c44a749900fb7c7f8f62e99febead894c0ab7322
[packages/apache1-mod_fastcgi.git] / apache1-mod_fastcgi.spec
1 %define         mod_name        fastcgi
2 %define         apxs            /usr/sbin/apxs1
3 Summary:        Support for the FastCGI protocol for apache webserver
4 Summary(pl):    Obs³uga protoko³u FastCGI dla serwera apache
5 Summary(ru):    FastCGI - ÂÏÌÅÅ ÂÙÓÔÒÁÑ ×ÅÒÓÉÑ CGI
6 Summary(uk):    FastCGI - Â¦ÌØÛ Û×ÉÄËÁ ×ÅÒӦѠCGI
7 Name:           apache1-mod_%{mod_name}
8 # NOTE: remember about apache-mod_fastcgi.spec when messing here
9 Version:        2.4.2
10 Release:        3
11 License:        distributable
12 Group:          Networking/Daemons
13 Source0:        http://www.FastCGI.com/dist/mod_%{mod_name}-%{version}.tar.gz
14 # Source0-md5:  e994414304b535cb99e10b7d1cad1d1e
15 Patch0:         %{name}-allow-uid-gid.patch
16 Patch1:         %{name}-socketdir.patch
17 URL:            http://www.FastCGI.com/
18 BuildRequires:  %{apxs}
19 BuildRequires:  apache1-devel >= 1.3.33-2
20 BuildRequires:  libtool
21 Requires:       apache1 >= 1.3.33-2
22 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
23
24 %define         _pkglibdir      %(%{apxs} -q LIBEXECDIR 2>/dev/null)
25 %define         _sysconfdir     %(%{apxs} -q SYSCONFDIR 2>/dev/null)
26 %define         _socketdir      /var/run/apache/fastcgi
27
28 %description
29 This 3rd party module provides support for the FastCGI protocol.
30 FastCGI is a language independent, scalable, open extension to CGI
31 that provides high performance and persistence without the limitations
32 of server specific APIs.
33
34 %description -l pl
35 To jest modu³ apache dodaj±cy obs³ugê protoko³u FastCGI. FastCGI jest
36 niezale¿nym od jêzyka, skalowalnym, otwartym rozszerzeniem CGI daj±cym
37 du¿± wydajno¶æ bez ograniczania API specyficznego dla serwera.
38
39 %description -l ru
40 FastCGI - ÒÁÓÛÉÒÅÎÉÅ CGI, ËÏÔÏÒÏÅ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÑÅÔ ×ÏÚÍÏÖÎÏÓÔØ ÓÏÚÄÁ×ÁÔØ
41 ×ÙÓÏËÏÐÒÏÉÚ×ÏÄÉÔÅÌØÎÙÅ Internet-ÐÒÉÌÏÖÅÎÉÑ ÂÅÚ ÎÅÏÂÈÏÄÉÍÏÓÔÉ
42 ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÐÅÃÉÆÉÞÅÓËÉÅ ÄÌÑ ËÁÖÄÏÇÏ web-ÓÅÒ×ÅÒÁ API.
43
44 óËÏÒÏÓÔØ API web-ÓÅÒ×ÅÒÏ× ÓÏ ×ÓÅÍÉ ÐÒÅÉÍÕÝÅÓÔ×ÁÍÉ CGI.
45
46 %description -l uk
47 FastCGI - ÒÏÚÛÉÒÅÎÎÑ CGI, ÑËÅ ÎÁÄÁ¤ ÍÏÖÌÉצÓÔØ ÓÔ×ÏÒÀ×ÁÔÉ
48 ×ÉÓÏËÏÐÒÏÄÕËÔÉ×Φ Internet-ÐÒÏÇÒÁÍÉ ÂÅÚ ÎÅÏÂȦÄÎÏÓÔ¦ ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ
49 ÓÐÅÃÉƦÞÎÉÈ ÄÌÑ ËÏÖÎÏÇÏ web-ÓÅÒ×ÅÒÕ API.
50
51 û×ÉÄ˦ÓÔØ API web-ÓÅÒ×ÅҦנڦ ×Ó¦ÍÁ ÐÅÒÅ×ÁÇÁÍÉ CGI.
52
53 %prep
54 %setup -q -n mod_%{mod_name}-%{version}
55 %patch0 -p1
56 %patch1 -p1
57
58 %build
59 %{apxs} -o mod_%{mod_name}.so -c *.c
60
61 %install
62 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
63 install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{_pkglibdir},%{_sysconfdir}/conf.d,%{_socketdir}/dynamic}
64
65 install mod_%{mod_name}.so $RPM_BUILD_ROOT%{_pkglibdir}
66
67 echo 'LoadModule %{mod_name}_module     modules/mod_%{mod_name}.so' > \
68         $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/conf.d/90_mod_%{mod_name}.conf
69
70 %clean
71 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
72
73 %post
74 if [ -f /var/lock/subsys/apache ]; then
75         /etc/rc.d/init.d/apache restart 1>&2
76 else
77         echo "Run \"/etc/rc.d/init.d/apache start\" to start apache HTTP daemon."
78 fi
79
80 %postun
81 if [ "$1" = "0" ]; then
82         if [ -f /var/lock/subsys/apache ]; then
83                 /etc/rc.d/init.d/apache restart 1>&2
84         fi
85 fi
86
87 %files
88 %defattr(644,root,root,755)
89 %doc docs/LICENSE.TERMS CHANGES docs/*.html
90 %attr(640,root,root) %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/conf.d/*_mod_%{mod_name}.conf
91 %attr(755,root,root) %{_pkglibdir}/*.so
92 %dir %attr(770,root,http) %{_socketdir}
93 %dir %attr(770,root,http) %{_socketdir}/dynamic
This page took 0.123166 seconds and 2 git commands to generate.