64ff9d778aa6dcc54f67bd410c0d73eb9b550630
[packages/alsa-lib.git] / alsa-lib.spec
1 #
2 # Conditional build:
3 %bcond_without  static_libs     # don't build static library
4 %bcond_without  apidocs         # do not build and package API docs
5 %bcond_without  python          # smixer-python binding
6 %bcond_with     python2         # python 2.x instead of python 3.x for smixer pymodules
7 %bcond_with     resmgr          # Resource Manager support
8
9 Summary:        Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - Library
10 Summary(es.UTF-8):      Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - Biblioteca
11 Summary(pl.UTF-8):      Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - Biblioteka
12 Summary(pt_BR.UTF-8):   Biblioteca para o ALSA (Advanced Linux Sound Architecture)
13 Summary(ru.UTF-8):      Библиотека API для работы с драйвером ALSA
14 Summary(uk.UTF-8):      Бібліотека API для роботи з драйвером ALSA
15 Name:           alsa-lib
16 Version:        1.1.6
17 Release:        1
18 License:        LGPL v2.1+
19 Group:          Libraries
20 Source0:        ftp://ftp.alsa-project.org/pub/lib/%{name}-%{version}.tar.bz2
21 # Source0-md5:  2f981a8f7897c59ec2ddc44916d33788
22 Source1:        %{name}-modprobe.conf
23 Source2:        %{name}-asound.conf
24 Source3:        smixer.conf
25 URL:            http://www.alsa-project.org/
26 BuildRequires:  autoconf >= 2.59
27 BuildRequires:  automake
28 BuildRequires:  doxygen
29 BuildRequires:  libtool >= 1.4
30 %if %{with python}
31 %if %{with python2}
32 BuildRequires:  python-devel >= 1:2.4
33 BuildRequires:  python-modules >= 1:2.4
34 %else
35 BuildRequires:  python3-devel >= 1:3.2
36 BuildRequires:  python3-modules >= 1:3.2
37 %endif
38 %{?with_resmgr:BuildRequires:   resmgr-devel}
39 BuildConflicts: alsa-lib <= 0.4.0
40 Obsoletes:      alsa-libs
41 Conflicts:      alsa-utils < 1.0.20-3
42 BuildRoot:      %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
43
44 %description
45 Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - Library
46
47 Features:
48 - general
49         - modularized architecture
50         - support for versioned and exported symbols
51         - full proc filesystem support - /proc/sound
52 - ISA soundcards
53         - support for 128k ISA DMA buffer
54 - mixer
55         - new enhanced API for applications
56         - support for unlimited number of channels
57         - volume can be set in three ways (percentual (0-100), exact and
58           decibel)
59         - support for mute (and hardware mute if hardware supports it)
60         - support for mixer events
61                 - this allows two or more applications to be synchronized
62 - digital audio (PCM)
63         - new enhanced API for applications
64         - full real duplex support
65         - full duplex support for SoundBlaster 16/AWE soundcards
66         - digital audio data for playback and record should be read back using
67           proc filesystem
68 - OSS/Lite compatibility
69         - full mixer compatibity
70         - full PCM (/dev/dsp) compatibility
71
72 %description -l pl.UTF-8
73 Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - Biblioteka
74
75 Możliwości:
76 - generalne
77         - zmodularyzowana architektura
78         - pełne wsparcie dla systemu plików proc - /proc/sound
79 - karty dźwiękowe ISA
80         - obsługa bufora 128k ISA DMA
81 - mikser
82         - nowe rozszerzone API dla aplikacji
83         - obsługa nielimitowanej liczby kanałów
84         - głośność może być ustawiana na trzy różne sposoby (procentowo
85           (0-100), liniowo oraz w skali decybelowej)
86         - obsługa wyciszania (oraz sprzętowego wyciszania)
87         - obsługa zdarzeń miksera
88                 - to pozwala dwum lub większej liczbie aplikacji się synchronizować
89 - cyfrowe audio (PCM)
90         - nowe rozszerzone API dla aplikacji
91         - pełna, prawdziwa obsługa trybu duplex
92         - pełna obsługa trybu duplex dla kart SoundBlaster 16/AWE
93         - dane cyfrowego dźwięku dla odtwarzania i nagrywania powinny być
94           odczytywane poprzez system plików /proc
95 - kompatybilność z OSS/Lite
96         - pełna kompatybilność miksera
97         - pełna kompatybilność PCM (/dev/dsp)
98
99 %description -l pt_BR.UTF-8
100 Bibliotecas para o ALSA. Esse pacote é necessário para rodar programas
101 Linux queusam o driver de som ALSA.
102
103 %description -l ru.UTF-8
104 Библиотека API для работы с драйвером ALSA.
105
106 %description -l uk.UTF-8
107 Бібліотека API для роботи з драйвером ALSA.
108
109 %package devel
110 Summary:        Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - header files
111 Summary(es.UTF-8):      Archivos de desarrollo de ALSA
112 Summary(pl.UTF-8):      Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - pliki nagłówkowe
113 Summary(pt_BR.UTF-8):   Arquivos de desenvolvimento do ALSA (Advanced Linux Sound Architecture)
114 Summary(ru.UTF-8):      Библиотека API для работы с драйвером ALSA - файлы программиста
115 Summary(uk.UTF-8):      Бібліотека API для роботи з драйвером ALSA - файли програміста
116 Group:          Development/Libraries
117 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
118 Obsoletes:      alsa-devel
119 Obsoletes:      alsa-lib-devel-doc
120
121 %description devel
122 Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - header files.
123
124 %description devel -l es.UTF-8
125 Este paquete contiene los archivos necesarios para compilar programas
126 que usan la biblioteca del sistema ALSA. No es necesario instalarlo si
127 lo que se desea es solamente ejecutar programas.
128
129 %description devel -l pl.UTF-8
130 Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - pliki nagłówkowe.
131
132 %description devel -l pt_BR.UTF-8
133 Esse pacote contém os arquivos necessários para compilar programas que
134 usam a biblioteca do ALSA. Não é necessário instalar esse pacote para
135 apenas rodar programas.
136
137 %description devel -l ru.UTF-8
138 Библиотеки разработчика и хедера для библиотеки API для работы с
139 драйвером ALSA.
140
141 %description devel -l uk.UTF-8
142 Бібліотеки програміста та хедери для бібліотеки API для роботи з
143 драйвером ALSA.
144
145 %package static
146 Summary:        Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - static library
147 Summary(pl.UTF-8):      Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - biblioteka statyczna
148 Summary(pt_BR.UTF-8):   Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com a alsa-lib
149 Summary(ru.UTF-8):      Статическая библиотека API для работы с драйвером ALSA
150 Summary(uk.UTF-8):      Статична бібліотека API для роботи з драйвером ALSA
151 Group:          Development/Libraries
152 Requires:       %{name}-devel = %{version}-%{release}
153
154 %description static
155 Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - static library.
156
157 %description static -l pl.UTF-8
158 Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) - biblioteka statyczna.
159
160 %description static -l pt_BR.UTF-8
161 Bibliotecas estáticas para desenvolvimento com a alsa-lib
162
163 %description static -l ru.UTF-8
164 Статическая библиотека API для работы с драйвером ALSA.
165
166 %description static -l uk.UTF-8
167 Статична бібліотека API для роботи з драйвером ALSA.
168
169 %package apidocs
170 Summary:        ALSA Library API documentation
171 Summary(pl.UTF-8):      Dokumentacja API biblioteki ALSA
172 Group:          Documentation
173 %if "%{_rpmversion}" >= "5"
174 BuildArch:      noarch
175 %endif
176
177 %description apidocs
178 API and internal documentation for ALSA Library.
179
180 %description apidocs -l pl.UTF-8
181 Dokumentacja API biblioteki ALSA.
182
183 %package smixer-python
184 Summary:        Python binding module for ALSA Mixer Interface
185 Summary(pl.UTF-8):      Moduł wiązania Pythona dla interfejsu miksera architektury ALSA
186 Group:          Libraries
187 Requires:       %{name} = %{version}-%{release}
188
189 %description smixer-python
190 Python binding module for ALSA Mixer Interface.
191
192 %description smixer-python -l pl.UTF-8
193 Moduł wiązania Pythona dla interfejsu miksera architektury ALSA.
194
195 %prep
196 %setup -q
197 cp -p %{SOURCE3} src/conf
198
199 %build
200 %{__libtoolize}
201 %{__aclocal} -I m4
202 %{__autoconf}
203 %{__autoheader}
204 %{__automake}
205 configure_opts="\
206         --disable-silent-rules \
207         %{!?with_python:--disable-python} \
208         %{?with_python2:--enable-python2} \
209         %{?with_resmgr:--enable-resmgr} \
210         --enable-mixer-modules \
211         --enable-mixer-pymods
212 "
213
214 %if %{with static_libs}
215 install -d build-static
216 cd build-static
217 ../%configure $configure_opts \
218         --disable-shared \
219         --enable-static
220 %{__make}
221 cd ..
222 %endif
223
224 install -d build-shared
225 cd build-shared
226 ../%configure $configure_opts \
227         --enable-shared \
228         --disable-static
229
230 %{__make}
231 %{?with_apidocs:%{__make} doc}
232 cd ..
233
234 %install
235 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
236 install -d $RPM_BUILD_ROOT{/%{_lib},%{_sysconfdir}/alsa,/etc/modprobe.d}
237
238 %if %{with static_libs}
239 %{__make} -C build-static/src install-libLTLIBRARIES \
240         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
241 %endif
242
243 %{__make} -C build-shared install \
244         DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
245
246 %{__mv} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libasound.so.* $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}
247 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libasound.so
248 ln -sf /%{_lib}/$(cd $RPM_BUILD_ROOT/%{_lib}; echo libasound.so.*.*) \
249         $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/libasound.so
250
251 install -D utils/alsa.m4 $RPM_BUILD_ROOT%{_aclocaldir}/alsa.m4
252 install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT/etc/modprobe.d/alsa-base.conf
253 install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_sysconfdir}/asound.conf
254
255 %{__rm} $RPM_BUILD_ROOT%{_libdir}/alsa-lib/smixer/*.la
256
257 %clean
258 rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
259
260 %post   -p /sbin/ldconfig
261 %postun -p /sbin/ldconfig
262
263 %files
264 %defattr(644,root,root,755)
265 %doc doc/asoundrc.txt
266 %attr(755,root,root) %{_bindir}/aserver
267 %attr(755,root,root) /%{_lib}/libasound.so.*.*.*
268 %attr(755,root,root) %ghost /%{_lib}/libasound.so.2
269 %dir %{_libdir}/alsa-lib
270 %dir %{_libdir}/alsa-lib/smixer
271 %attr(755,root,root) %{_libdir}/alsa-lib/smixer/smixer-ac97.so
272 %attr(755,root,root) %{_libdir}/alsa-lib/smixer/smixer-hda.so
273 %attr(755,root,root) %{_libdir}/alsa-lib/smixer/smixer-sbase.so
274 %{_datadir}/alsa
275 %dir %{_sysconfdir}/alsa
276 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{_sysconfdir}/asound.conf
277 %config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
278
279 %files devel
280 %defattr(644,root,root,755)
281 %attr(755,root,root) %{_libdir}/libasound.so
282 %{_libdir}/libasound.la
283 %{_includedir}/sys/asoundlib.h
284 %{_includedir}/alsa
285 %{_aclocaldir}/alsa.m4
286 %{_pkgconfigdir}/alsa.pc
287
288 %if %{with static_libs}
289 %files static
290 %defattr(644,root,root,755)
291 %{_libdir}/libasound.a
292 %endif
293
294 %if %{with apidocs}
295 %files apidocs
296 %defattr(644,root,root,755)
297 %doc build-shared/doc/doxygen/html/*
298 %endif
299
300 %if %{with python}
301 %files smixer-python
302 %defattr(644,root,root,755)
303 %attr(755,root,root) %{_libdir}/alsa-lib/smixer/smixer-python.so
304 %endif
This page took 0.056544 seconds and 2 git commands to generate.