- converted to UTF-8
authorJan Rękorajski <baggins@pld-linux.org>
Mon, 12 Feb 2007 00:48:37 +0000 (00:48 +0000)
committercvs2git <feedback@pld-linux.org>
Sun, 24 Jun 2012 12:13:13 +0000 (12:13 +0000)
Changed files:
    apache1-mod_fastcgi.spec -> 1.49

apache1-mod_fastcgi.spec

index 3a4215e..1f97f7c 100644 (file)
@@ -1,9 +1,9 @@
 %define                mod_name        fastcgi
 %define        apxs            /usr/sbin/apxs1
 Summary:       Support for the FastCGI protocol for apache webserver
-Summary(pl):   Obs³uga protoko³u FastCGI dla serwera apache
-Summary(ru):   FastCGI - ÂÏÌÅÅ ÂÙÓÔÒÁÑ ×ÅÒÓÉÑ CGI
-Summary(uk):   FastCGI - Â¦ÌØÛ Û×ÉÄËÁ ×ÅÒӦѠCGI
+Summary(pl.UTF-8):   Obsługa protokołu FastCGI dla serwera apache
+Summary(ru.UTF-8):   FastCGI - более быстрая версия CGI
+Summary(uk.UTF-8):   FastCGI - більш швидка версія CGI
 Name:          apache1-mod_%{mod_name}
 # NOTE: remember about apache-mod_fastcgi.spec when messing here
 Version:       2.4.2
@@ -32,24 +32,24 @@ FastCGI is a language independent, scalable, open extension to CGI
 that provides high performance and persistence without the limitations
 of server specific APIs.
 
-%description -l pl
-To jest modu³ apache dodaj±cy obs³ugê protoko³u FastCGI. FastCGI jest
-niezale¿nym od jêzyka, skalowalnym, otwartym rozszerzeniem CGI daj±cym
-du¿± wydajno¶æ bez ograniczania API specyficznego dla serwera.
+%description -l pl.UTF-8
+To jest moduł apache dodający obsługę protokołu FastCGI. FastCGI jest
+niezależnym od języka, skalowalnym, otwartym rozszerzeniem CGI dającym
+dużą wydajność bez ograniczania API specyficznego dla serwera.
 
-%description -l ru
-FastCGI - ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ CGI, ËÏÔÏÒÏÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ
-×ÙÓÏËÏÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÙÅ Internet-ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ ÂÅÚ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ
-ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÐÅÃÉÆÉÞÅÓËÉÅ ÄÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ web-ÓÅÒ×ÅÒÁ API.
+%description -l ru.UTF-8
+FastCGI - расширение CGI, которое предоставляет возможность создавать
+высокопроизводительные Internet-приложения без необходимости
+использовать специфические для каждого web-сервера API.
 
-óËÏÒÏÓÔØ API web-ÓÅÒ×ÅÒÏ× ÓÏ ×ÓÅÍÉ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÁÍÉ CGI.
+Скорость API web-серверов со всеми преимуществами CGI.
 
-%description -l uk
-FastCGI - ÒÏÚÛÉÒÅÎÎÑ CGI, ÑËÅ ÎÁÄÁ¤ ÍÏÖÌÉצÓÔØ ÓÔ×ÏÒÀ×ÁÔÉ
-×ÉÓÏËÏÐÒÏÄÕËÔÉ×Φ Internet-ÐÒÏÇÒÁÍÉ ÂÅÚ ÎÅÏÂȦÄÎÏÓÔ¦ ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ
-ÓÐÅÃÉƦÞÎÉÈ ÄÌÑ ËÏÖÎÏÇÏ web-ÓÅÒ×ÅÒÕ API.
+%description -l uk.UTF-8
+FastCGI - розширення CGI, яке надає можливість створювати
+високопродуктивні Internet-програми без необхідності використання
+специфічних для кожного web-серверу API.
 
-û×ÉÄ˦ÓÔØ API web-ÓÅÒ×ÅҦנڦ ×Ó¦ÍÁ ÐÅÒÅ×ÁÇÁÍÉ CGI.
+Швидкість API web-серверів зі всіма перевагами CGI.
 
 %prep
 %setup -q -n mod_%{mod_name}-%{version}
This page took 0.494352 seconds and 4 git commands to generate.