- don't capitalize command names
authorsaq <saq@pld-linux.org>
Fri, 17 Dec 2004 21:39:21 +0000 (21:39 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    at.spec -> 1.63

at.spec

diff --git a/at.spec b/at.spec
index 34ee7ab8f9542e9ee78b85641ead486971b8f15c..6a817f7cd81b29f603e1888622078be1859bde54 100644 (file)
--- a/at.spec
+++ b/at.spec
@@ -45,8 +45,8 @@ BuildRoot:    %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
 %define                _sysconfdir     /etc/at
 
 %description
-At and batch read commands from standard input or from a specified
-file. At allows you to specify that a command will be run at a
+at and batch read commands from standard input or from a specified
+file. at allows you to specify that a command will be run at a
 particular time (now or a specified time in the future). Batch will
 execute commands when the system load levels drop to a particular
 level. Both commands use /bin/sh to run the commands.
@@ -65,7 +65,7 @@ at et batch lisent, sur l'entr
 commandes qui doivent être exécutées plus tard en utilisant /bin/sh.
 
 %description -l pl
-At i batch czytaj± komendy ze standardowego wej¶cia lub specyficznego
+at i batch czytaj± komendy ze standardowego wej¶cia lub specyficznego
 pliku, które s± nastêpnie wykonywane o okre¶lonej godzinie, przy
 pomocy /bin/sh.
 
@@ -74,9 +74,9 @@ at e batch l
 especificado que são executados mais tarde, usando /bin/sh.
 
 %description -l ru
-At É batch ÞÉÔÁÀÔ ËÏÍÁÎÄÙ ÓÏ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ ××ÏÄÁ ÉÌÉ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ.
-At ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ × ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÅ ×ÒÅÍÑ (ÓÅÊÞÁÓ ÉÌÉ ×
-ÂÕÄÕÝÅÍ). Batch ÉÓÐÏÌÎÑÅÔ ËÏÍÁÎÄÙ ËÏÇÄÁ ÚÁÇÒÕÚËÁ ÓÉÓÔÅÍÙ ÐÁÄÁÅÔ ÄÏ
+at É batch ÞÉÔÁÀÔ ËÏÍÁÎÄÙ ÓÏ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ ××ÏÄÁ ÉÌÉ ÕËÁÚÁÎÎÏÇÏ ÆÁÊÌÁ.
+at ÐÏÚ×ÏÌÑÅÔ ÚÁÐÕÓÔÉÔØ ËÏÍÁÎÄÕ × ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÅ ×ÒÅÍÑ (ÓÅÊÞÁÓ ÉÌÉ ×
+ÂÕÄÕÝÅÍ). batch ÉÓÐÏÌÎÑÅÔ ËÏÍÁÎÄÙ ËÏÇÄÁ ÚÁÇÒÕÚËÁ ÓÉÓÔÅÍÙ ÐÁÄÁÅÔ ÄÏ
 ÏÐÒÅÄÅÌÅÎÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÉÑ. ïÂÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ ÉÓÐÏÌØÚÕÀÔ /bin/sh ÄÌÑ ÚÁÐÕÓËÁ
 ÄÒÕÇÉÈ ÐÒÏÇÒÁÍÍ.
 
@@ -85,9 +85,9 @@ at ve batch /bin/sh kabu
 üzere standart giriþden ya da bir dosyadan komut okur.
 
 %description -l uk
-At ÔÁ batch ÞÉÔÁÀÔØ ËÏÍÁÎÄÉ Ú¦ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ ××ÏÄÕ ÁÂÏ ÚÁÚÎÁÞÅÎÏÇÏ
+at ÔÁ batch ÞÉÔÁÀÔØ ËÏÍÁÎÄÉ Ú¦ ÓÔÁÎÄÁÒÔÎÏÇÏ ××ÏÄÕ ÁÂÏ ÚÁÚÎÁÞÅÎÏÇÏ
 ÆÁÊÌÕ. At ÄÏÚ×ÏÌѤ ÚÁÐÕÓÔÉÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ × ÚÁÚÎÁÞÅÎÉÊ ÞÁÓ (ÚÁÒÁÚ ÁÂÏ Õ
-ÍÁÊÂÕÔÎØÏÍÕ). Batch ×ÉËÏÎÕ¤ ËÏÍÁÎÄÉ ËÏÌÉ ÚÁ×ÁÎÔÁÖÅÎÎÑ ÓÉÓÔÅÍÉ ÐÁÄÁ¤ ÄÏ
+ÍÁÊÂÕÔÎØÏÍÕ). batch ×ÉËÏÎÕ¤ ËÏÍÁÎÄÉ ËÏÌÉ ÚÁ×ÁÎÔÁÖÅÎÎÑ ÓÉÓÔÅÍÉ ÐÁÄÁ¤ ÄÏ
 ×ÉÚÎÁÞÅÎÏÇÏ ÚÎÁÞÅÎÎÑ. ïÂÉÄצ ÐÒÏÇÒÁÍÉ ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÀÔØ /bin/sh ÄÌÑ
 ÚÁÐÕÓËÕ ¦ÎÛÉÈ ÐÒÏÇÒÁÍ.
 
This page took 0.080181 seconds and 4 git commands to generate.