- pl
[packages/alpine.git] / alpine.spec
CommitLineData
02477d30 1Summary: University of Washington Pine mail user agent
84f5c30e 2Summary(pl.UTF-8): Klient pocztowy Pine z Uniwersytetu w Waszyngtonie
02477d30
AM
3Name: alpine
4Version: 0.999
5Release: 0.1
6License: Apache License
7Group: Applications/Mail
8Source0: ftp://ftp.cac.washington.edu/alpine/%{name}-%{version}.tar.gz
9# Source0-md5: 082de388a998c1faa2385ebdfd6800f5
10URL: http://www.washington.edu/alpine
84f5c30e 11BuildRequires: krb5-devel
02477d30
AM
12BuildRequires: ncurses-devel
13BuildRequires: openldap-devel
14BuildRequires: openssl-devel
02477d30 15BuildRequires: pam-devel
84f5c30e 16BuildRequires: tcl-devel
02477d30
AM
17BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
18
19%description
20Alpine -- an Alternatively Licensed Program for Internet News & Email
21-- is a tool for reading, sending, and managing electronic messages.
22Alpine is the successor to Pine and was developed by Computing &
23Communications at the University of Washington. Though originally
24designed for inexperienced email users, Alpine supports many advanced
25features, and an ever-growing number of configuration and
26personal-preference options.
27
84f5c30e
JB
28%description -l pl.UTF-8
29Alpine, czyli Alternatively Licensed Program for Internet News & Email
30(alternatywnie licencjonowany program do newsów i poczty internetowej)
31to narzędzie do czytania, wysyłania i zarządzania wiadomościami
32elektronicznymi. Alpine jest następcą Pine'a i został napisany przez
33wydział Computing & Communications (Obliczeń i komunikacji) na
34Uniwersytecie w Waszyngtonie. Mimo że Alpine pierwotnie został
35zaprojektowany dla niedoświadczonych użytkowników poczty, obsługuje
36wiele zaawansowanych możliwości, a liczba opcji konfiguracyjnych
37ciągle rośnie.
38
02477d30
AM
39%prep
40%setup -q
41
42%build
43%configure \
44 --enable-quotas \
45 --with-smtp-msa=%{_libdir}/sendmail \
46 --with-spellcheck-prog=aspell \
47 --with-system-pinerc=/etc/alpine/alpine.conf \
48 --with-system-fixed-pinerc=/etc/alpine/alpine.conf.fixed \
49 --with-krb5-dir=%{_prefix} \
50 --with-ldap-dir=%{_prefix} \
51 --with-system-mail-directory=/var/mail
52%{__make}
53
54%install
55rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
56
57%{__make} install \
58 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
59
60%clean
61rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
62
63%files
64%defattr(644,root,root,755)
65%doc README LICENSE doc/tech-notes.txt
66%attr(755,root,root) %{_bindir}/alpine
67%attr(755,root,root) %{_bindir}/pico
68%attr(755,root,root) %{_bindir}/pilot
69%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpload
70%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpdump
71%attr(755,root,root) %{_bindir}/mailutil
84f5c30e 72%attr(2755,root,mail) %{_sbindir}/mlock
02477d30
AM
73%{_mandir}/man1/alpine.1*
74%{_mandir}/man1/pico.1*
75%{_mandir}/man1/pilot.1*
76%{_mandir}/man1/rpload.1*
77%{_mandir}/man1/rpdump.1*
78%{_mandir}/man1/mailutil.1*
This page took 0.039624 seconds and 4 git commands to generate.