 Name:          atmelwlandriver
 Version:       3.4.1.1
 Release:       %{_rel}@%{_kernel_ver_str}
@@ -53,13 +53,13 @@ BuildRoot:  %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 This is driver for WLAN card based on ATMEL AT76C5XXx devices for
 Linux.
 
-%description -l pl
-Sterownik dla Linuksa do kart sieci bezprzewodowych opartych o uk³ady
+%description -l pl.UTF-8
+Sterownik dla Linuksa do kart sieci bezprzewodowych opartych o układy
 ATMELA AT76C5XXx.
 
 %package -n kernel-net-atmelwlandriver
 Summary:       Linux driver for WLAN card based on AT76C5XXx
-Summary(pl):   Sterownik dla Linuksa do kart WLAN na uk³adach AT76C5XXx
+Summary(pl.UTF-8):   Sterownik dla Linuksa do kart WLAN na układach AT76C5XXx
 Release:       %{_rel}@%{_kernel_ver_str}
 Group:         Base/Kernel
 Requires(post,postun): /sbin/depmod
@@ -73,13 +73,13 @@ Provides:   kernel-net(atmelwlandriver) = %{version}
 This is driver for WLAN card based on ATMEL AT76C5XXx devices for
 Linux.
 
-%description -n kernel-net-atmelwlandriver -l pl
-Sterownik dla Linuksa do kart sieci bezprzewodowych opartych o uk³ady
+%description -n kernel-net-atmelwlandriver -l pl.UTF-8
+Sterownik dla Linuksa do kart sieci bezprzewodowych opartych o układy
 ATMELA AT76C5XXx.
 
 %package -n kernel-smp-net-atmelwlandriver
 Summary:       Linux SMP driver for WLAN card based on AT76C5XXx
-Summary(pl):   Sterownik dla Linuksa SMP do kart WLAN na uk³adach AT76C5XXx
+Summary(pl.UTF-8):   Sterownik dla Linuksa SMP do kart WLAN na układach AT76C5XXx
 Release:       %{_rel}@%{_kernel_ver_str}
 Group:         Base/Kernel
 Requires(post,postun): /sbin/depmod
@@ -93,13 +93,13 @@ Provides:   kernel-net(atmelwlandriver) = %{version}
 This is driver for WLAN card based on ATMEL AT76C5XXx devices for
 Linux SMP.
 
-%description -n kernel-smp-net-atmelwlandriver -l pl
+%description -n kernel-smp-net-atmelwlandriver -l pl.UTF-8
 Sterownik dla Linuksa SMP do kart sieci bezprzewodowych opartych o
-uk³ady ATMELA AT76C5XXx.
+układy ATMELA AT76C5XXx.
 
 %package tools
 Summary:       Command line tools for managing ATMEL Wireless Card
-Summary(pl):   Narzêdzia linii poleceñ do obs³ugi bezprzewodowych kart ATMEL
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzia linii poleceń do obsługi bezprzewodowych kart ATMEL
 Release:       %{_rel}
 Group:         Networking/Utilities
 Requires:      kernel-net(atmelwlandriver) = %{version}
@@ -110,15 +110,15 @@ module pcmf502*, the PCI module pcifvnet, or the USB module usbvnet*
 is loaded the lvnet application can monitor the device's statistics or
 change it's runtime parameters.
 
-%description tools -l pl
-Narzêdzia do obs³ugi dla adapterów kart sieci bezprzewodowych ATMEL.
-Kiedy modu³ PCMCIA pcmf502*, modu³ PCI pcifvnet, albo modu³ USB
-usbvnet* jest za³adowany to aplikacja lvnet mo¿e monitorowaæ dane
-statystyczne urz±dzenia albo zmieniæ parametry jego pracy.
+%description tools -l pl.UTF-8
+Narzędzia do obsługi dla adapterów kart sieci bezprzewodowych ATMEL.
+Kiedy moduł PCMCIA pcmf502*, moduł PCI pcifvnet, albo moduł USB
+usbvnet* jest załadowany to aplikacja lvnet może monitorować dane
+statystyczne urządzenia albo zmienić parametry jego pracy.
 
 %package winter
 Summary:       Graphical tool for monitoring ATMEL Wireless Cards
-Summary(pl):   Graficzne narzêdzie do monitorowania bezprzewodowych kart ATMEL
+Summary(pl.UTF-8):   Graficzne narzędzie do monitorowania bezprzewodowych kart ATMEL
 Release:       %{_rel}
 Group:         Networking/Utilities
 Requires:      kernel-net(atmelwlandriver) = %{version}
@@ -129,16 +129,16 @@ configure and manage ATMEL cards. It's functionality is similar to
 that of lvnet, extended by very useful features such as profiles,
 localization and support for more than one devices alternatively.
 
-%description winter -l pl
-Winter jest aplikacj± dla X, która dostarcza wizualne ¶rodowisko
-pozwalaj±ce na konfiguracjê kart ATMELa. Jego funkcjonalno¶æ jest
-podobna do tej jak± ma lvnet, dodatkowo rozszerzon± o bardzo przydatne
-funkcje takie jak: profile, lokalizacje i wsparcie dla wiêcej ni¿
-jednego urz±dzenia.
+%description winter -l pl.UTF-8
+Winter jest aplikacją dla X, która dostarcza wizualne środowisko
+pozwalające na konfigurację kart ATMELa. Jego funkcjonalność jest
+podobna do tej jaką ma lvnet, dodatkowo rozszerzoną o bardzo przydatne
+funkcje takie jak: profile, lokalizacje i wsparcie dla więcej niż
+jednego urządzenia.
 
 %package fucd
 Summary:       Firmware upgrade tool for ATMEL Wireless Cards
-Summary(pl):   Narzêdzie aktualizacji bezprzewodowych kart ATMEL
+Summary(pl.UTF-8):   Narzędzie aktualizacji bezprzewodowych kart ATMEL
 Release:       %{_rel}
 Group:         Networking/Utilities
 Requires:      kernel-net(atmelwlandriver) = %{version}
@@ -146,8 +146,8 @@ Requires:   kernel-net(atmelwlandriver) = %{version}
 %description fucd
 Graphical firmware upgrade tool for ATMEL Wireless Cards.
 
-%description fucd -l pl
-Narzêdzie do aktualizacji wewnêtrznego oprogramowania bezprzewodowych
+%description fucd -l pl.UTF-8
+Narzędzie do aktualizacji wewnętrznego oprogramowania bezprzewodowych
 kart ATMELa.
 
 %prep
This page took 0.247863 seconds and 4 git commands to generate.