- rel.2
[packages/alpine.git] / alpine.spec
CommitLineData
ecdbf6cc
PG
1# TODO:
2# - backport man-pages from pine.spec
c4ce2c49 3# - separate package with tcl web-frontend
c9e98969 4# - fix as-needed
150f6140
JB
5Summary: University of Washington Alpine mail user agent
6Summary(pl.UTF-8): Klient pocztowy Alpine z Uniwersytetu w Waszyngtonie
02477d30 7Name: alpine
46419a14 8%define ver 1.00
ab0ac4f2 9%define patchlevel 12
db14e620 10Version: %{ver}.%{patchlevel}
79826cf7 11Release: 2
ecdbf6cc
PG
12Epoch: 1
13License: Apache License 2.0
02477d30 14Group: Applications/Mail
19f73470
PG
15# Main site:
16#Source0: ftp://ftp.cac.washington.edu/alpine/%{name}-%{version}.tar.gz
150f6140 17# Source with applied patches from http://staff.washington.edu/chappa/alpine/
db14e620 18Source0: http://staff.washington.edu/chappa/alpine/patches/alpine-%{ver}/%{name}-%{ver}_%{patchlevel}.tar.gz
ab0ac4f2 19# Source0-md5: eccde18b953df022d5e073b7de6b9c1a
ecdbf6cc 20Source1: pico.desktop
e4e766a4
JB
21Source2: %{name}.desktop
22Source3: %{name}.png
f5d7d4fd
PG
23Patch0: %{name}-index_display.patch
24Patch1: %{name}-doc.patch
25Patch2: %{name}-filter.patch
26Patch3: %{name}-quote.patch
27Patch4: %{name}-fhs.patch
28Patch5: %{name}-segfix.patch
29Patch6: %{name}-libc-client.patch
7e93a1a8
PG
30Patch7: %{name}-ssl.patch
31Patch8: %{name}-no_1777_warning.patch
32Patch9: %{name}-home_etc.patch
e4e766a4 33URL: http://www.washington.edu/alpine/
c85f8efa
PG
34BuildRequires: autoconf
35BuildRequires: automake
fda94c2a 36BuildRequires: home-etc-devel
84f5c30e 37BuildRequires: krb5-devel
02477d30 38BuildRequires: ncurses-devel
78a816a8 39BuildRequires: openldap-devel >= 2.4.6
02477d30 40BuildRequires: openssl-devel
02477d30 41BuildRequires: pam-devel
ed75d4f6
PG
42# Only for web-frontend:
43#BuildRequires: tcl-devel
d147c72a 44Obsoletes: pine
7e93a1a8 45Provides: pine = 5.00
96222bac 46Suggests: aspell
02477d30
AM
47BuildRoot: %{tmpdir}/%{name}-%{version}-root-%(id -u -n)
48
ecdbf6cc 49%define alpineconfdir /etc/%{name}
c9e98969 50%define filterout_ld -Wl,--as-needed
ecdbf6cc 51
02477d30
AM
52%description
53Alpine -- an Alternatively Licensed Program for Internet News & Email
54-- is a tool for reading, sending, and managing electronic messages.
55Alpine is the successor to Pine and was developed by Computing &
56Communications at the University of Washington. Though originally
57designed for inexperienced email users, Alpine supports many advanced
58features, and an ever-growing number of configuration and
59personal-preference options.
60
84f5c30e
JB
61%description -l pl.UTF-8
62Alpine, czyli Alternatively Licensed Program for Internet News & Email
63(alternatywnie licencjonowany program do newsów i poczty internetowej)
64to narzędzie do czytania, wysyłania i zarządzania wiadomościami
65elektronicznymi. Alpine jest następcą Pine'a i został napisany przez
66wydział Computing & Communications (Obliczeń i komunikacji) na
67Uniwersytecie w Waszyngtonie. Mimo że Alpine pierwotnie został
68zaprojektowany dla niedoświadczonych użytkowników poczty, obsługuje
69wiele zaawansowanych możliwości, a liczba opcji konfiguracyjnych
70ciągle rośnie.
71
ecdbf6cc 72%package -n pico
16696081
PG
73Summary: Simple text editor in the style of the Pine Composer
74Summary(pl.UTF-8): Prosty edytor tekstowy w stylu alpine
75Summary(pt_BR.UTF-8): Editor de textos para terminal simples e fácil de usar
76Group: Applications/Editors
7e93a1a8 77Provides: pico = 5.00
ecdbf6cc
PG
78
79%description -n pico
80Pico is a simple, display-oriented text editor based on the Alpine
81message system composer. As with Pine, commands are displayed at the
82bottom of the screen, and context-sensitive help is provided. As
83characters are typed they are immediately inserted into the text.
84
85%description -n pico -l pl.UTF-8
86Pico jest prostym, zorientowanym na wyświetlanie edytorem bazującym na
87alpine. Tak jak w pine komendy są wyświetlane na dole ekranu oraz
150f6140 88dostępna jest pomoc kontekstowa. Wpisywane znaki są natychmiast
ecdbf6cc
PG
89włączane do tekstu.
90
91%description -n pico -l pt_BR.UTF-8
92Pico é um editor de texto baseado no compositor de mensagens do Alpine.
93Assim como no Pine, comandos são mostrados na parte de baixo da tela,
94e ajuda de acordo com o contexto está disponível.
95
96%package -n pilot
16696081
PG
97Summary: Simple file system browser in the style of the Alpine Composer
98Summary(pl.UTF-8): Prosta przeglądarka plików w stylu composera alpine
99Summary(pt_BR.UTF-8): Navegador de sistemas de arquivos no estilo do compositor do Alpine
100Group: Applications/Shells
7e93a1a8 101Provides: pilot = 5.00
ecdbf6cc
PG
102
103%description -n pilot
104Pilot is a simple, display-oriented file system browser based on the
150f6140
JB
105Alpine message system composer. As with Alpine, commands are displayed
106at the bottom of the screen, and context-sensitive help is provided.
ecdbf6cc
PG
107
108%description -n pilot -l pl.UTF-8
109Pilot jest prostą, zorientowaną na wyświetlanie przeglądarką plików w
150f6140
JB
110stylu composera pine. Podobnie jak w alpine polecenia są wyświetlane
111na dole ekranu oraz jest dostępna pomoc kontekstowa.
ecdbf6cc
PG
112
113%description -n pilot -l pt_BR.UTF-8
114Pilot é um navegador de sistemas de arquivos baseado no Pine. Assim
115como no Pine, comandos são apresentados na parte de baixo da tela, e
116ajuda de acordo com o contexto está disponível.
117
02477d30 118%prep
db14e620 119%setup -q -n %{name}-%{ver}
f5d7d4fd
PG
120%patch0 -p1
121%patch1 -p1
d147c72a
JR
122%patch2 -p1
123%patch3 -p1
124%patch4 -p1
125%patch5 -p1
126%patch6 -p1
127%patch7 -p1
128%patch8 -p1
129%patch9 -p1
02477d30
AM
130
131%build
14ee7687
PG
132rm -f libtool missing
133%{__libtoolize}
c85f8efa 134%{__aclocal} -I m4
d147c72a
JR
135%{__autoconf}
136%{__autoheader}
c85f8efa 137%{__automake}
02477d30
AM
138%configure \
139 --enable-quotas \
ed75d4f6 140 --without-tcl \
02477d30 141 --with-smtp-msa=%{_libdir}/sendmail \
96222bac 142 --with-simple-spellcheck=aspell \
ecdbf6cc
PG
143 --with-system-pinerc=%{alpineconfdir}/%{name}.conf \
144 --with-system-fixed-pinerc=%{alpineconfdir}/%{name}.conf.fixed \
02477d30
AM
145 --with-krb5-dir=%{_prefix} \
146 --with-ldap-dir=%{_prefix} \
d147c72a 147 --with-system-mail-directory=/var/mail \
f6e2946d 148 --with-c-client-target=slx \
149 --with-ssl-dir=/var/lib/openssl/certs \
150 --with-ssl-certs-dir=/var/lib/openssl/certs \
d147c72a
JR
151 --with-passfile=.pine.pwd
152
153%{__make} \
154 GCCOPTLEVEL="%{rpmcflags}"
02477d30
AM
155
156%install
157rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
28b69314 158install -d $RPM_BUILD_ROOT{%{alpineconfdir},%{_desktopdir},%{_pixmapsdir}}
02477d30
AM
159
160%{__make} install \
161 DESTDIR=$RPM_BUILD_ROOT
162
ecdbf6cc 163install %{SOURCE1} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
28b69314
PG
164install %{SOURCE2} $RPM_BUILD_ROOT%{_desktopdir}
165install %{SOURCE3} $RPM_BUILD_ROOT%{_pixmapsdir}
166
d147c72a
JR
167ln -s alpine $RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/pine
168
f098cf80
JR
169$RPM_BUILD_ROOT%{_bindir}/alpine -conf > $RPM_BUILD_ROOT%{alpineconfdir}/alpine.conf
170cat <<EOF > $RPM_BUILD_ROOT%{alpineconfdir}/alpine.conf.fixed
171#
172# Alpine system-wide enforced configuration file - customize as needed
173#
174# This file holds the system-wide enforced values for alpine configuration
175# settings. Any values set in it will override values set in the
176# system-wide default configuration file (%{alpineconfdir}/alpine.conf) and
177# the user's own configuration file (~/.pinerc).
178# For more information on the format of this file, read the
179# comments at the top of %{alpineconfdir}/alpine.conf
180
181EOF
182
7a2507b7
PG
183%post
184if [ -f "%{alpineconfdir}/alpine.conf" -a -f "%{alpineconfdir}/alpine.conf.rpmnew" ]; then
185 mv %{alpineconfdir}/alpine.conf %{alpineconfdir}/alpine.conf.backup
186 alpine -P %{alpineconfdir}/alpine.conf.backup -conf > /etc/alpine/alpine.conf || exit 0
187fi
188
02477d30
AM
189%clean
190rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
191
192%files
193%defattr(644,root,root,755)
ecdbf6cc
PG
194%doc README doc/tech-notes.txt
195%dir %{alpineconfdir}
f098cf80
JR
196%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{alpineconfdir}/alpine.conf
197%config(noreplace) %verify(not md5 mtime size) %{alpineconfdir}/alpine.conf.fixed
28b69314 198%attr(755,root,root) %{_bindir}/%{name}
d147c72a 199%attr(755,root,root) %{_bindir}/pine
02477d30
AM
200%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpload
201%attr(755,root,root) %{_bindir}/rpdump
28b69314 202%{_mandir}/man1/%{name}.1*
ad29b28d
PG
203%{_mandir}/man1/rpload.1*
204%{_mandir}/man1/rpdump.1*
28b69314
PG
205%{_desktopdir}/%{name}.desktop
206%{_pixmapsdir}/%{name}.png
ecdbf6cc
PG
207
208%files -n pico
209%defattr(644,root,root,755)
210%attr(755,root,root) %{_bindir}/pico
211%{_desktopdir}/pico.desktop
212%{_mandir}/man1/pico*
213
214%files -n pilot
215%defattr(644,root,root,755)
216%attr(755,root,root) %{_bindir}/pilot
217%{_mandir}/man1/pilot*
This page took 0.080993 seconds and 4 git commands to generate.