- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:37 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    apache1-mod_iptos.spec -> 1.3

apache1-mod_iptos.spec

index 810b5d6..fc19857 100644 (file)
@@ -1,7 +1,7 @@
 %define                mod_name        iptos
 %define        apxs            %{_sbindir}/apxs1
 Summary:       Apache module: assign IPTOS bits to different vhosts or directories
-Summary(pl):   Modu³ Apache'a: przypisywanie bitów IPTOS do ró¿nych vhostów i katalogów
+Summary(pl.UTF-8):   Moduł Apache'a: przypisywanie bitów IPTOS do różnych vhostów i katalogów
 Name:          apache1-mod_%{mod_name}
 Version:       1.1
 Release:       0.1
@@ -26,14 +26,14 @@ can be used in combination with traffic shaping to give much better
 control (than other userland-only solutions such as mod_bandwidth)
 over the bandwidth for various portions of a website.
 
-%description -l pl
-Modu³ ten ma na celu modyfikowanie bitów IPTOS danych wychodz±cych w
-celu poprawienia mo¿liwo¶ci ograniczania pasma. mod_iptos to modu³ dla
-Apache'a 1.3.x umo¿liwiaj±cy przypisywanie ró¿nych bitów IPTOS do
-ró¿nych vhostów i katalogów. Mo¿na to wykorzystaæ w po³±czeniu z
-ograniczaniem ruchu w celu lepszej kontroli (ni¿ inne rozwi±zania
-dzia³aj±ce wy³±cznie w przestrzeni u¿ytkownika, takie jak
-mod_bandwidth) nad pasmem dla ró¿nych czê¶ci serwisu WWW.
+%description -l pl.UTF-8
+Moduł ten ma na celu modyfikowanie bitów IPTOS danych wychodzących w
+celu poprawienia możliwości ograniczania pasma. mod_iptos to moduł dla
+Apache'a 1.3.x umożliwiający przypisywanie różnych bitów IPTOS do
+różnych vhostów i katalogów. Można to wykorzystać w połączeniu z
+ograniczaniem ruchu w celu lepszej kontroli (niż inne rozwiązania
+działające wyłącznie w przestrzeni użytkownika, takie jak
+mod_bandwidth) nad pasmem dla różnych części serwisu WWW.
 
 %prep
 %setup -q -n libapache-mod-%{mod_name}-%{version}
This page took 0.075635 seconds and 4 git commands to generate.