packages/aspell-en.git
2017-12-13 Jakub Bogusz- updated to 2017.08.24 master auto/th/aspell-en-2017.08.24-1
2016-07-16 Jakub Bogusz- updated to 2016.06.26 auto/th/aspell-en-2016.06.26-1
2016-01-26 Jakub Bogusz- updated to 2016.01.19 auto/th/aspell-en-2016.01.19-1
2012-06-24 sparky- BR: which auto/th/aspell-en-7_1-1 auto/ti/aspell-en-7.1-1
2012-06-24 Caleb Maclennan- Up to 7.1
2012-06-24 Caleb Maclennan- Up to 7.0
2012-06-24 Arkadiusz Miśkiewicz- release 2 auto/th/aspell-en-6_0-2
2012-06-24 Elan Ruusamäe- unify ftp.gnu.org urls
2012-06-24 Jakub Bogusz- URL fix (copy-pasto?) auto/ti/aspell-en-6_0-1
2012-06-24 Elan Ruusamäe- tabs in preamble
2012-06-24 Jan Rękorajski- converted to UTF-8
2012-06-24 Jakub Bogusz- updated to 6.0-0 for aspell 0.60 auto/th/aspell-en-6_0-1
2012-06-24 Marcin Krzyżanowski- rel 3 auto/ac/aspell-en-0_51-3
2012-06-24 Marcin Krzyżanowski- update md5
2012-06-24 Marcin Krzyżanowski- up to 0.51-1
2012-06-24 averne- rel 2 auto/ac/aspell-en-0_51-2
2012-06-24 kloczek- może wrescie ktoś wykasuje to konto ? auto/ac/aspell-en-0_51-1
2012-06-24 Michal Moskal- massive attack: adding Source-md5
2012-06-24 misi3k- massive attack s/pld.org.pl/pld-linux.org/
2012-06-24 Jakub Bogusz- updated Source0 URL
2012-06-24 Jakub Bogusz- 0.51.0
2012-06-24 Jakub Bogusz- Epoch 2 (to allow upgrade from aspell-en subpackage...
2012-06-24 Jakub Bogusz- pl fix
2012-06-24 Arkadiusz Miśkiewicz- initial pld release
This page took 0.118238 seconds and 4 git commands to generate.