- obsoletes pine
[packages/alpine.git] / alpine.spec
CommitLineData
ecdbf6cc
PG
1# TODO:
2# - backport man-pages from pine.spec
c4ce2c49 3# - separate package with tcl web-frontend
c9e98969 4# - fix as-needed
02477d30 5Summary: University of Washington Pine mail user agent
84f5c30e 6Summary(pl.UTF-8): Klient pocztowy Pine z Uniwersytetu w Waszyngtonie
02477d30 7Name: alpine
db14e620 8%define ver 0.9999
d147c72a 9%define patchlevel 81
db14e620 10Version: %{ver}.%{patchlevel}
c9e98969 11Release: 1
ecdbf6cc
PG
12Epoch: 1
13License: Apache License 2.0
02477d30 14Group: Applications/Mail
19f73470
PG
15# Main site:
16#Source0: ftp://ftp.cac.washington.edu/alpine/%{name}-%{version}.tar.gz
17# Source with applied patches from http://staff.washington.edu/chappa/alpine/
db14e620 18Source0: http://staff.washington.edu/chappa/alpine/patches/alpine-%{ver}/%{name}-%{ver}_%{patchlevel}.tar.gz
d147c72a 19# Source0-md5: 53a098d95920edbdf1383b2e8a4b4a12
ecdbf6cc 20Source1: pico.desktop
e4e766a4
JB
21Source2: %{name}.desktop
22Source3: %{name}.png
4db9f585 23Patch0: %{name}-thread_end.patch
d16122d2 24Patch1: %{name}-index_display.patch
d147c72a
JR
25Patch2: %{name}-doc.patch
26Patch3: %{name}-filter.patch
27Patch4: %{name}-quote.patch
28Patch5: %{name}-fhs.patch
29Patch6: %{name}-segfix.patch
30Patch7: %{name}-libc-client.patch
31Patch8: %{name}-fixhome.patch
32Patch9: %{name}-ssl.patch
33Patch10: %{name}-no_1777_warning.patch
34Patch11: %{name}-home_etc.patch
e4e766a4 35URL: http://www.washington.edu/alpine/
c85f8efa
PG
36BuildRequires: autoconf
37BuildRequires: automake
84f5c30e 38BuildRequires: krb5-devel
02477d30 39BuildRequires: ncurses-devel
78a816a8 40BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
02477d30 41BuildRequires: openssl-devel
02477d30 42BuildRequires: pam-devel
ed75d4f6
PG
43# Only for web-frontend:
44#BuildRequires: tcl-devel
d147c72a 45Obsoletes: pine
02477d30
AM
46BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
47
ecdbf6cc 48%define alpineconfdir /etc/%{name}
c9e98969 49%define filterout_ld -Wl,--as-needed
ecdbf6cc 50
02477d30
AM
51%description
52Alpine -- an Alternatively Licensed Program for Internet News & Email
53-- is a tool for reading, sending, and managing electronic messages.
54Alpine is the successor to Pine and was developed by Computing &
55Communications at the University of Washington. Though originally
56designed for inexperienced email users, Alpine supports many advanced
57features, and an ever-growing number of configuration and
58personal-preference options.
59
84f5c30e
JB
60%description -l pl.UTF-8
61Alpine, czyli Alternatively Licensed Program for Internet News & Email
62(alternatywnie licencjonowany program do newsów i poczty internetowej)
63to narzędzie do czytania, wysyłania i zarządzania wiadomościami
64elektronicznymi. Alpine jest następcą Pine'a i został napisany przez
65wydział Computing & Communications (Obliczeń i komunikacji) na
66Uniwersytecie w Waszyngtonie. Mimo że Alpine pierwotnie został
67zaprojektowany dla niedoświadczonych użytkowników poczty, obsługuje
68wiele zaawansowanych możliwości, a liczba opcji konfiguracyjnych
69ciągle rośnie.
70
ecdbf6cc
PG
71%package -n pico
72Summary: Simple text editor in the style of the Pine Composer
73Summary(pl.UTF-8): Prosty edytor tekstowy w stylu alpine
74Summary(pt_BR.UTF-8): Editor de textos para terminal simples e fácil de usar
75Group: Applications/Editors
76
77%description -n pico
78Pico is a simple, display-oriented text editor based on the Alpine
79message system composer. As with Pine, commands are displayed at the
80bottom of the screen, and context-sensitive help is provided. As
81characters are typed they are immediately inserted into the text.
82
83%description -n pico -l pl.UTF-8
84Pico jest prostym, zorientowanym na wyświetlanie edytorem bazującym na
85alpine. Tak jak w pine komendy są wyświetlane na dole ekranu oraz
86dostępna jest pomoc konteksowa. Wpisywane znaki są natychmiast
87włączane do tekstu.
88
89%description -n pico -l pt_BR.UTF-8
90Pico é um editor de texto baseado no compositor de mensagens do Alpine.
91Assim como no Pine, comandos são mostrados na parte de baixo da tela,
92e ajuda de acordo com o contexto está disponível.
93
94%package -n pilot
95Summary: Simple file system browser in the style of the Alpine Composer
96Summary(pl.UTF-8): Prosta przeglądarka plików w stylu composera alpine
97Summary(pt_BR.UTF-8): Navegador de sistemas de arquivos no estilo do compositor do Alpine
98Group: Applications/Shells
99
100%description -n pilot
101Pilot is a simple, display-oriented file system browser based on the
102Alpine message system composer. As with Alpine, commands are displayed at
103the bottom of the screen, and context-sensitive help is provided.
104
105%description -n pilot -l pl.UTF-8
106Pilot jest prostą, zorientowaną na wyświetlanie przeglądarką plików w
107stylu compsera pine. Podobnie jak w alpine polecenia sa wyświetlane na
108dole ekranu oraz jest dostępna pomoc kontekstowa.
109
110%description -n pilot -l pt_BR.UTF-8
111Pilot é um navegador de sistemas de arquivos baseado no Pine. Assim
112como no Pine, comandos são apresentados na parte de baixo da tela, e
113ajuda de acordo com o contexto está disponível.
114
02477d30 115%prep
db14e620 116%setup -q -n %{name}-%{ver}
4db9f585 117%patch0 -p1
d16122d2 118%patch1 -p1
d147c72a
JR
119%patch2 -p1
120%patch3 -p1
121%patch4 -p1
122%patch5 -p1
123%patch6 -p1
124%patch7 -p1
125%patch8 -p1
126%patch9 -p1
127%patch10 -p1
128%patch11 -p1
02477d30
AM
129
130%build
14ee7687
PG
131rm -f libtool missing
132%{__libtoolize}
c85f8efa 133%{__aclocal} -I m4
d147c72a
JR
134%{__autoconf}
135%{__autoheader}
c85f8efa 136%{__automake}
02477d30
AM
137%configure \
138 --enable-quotas \
ed75d4f6 139 --without-tcl \
02477d30
AM
140 --with-smtp-msa=%{_libdir}/sendmail \
141 --with-spellcheck-prog=aspell \
ecdbf6cc
PG
142 --with-system-pinerc=%{alpineconfdir}/%{name}.conf \
143 --with-system-fixed-pinerc=%{alpineconfdir}/%{name}.conf.fixed \
02477d30
AM
144 --with-krb5-dir=%{_prefix} \
145 --with-ldap-dir=%{_prefix} \
d147c72a
JR
146 --with-system-mail-directory=/var/mail \
147 --with-passfile=.pine.pwd
148
149%{__make} \
150 GCCOPTLEVEL="%{rpmcflags}"
02477d30
AM
151
152%install
153rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
28b69314 154install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{alpineconfdir},%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
02477d30
AM
155
156%{__make} install \
157 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
158
ecdbf6cc 159install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
28b69314
PG
160install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
161install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
162
d147c72a
JR
163ln -s alpine $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/pine
164
02477d30
AM
165%clean
166rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
167
168%files
169%defattr(644,root,root,755)
ecdbf6cc
PG
170%doc README doc/tech-notes.txt
171%dir %{alpineconfdir}
28b69314 172%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
d147c72a 173%attr(755,root,root) %{_bindir}/pine
02477d30
AM
174%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpload
175%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpdump
28b69314 176%{_mandir}/man1/%{name}.1*
ad29b28d
PG
177%{_mandir}/man1/rpload.1*
178%{_mandir}/man1/rpdump.1*
28b69314
PG
179%{_desktopdir}/%{name}.desktop
180%{_pixmapsdir}/%{name}.png
ecdbf6cc
PG
181
182%files -n pico
183%defattr(644,root,root,755)
184%attr(755,root,root) %{_bindir}/pico
185%{_desktopdir}/pico.desktop
186%{_mandir}/man1/pico*
187
188%files -n pilot
189%defattr(644,root,root,755)
190%attr(755,root,root) %{_bindir}/pilot
191%{_mandir}/man1/pilot*
This page took 0.070531 seconds and 4 git commands to generate.